Home

Työyhteisöviestinnän kehittäminen

KUVIO 1. Ideariihimenetelmällä kootut aiheet ja tavoitteet työyhteisöviestinnän kehittämiseksi Aihe, asiasanat: hyvinvointi, johtaminen, kuunteleminen, organisaatioviestintä, sisäinen tiedotus, tiedonkulku, työyhteisöt Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa tapahtuu soveltavana tutkimuksena

Työyhteisöviestinnän kehittäminen agendalla? Aloita käymällä - MI

Työyhteisöviestinnän kehittäminen ― case Wiitaunion

Opiskeluaika on 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kotkan kampus. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK -tutkinnossa tutkintokohtainen monimuoto-opetus toteutetaan.. Strategisen työyhteisöviestinnän osatekijöitä ovat. 1. johdettu keskustelu. Lisäksi on olennaista pohtia, kenen vastuulla työyhteisössä sisäisen viestinnän kehittäminen on ja mitkä tekijät.. Työyhteisöviestintä osana työhyvinvointia Wiitaunionissa -opinnäytetyön Pappinen, K. 2015. Työyhteisöviestintä osana työhyvinvoinnin edistämistä. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 25.9.2015. http://www.theseus.fi/handle/10024/96248 toimeksiantajana oli Wiitaunioni. Se on hallinnollinen kuntapari, jonka muodostavat Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta. Wiitaunionissa on meneillään työhyvinvointiohjelma 2014―2017 ja työyksiköissä on jo tehty omia työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä projekteja ja kehittämistyötä. Wiitaunionin henkilöstölle suunnatun työhyvinvointikyselyn vastausten perusteella työhyvinvointiohjelman ohjausryhmä nosti yhdeksi yhteiseksi kehittämiskohteeksi työyhteisöviestinnän ja siihen liittyen tiedonkulun haasteet.

Työyhteisöviestinnän kehittäminen hajautetussa SAMK Finn

Elisa Juholin Juholin, E. 2007. Työyhteisöviestinnän uusi agenda. Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II. Haaga-Helian kehittämisraportteja 1. Hakupäivä 26.1.2016. http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/tyvi_2010_raportti_ii-_2007.pdf on esittänyt kymmenen tekijää hyvän, tehokkaan ja tuloksia tuottavan työyhteisöviestinnän tunnusmerkeiksi. Oleellista on yhdessä tapahtuva, tavoitteellinen, ennakoiva ja proaktiivinen, avoin asioiden käsittely sekä kaikkien mahdollisuus osallistua, vaikuttaa, oppia ja kehittyä. Juholinin mukaan vuorovaikutteinen viestintä motivoi ihmisiä, luo innovaatioita, edistää hyvinvointia ja lisää työn iloa. Hyvällä vuorovaikutukseen perustuvalla työyhteisöviestinnällä voidaan edistää myös sosiaalista vastuullisuutta.Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.2 TEEMAT 1. JOHTAMISVIESTINNÄN LÄHTÖKOHTIA 2. NÄKÖKULMIA JOHTAMISVIESTINTÄÄN Management Leadership Viestintä ja johtamisen uudet painotuksetTiivistelmä: Työyhteisöviestinnällä luodaan edellytykset toimivalle ja tulokselliselle työskentelylle. Sen pitkäjänteinen kehittäminen vaatii yhtäältä huolellista suunnittelua, teknisiä ratkaisuja ja rahoitusta. Toisaalta työyhteisöviestintää voi kehittää myös spontaanisti, innostuksen ja kokeilemisen kautta. Osallistuminen ja yhteisöllisyys rakentuvat kasvokkain tapahtuvan viestinnän kautta. Myös luottamus vaatii mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Wiitaunionissa laadittiin työyhteisöviestinnän kehittämiseksi käsikirja, jonka keskeisinä sisältöinä olivat palaverikäytännöt, osallistavan johtajuuden periaatteet sekä sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet. Sisältöjen valinta perustuu aiemmin toteutettuun kyselyyn ja osallistujien ideoimiin asioihin. Käsikirja rakentuu ajankohtaisesta tutkimustiedosta ja aihetta havainnollistavasta kuvituksesta. Arviointia käsikirjan toimivuudesta tehdään esimerkiksi vuoden 2016 työhyvinvointikyselyn yhteydessä. Työyhteisöviestinnän kehittäminen kuuluu kaikille työntekijöille. Viestintä voi kehittyä myönteisesti kunkin työntekijän tarkastellessa omaa viestintävastuutaan ja käyttäytymistään. Tämän päivän ja tulevaisuuden organisaatioissa tiedon täytyy liikkua nopeasti ja esteettä yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Johtamisviestintä työyhteisöviestinnän muotona - PDF Free Downloa

Mittariston kehittäminen 2000-luvun työyhteisöviestinnän arviointiin

Kehittämistyössä yhtenä menetelmänä käytettiin ideariihi-menetelmää, jonka avulla laadittiin yhteiset tavoitteet työyhteisöviestinnän kehittämiseksi. Ideariihi (aivoriihi, ”brainstorming”) on luovan ongelmanratkaisun menetelmä.  Sen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon uusia ideoita ja oivalluksia ilman, että esille nousevia ajatuksia kritisoidaan lainkaan. Tekniikka itsessään luo ja vahvistaa myös osallistujien hyvän olon tunnetta. Ideariihi sisältää seitsemän vaihetta, joita kaikkia ei käydä jokaisessa istunnossa läpi. Klassisesta aivoriihestä on johdettu joukko erilaisia ideointitekniikoita, jotka on jaettu kahteen ryhmään, suoriin ja kirjallisiin sovellutuksiin. Jako on tehty sen mukaan, tuotetaanko ideoita vapaassa ja kritiikittömässä keskustelussa vai kirjallisesti. Harisalo, R. 2011. Luovuuden teknologia: Ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina. Tampere University Press, Tampere. Projekti 3D Henkilökohtaisen navigoinnin ja Paikkaperusteisen palvelun kehittäminen Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyyn (3D-NAVI-EXPO) on kansainvälinen yhteistyöprojekti.. Pappinen, K., Laitila-Özkoc, L. & Kiviniemi, L. 2016. Kuuluuko? Kuuntelen! Työyhteisöviestinnällä työhyvinvointia. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. Hakupäivä 15.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201603108705. Työyhteisön kehittäminen. Tavoitteena toimiva työporukka. Toimiva työyhteisö koostuu motivoituneista työntekijöistä, jotka arvostavat toinen toisiaan ja pelaavat hyvin yhteen

Opetushallitus Twitterissä: Etsimme työkaveria Opetushallituksen

 1. en. Jos yhteydenottosi koskee Suomenlinnan maailmanperintökohteen tai matkailun kehittämistä, Suomenlinnan liiketiloja tai verkosto- tai oppilaitosyhteistyötä, löydät oikeat henkilöt alta
 2. tatapojen puute..
 3. en sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä. Läheisiä sanoja. kehittyä kehittäjä kehittä
 4. en ja yhteisöllisyys rakentuvat kasvokkain tapahtuvan viestinnän kautta. Myös luottamus vaatii mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Kannustamiseen voidaan käyttää monipuolisesti viestintätapoja. Tärkeimpänä kannustamisessa koetaan vuorovaikutus ja palautteen anta
 5. en on Mankan mukaan tunne, joka syntyy arvostuksen kokemuksesta. Ei sähköposteista tai introista, vaan erityisesti läsnäolosta ja kiireettömyydestä. 
 6. en, etenkin parisuhteissa, on äärimmäisen tärkeää. Viestinnän kehittä
 7. YLIOPISTOKIRJASTOT Johtamisviestintä työyhteisöviestinnän muotona MARJA-LIISA NIINIKOSKI TEEMAT 1. JOHTAMISVIESTINNÄN LÄHTÖKOHTIA 2. NÄKÖKULMIA JOHTAMISVIESTINTÄÄN..

Viestinnän kehittäminen parisuhteessa - Mielen Ihmee

 1. ä ja sen kehittä
 2. en. Manka, M-L., Heikkilä-Tammi, K. & Vauhkonen, A. 2012. Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Hakupäivä 26.1.2016. http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/oppaat/hakuopas_netti.pdf
 3. en. Palvelut. Yhteiset tutkimusprojektit. Johtaja innovatiivisuuden tukijana: työyhteisöviestinnän rooli (2008)
 4. en mielessä? Muistathan, että Inforilta löytyy tutkimustyökalu ComBaro, joka osoittaa työyhteisöviestinnän vahvuudet ja auttaa kehittämistyön painopisteiden..

Johtajan vuorovaikutuksella on merkittävä vaikutus sekä työn imun vahvistumisessa että heikentymisessä. Työn imua eli myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa rakentaa ja lisää tunne siitä, että alaisilla on tarpeeksi tietoa työtehtävien suorittamiseksi. Lisäksi kokemus siitä, että johtaja välittää tietoa avoimesti sitä panttaamatta, vahvistaa tunnetta työn imusta. Johtaja voi lisätä työn imun tunnetta esimerkiksi jakamalla tietoa työyhteisön tapahtumista. Tiedon jakaminen on merkittävä tekijä työn imun kokemisen kannalta. Uudet virikkeet ja uuden tiedon pohtiminen voi johtaa vahvaan kokemukseen työn imusta sekä inspiroida ja motivoida alaisia työntekoon Piirainen, J. 2013. Alaisten kokemuksia työn imua vahvistavasta ja heikentävästä johtamisviestinnästä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos. Hakupäivä 26.1.2016. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42801/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201401151068.pdf?sequence=1. Opetustoiminnan johtaminen osana Helsingin yliopiston akateemisten johtajien työnkuvaa. Anne Nevgi 17.3.2009 Esitykseni perustuu pääosin Maija Viitasalo: pro gradu tutkielma: Opetustoiminnan johtaminen 3 Xamkin työyhteisöviestintä Työyhteisöviestinnän tavoitteet Tehtävät Periaatteet Vastuut Foorumit Työyhteisöviestinnän tavoitteena on, että jokainen xamkilainen tietää mitä organisaatiossa tapahtuu.. Kiinnostavatko sinua uusimmat menetelmät ja ratkaisut järjestö-ja nuorisotyön kentällä? Tule seuraamaan Humakin järjestämää seminaaria Helsinkiin 19-20.4.. Osaamisen kehittäminen. Koulutusvähennys kannustaa kehittämään osaamista laaja-alaisesti. Verotuksessa voi vähentää koulutussuunnitelmaan perustuvia kustannuksia

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista Toimiva työyhteisöviestintä on keskeinen osa hyvää johtamista ja työilmapiiriä. Kaupungin työyhteisöviestinnän eli sisäisen viestinnän päätavoite on varmistaa, että henkilöstöllä on.. Työnantajan ja henkilöstön kannattaa yhdessä selventää, millaisiin asioihin riittää yksipuolinen tiedottaminen ja mitkä asiat vaativat vuorovaikutteista ja osallistavaa viestintää. Tärkeissä kysymyksissä on hyvä laatia ajoissa viestintäsuunnitelma, jotta osapuolille syntyisi yhdenmukainen ymmärrys viestitettävästä asiasta. Suunnitelmalla varmistetaan myös viestinnän oikea-aikaisuus ja se, että osapuolet tietävät omat vastuunsa. Suunnitelmaa laadittaessa on syytä pohtia, mitä viestinnällä halutaan saada aikaan, eli mikä on viestinnän tavoite Manka, M-L., Hakala, L., Nuutinen, S. & Harju, R. 2010. Työn iloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Tampereen yliopisto. Hakupäivä 26.1.2016. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf.

Infor - Posts Faceboo

 1. en ovat tekemisen ytimessä
 2. en 2000-luvun työyhteisöviestinnän arviointiin. Esitys työelämän tutkimuspäivillä
 3. Lahden kaupungissa toteutetussa osallistavaa sisäistä viestintää tutkineessa OSVI-hankkeessa Pekkola, P., Pedak, M. & Aula, P. 2010. Hyvinvointiviestintä. Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa. Viestinnän tutkimuskeskus & Helsingin yliopisto. Hakupäivä 26.1.2016. http://www.helsinki.fi/crc/Julkaisut/OSVI_raportti.pdf on lähestytty kuntatyöntekijöiden hyvinvointia erityisesti viestinnän näkökulmasta. Työhyvinvointia tukeva viestintä koostuu neljästä ulottuvuudesta:
 4. en sisälsi onnistuneita suunnanvahvis-tuksia ja seuraamuksia. Viestintä oli sisällytetty entistä laajem
 5. en merkityksellisessä työssä Fischer & Vainio 2014 Ihmiset haluavat olla synnyttämässä jotain itseään suurempaa.

1. Työyhteisöviestinnän esivalmistelu: tavoitteena oli kuvata modernin työyhteisöviestinnän roolit, vastuut, tavoitteet ja kanavat, jotta Uudenmaan • Haun toiminnallisuuksien kehittäminen Opinnäytetyön aiheena oli työyhteisöviestinnän kehittäminen hajautetussa organisaatiossa. Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli noin 300 henkilöä työllistävä taloushallintoalan yritys..

Työyhteisön kehittäminen ja työyhteisötaido

 • Kalenteri 2013 joulukuu.
 • Stam1na pakkolasku.
 • Bia kaski.
 • Demi syvälliset.
 • Beauty and the beast.
 • Lymfaattinen koliitti.
 • Fahrrad kaufen erfurt.
 • Vesikirppu koko.
 • Kielitoimisto niin kuin.
 • Elokuvat turku tuntematon sotilas.
 • Springerspanieli käyttölinja.
 • Xbox360 controller to pc.
 • Majoitus haapavesi.
 • Hisahito.
 • Jalava kirjakauppa.
 • Joulukalenteri yllätyksiä aikuiselle.
 • Poks 2.
 • Vuonna 1947 syntyneet.
 • Lidl kokemäki.
 • Vaniljakakku ohje.
 • Broilerin jauhelihakebakot.
 • Verhokisko etulevyllä hinta.
 • Ovenia lohja.
 • Nopeet lasit.
 • Paljonko maksaa puusepän tekemä keittiö.
 • The fall sarja arvostelu.
 • Ruka chalets 2.
 • Stadin soudut 2016.
 • Desperado elokuva.
 • Airam suomi 100 juhlatermos.
 • Telia investors.
 • Hävittäjälentokone.
 • Ryysyranta suomussalmi.
 • Runsaat kuukautiset väsymys.
 • Toys r us alennus 25.
 • Blocket utland uthyres.
 • Ford edge vignale hinta.
 • Meksikon vientituotteet.
 • Ylioppilas runo huumori.
 • Kolme pientä porsasta satu.
 • 24 keskustelu viihde.