Home

Aineenopettaja luokanopettajana

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT tässä on luokanopettajan hommista vain kalpea aavistus. ja minua harmittaa että heillä on pienempi palkka kuin minulla. he nostavat sen esiin silloin tällöin kyllä se on minunkin.. AALTO UNIVERSITY Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma 2013-2014 Opintojen tavoitteet ja sisältö 5/6/2013 1 (7) Sisältö Sähkötekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot (70 op ) ELEC.A...

208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset 28 perusteita ja osaa ratkaista kvanttimekaniikan perusongelmia. Opiskelija myös ymmärtää atomin kvantittumiseen liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä. Sisältö Sähkömagneettisen säteilyn hiukkasmainen käyttäytyminen, aineen aaltomainen käyttäytyminen, sidottujen tilojen yksinkertaiset tapaukset, esimerkkejä vapaista tiloista, atomin kvantittuminen. Suoritustavat kirjallinen kuulustelu Toteutustavat Luentoja 30 h, demonstraatioita 16 h. Oppimateriaalit Harris: Modern Physics. s ja muu luennoilla jaettava materiaali. Luennot ja harjoitukset Moodlessa. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5 Opettajat Mervi Asikainen Ajankohta Joka vuosi Tarjontatieto 3. opintovuosi Avainsanat kvanttimekaniikka, atomifysiikka Kampus Joensuun kampus Lisätietoja Luennoidaan periodissa 3. Opetuskieli suomi Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille (2op)

Kaksoiskelpoisuus: Luokanopettajan tutkintoon voi yhdistää aineenopettajan kelpoisuuden opiskelemalla aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta 25 Kampus Joensuun kampus Lisätietoja Luennoidaan periodissa 2. Opetuskieli suomi Fysiikan matemaattiset menetelmät (4op) Mathematical Methods in Physics Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Hannu Laamanen Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee fysiikan aineopintojen kursseilla tarvittavat matemaattiset taidot. Sisältö Vektorilaskennan perusteet. Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet ja sovellukset. Matriisilaskentaa. Kompleksiluvut. Sarjateorian alkeet. Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöiden ominaisuuksia. Suoritustavat Kirjallinen kuulustelu. Toteutustavat Luentoja 30h, laskuharjoituksia 16h. Oppimateriaalit luentomoniste Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5 Opettajat Hannu Laamanen Edellytykset lukion matematiikan laaja oppimäärä Ajankohta

Opettajankoulutus yliopistossa - Opintopolku Aineenopettaja

Luokanopettajan kelpoisuus Kasvatustieteellinen tiedekunt

Luokanopettajan opetusvelvollisuus on 24 viikkotuntia, mutta lähes poikkeuksetta opettajilla on muutamia ylimääräisiä tunteja, jotka nostavat palkkaa Luokanopettaja voi suorittaa myös peruskoulussa yhteisenä opetettavan aineen perus- ja aineopinnot, jolloin hän saa peruskoulun aineenopettajan kelpoisuuden

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyötaidot, ilmaisutaito, lapsilähtöinen ajattelutapa Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot Hannele, luokanopettaja, aineenopettaja. Opetus ja kasvatus. Julkaistu 28.11.2013. Tyypillinen työpäiväni: Luokanopettajana olen saanut itse vaikuttaa siihen, mitä luokka-astetta kulloinkin opetan 3 Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti maisteri koodi nimi s k s k s k s k s k Yleisopinnot 4 op Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x Fysiikan tiedonhaku 1 op x Kieli- ja viestintäopinnot 9 op Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 3 op o o o English Academic Reading Skills for Mathematics, Physics and Chemistry 2 op o o o Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 2 op o o o o Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op o o o o Fysiikan perusopinnot 25 op Fysiikan peruskurssi I 5 op x Fysiikan peruskurssi II 4 op x Fysiikan peruskurssi III 5 op x Fysiikan peruskurssi IV 5 op x Fysiikan perustyöt 6 op o o Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajille 70 op Fysiikan perusopinnot 25 op x x Fysiikan matemaattiset menetelmät 4 op x Mekaniikka 4 op x Termofysiikka 4 op x Sähkömagnetismi 4 op x Fotoniikka 4 op x Kvantti- ja atomifysiikka 4 op x Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet 5 op x Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille 2 op * x Kokeellisen koulufysiikan kurssi 4 op * x LuK-seminaari x Fysiikan kandidaatintutkielma 10 op o o Fysiikan kandidaatintutkielman kypsyysnäyte 0 op o o *) Kurssi Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille edellytetään suoritetuksi ennen Kokeellisen koulufysiikan kurssia. Sivuaineiden opinnot: Sivuaineopintoihin tulee liittää vähintään yksi yhdistelmä seuraavista: - Opettajan pedagogisia opintoja 25 op ja perusopinnot 25 op yhdestä koulussa opetettavasta aineesta - Perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op yhdestä koulussa opetettavasta aineesta - Perusopinnot 25 op kahdesta koulussa opetettavasta aineesta Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan joka tapauksessa aloitettaviksi kandidaattivaiheessa. Suositeltavia koulussa opetettavia aineita sivuaineiksi ovat matematiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede. Myös muut koulussa opetettavat aineet ovat sallittuja sivuaineita. Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan:

Luokanopettajan ja dysleksiariskioppilaan vuorovaikutus lukemaanopettamistilanteessa. Helenius, Sanna (2003) 4 Opettajan pedagogiset opinnot 25 op sivuaineopintoina Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op x Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op x Orientoiva harjoittelu H1 3 op x Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op x Vuorovaikutus moninaisissa ympäristöissä 5 op ** x Toinen seuraavista: ** Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op x o o Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op x o **) Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös siten, että kandidaatintutkintoon sisällytettävässä 25 op:n kokonaisuudessa suoritetaan perusharjoittelu H2 ( ) ja opintojakso Tällöin opintojaksot ja / siirtyvät maisterin tutkintoon sisällytettävään 35 op:n kokonaisuuteen. Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti maisteri koodi nimi s k s k s k s k s k Yleisopinnot 4 op Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op x Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x Fysiikan tiedonhaku 1 op x Kieli- ja viestintäopinnot 9 op Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 3 op o o o English Academic Reading Skills for Mathematics, Physics and Chemistry 2 op o o o Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 2 op o o o o Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op o o o o Fysiikan perusopinnot 25 op Fysiikan peruskurssi I 5 op x Fysiikan peruskurssi II 4 op x Fysiikan peruskurssi III 5 op x Fysiikan peruskurssi IV 5 op x Fysiikan perustyöt 6 op o o Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajille 70 op Fysiikan perusopinnot 25 op x x Fysiikan matemaattiset menetelmät 4 op x Mekaniikka 4 op x Termofysiikka 4 op x Sähkömagnetismi 4 op x Fotoniikka 4 op x Kvantti- ja atomifysiikka 4 op x Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet 5 op x

Luokanopettajan virka

Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun 16 HOPS työn tavoite on suunnitella maisteriopintojen sisällöt ja suoritusaikataulu. Sisältö Yhteistyössä opettajatutorin kanssa suunnitellaan maisteriopintojen sisällöt ja suoritusaikataulu. Varsinainen suunnitelma tehdään WebOodissa. Suunnitelman laatimisen jälkeen opiskelija varaa ajan opettajatutorilta ja käy hänen kanssaan suunnitelman läpi. Samalla tapaamisessa voidaan keskustella myös pro gradu -työn aloittamisesta. Suoritustavat Opiskelija saa suoritusmerkinnän sen jälkeen, kun HOPS on hyväksytty WebOodissa. Arvosteluperusteet hyväksytty / hylätty Opettajat Martti Mäkinen (fyysikkokoulutus), Mervi Asikainen (opettajankoulutus) Ajankohta Maisterin tutkinnon HOPS tulee laatia ennen maisteriopintojen aloittamista Fysiikan peruskurssi I (5op) Basic Physics I Vastuuopettaja: lehtori Arvo Vaittinen Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan, opiskelijat ymmärtävät Newtonin mekaniikkaa ja siihen liittyviä sovelluksia. Sisältö Yksi- ja kaksiulotteisen liikkeen kinematiikkaa. Newtonin liikelait, työ, energia ja liikemäärä. Jäykän kappaleen pyöriminen. Newtonin gravitaatiolaki, nestefysiikka. Suoritustavat Kirjallinen kuulustelu Toteutustavat Luentoja ja tutoriaaleja 40 h, laskuharjoituksia 16 h Oppimateriaalit Knight, R.D.: Physics for Scientists and Engineers, 4. painos, luvut 1-14 Aineenopettaja alakoulussa • Opettaja = kasvattaja • Yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa • Englantiin, saksaan, ruotsiin erikoistunut luokanopettaja voi.. aineenopettaja. Määräaineen opettaja koulussa. Katso myös: peruskoulunopettaja. yks. nom. aineenopettaja, yks. gen. aineenopettajan, yks. part. aineenopettajaa, yks. ill.. AINEENOPETTAJA. LUMATIKKA-verkkotäydennyskoulutus: Ammatillisen koulutuksen matikkaa Luokanopettajille sekä alakoulun erityis- ja aineenopettajille suunnatulla kurssilla tutustutaan..

Opetussuunnitelman kehittämistyötä, koulutusten järjestämistä, kokousten valmistelua ja opintojaksojen pe... lue kertomus > Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista Luokanopettajan työ vaatii paitsi opetussisältöjen, opetusmenetelmien ja -välineiden hallintaa, myös luovuutta, heittäytymiskykyä ja mielikuvitusta.9 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op x Perusharjoittelu H2 7 op x Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op x Syventävä harjoittelu H3 7 op x Monialainen opettajuus 5 op o x Soveltava harjoittelu H4 5 op x Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandidaatin tutkinnossa): Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op x o o Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op x o Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op Luokanopettajan monialaiset opinnot 35 op sivuaineopintoina Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 8 op x Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 8 op x Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op x Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op x Monialaisten valinnainen opintojakso 5 op o o o o Sivuaineiden opinnot: Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op. Sivuaineopintoihin suositellaan sisällytettävän myös toisen koulussa opetettavan aineen (esimerkiksi matematiikan, kemian tai tietojenkäsittelytieteen), muun tutkinnon kannalta mielekkään sivuaineen (esimerkiksi erityispedagogiikan) perus- ja aineopinnot tai rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon perusopinnot. Opettajan pedagogisten opintojen ja luokanopettajan monialaisten opintojen 35 op:n kokonaisuudet suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan: Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuaineopintoina Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op x Perusharjoittelu H2 7 op x Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op x Syventävä harjoittelu H3 7 op x Monialainen opettajuus 5 op o x Soveltava harjoittelu H4 5 op x Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandidaatin tutkinnossa): Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op x o o Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op x o Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op Luokanopettajan monialaiset opinnot 35 op sivuaineopintoina Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 8 op x Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 8 op x Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op x Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op x Monialaisten valinnainen opintojakso 5 op o o o o FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Aineenopettajan kelpoisuus

11 Fysiikan perusopinnot (25 op) Fysiikan peruskurssi I Fysiikan peruskurssi II Fysiikan peruskurssi III Fysiikan peruskurssi IV Fysiikan perustyöt 5 op 4 op 5 op 5 op 6 op Fysiikan aineopinnot opettajille, sivuaine (35 op) Fysiikan matemaattiset menetelmät Mekaniikka Termofysiikka Sähkömagnetismi Fotoniikka Kvantti- ja atomifysiikka Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille Kokeellisen koulufysiikan kurssi 4 op 4 op 4 op 4 op 4 op 4 op 5 op 2 op 4 op Fysiikan aineopinnot, sivuaine (35 op) Fysiikan matemaattiset menetelmät Mekaniikka Termofysiikka Sähkömagnetismi Fotoniikka Kvantti- ja atomifysiikka Aineopintojen laboratoriotyöt I Valinnaiset aineopinnot 4 op 4 op 4 op 4 op 4 op 4 op 5 op 6 op Fysiikan syventävät opinnot opettajille, sivuaine (30 op) Tutkimusperustainen fysiikan opetus syventävä osuus 5 op Kvantitatiivisten luonnontieteiden tiedon rakentumisprosessit 4 op Teknologisten prosessien suunnittelu ja toteutus koulussa 2 op Fysiikan historia 5 op Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa 5 op Materiaalifysiikka 4 op Vapaasti valittavia syventävien opintojen kursseja 5 op Fysiikan syventävät opinnot, sivuaine (30 op) Kvanttifysiikka Fysikaalinen optiikka Materiaalifysiikka Vapaasti valittavia syventävien opintojen kursseja Syventävien opintojen mittausmenetelmäkurssi ja syventävät työt 4 op 4 op 4 op 10 op 8 op Luokanopettajan äidinkielen opetusoppi. Katri Sarmavuori Sirkka-Liisa Rauramo. Yhteiskunta ja politiikka, Kaunokirjallisuus ja runot, Kielet Suomi..

Luokanopettajan työn vaatimukset

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla Jos et ole varma, voitko valita jonkin fysiikan kurssin, ota yhteyttä lehtori Antti LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Luokanopettajan koulutus

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta Regulated profession. Aineenopettaja / Ämneslärare (Finland). General. Establishment Peruskoulun aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopetuksen opettaja ja Luokanopettaja (24h) Erityisopettaja tai esiluokanopettaja (24h) Erityisluokanopettaja (22h) Pk aineenopettaja.. Luokanopettaja opettaa peruskoulun luokkia 1-6, ja aineenopettaja luokkia 7-9 ja Luokanopettajan ja aineenopettajan pätevyysvaatimukset poikkeavat muutenkin.. Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Minnan luokkahuone: Englannin KPL 7 lisätehtäviä

Hannele, luokanopettaja, aineenopettaja » töissä

Luokanopettajan virka - Iin kunta - Työpaikat - Duunitor

 1. Psykologian laitos Professori Taru Feldt Hakijan päivä 9.11.2018 JYU. Since 1863. 9.11.2018 1 Psykologian laitos Tehtävä: tuottaa kansainvälisesti arvostettua, korkealaatuista opetusta ja tutkimusta Opiskelijamäärältään
 2. Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75
 3. FYSIIKKA Joensuun kampus Opinto-opas 2016-2017 Fysiikan opintojen erikoistumisalat Joensuussa ovat fotoniikka ja fysiikan alan opettajankoulutus. Perus- ja aineopinnoissa annetaan kuitenkin aina erikoistumisalasta
 4. Luokanopettajana saan kuulla pitkiä monologeja laaja-alaiselta erityisopettajalta, kuraattorilta, kapea-alaiselta hankevastaavalta, mitä hän on oppitunnilla..
 5. Luokanopettajaksi voi opiskella opiskelemalla kasvatustiedettä yliopistossa. Luokanopettajan pätevyys edellyttää kasvatustieteen maisterin tutkintoa.
 6. Ensimmäisen viikon aikataulu Matematiikan ja fysiikan tuutorointiryhmät MAANANTAINA 3.9. AIKA PAIKKA OHJELMA 10.00-11.30 M100 Aloitustilaisuus 11.30-11.30 Lounas 12.30-14.00 14.00-16.00 Tuutoriryhmien

Moped: Aineenopettajan kelpoisuu

Vihdoin päivitystä mun opinnoistani, vaikkakin oon videoilla jotain niistä maininnutkin ohimennen Tässä nyt 2018 syksystä tähän päivään asti vähän siitä.. 21 Kurssin käytyään opiskelija hallitsee perusmittalaitteiden käytön ja tieteellisen raportoinnin perusteet. Sisältö Kurssilla perehdytään kokeellisesti fysiikan keskeisiin ilmiöihin, sekä opetellaan mittaamista, tulosten käsittelyä ja tieteellisen raportoinnin perusteita. Suoritustavat Osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti tehdyt laboratoriotyöt. Toteutustavat Työluento sekä kymmenen laboratoriotyötä. Laboratoriotöiden aiheet on valittu niin, että ne tukevat Fysiikan peruskurssien I-IV teoreettista opetusta. Oppimateriaalit Työohjekirja. Arvosteluperusteet hyväksytty / hylätty Opettajat Arvo Vaittinen, tuntiopettaja Ajankohta 1. opintovuosi Kampus Joensuun kampus Lisätietoja Opetuskieli suomi. Kurssi toteutetaan jokaisessa periodissa Aineopintojen laboratoriotyöt I (5-10op) Laboratory Practice I Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Martti Mäkinen Osaamistavoitteet Opiskelija oppii käyttämään yleisempiä mittalaitteita ja analysointimenetelmiä sekä kirjoittamaan tieteellisiä raportteja.Jos mietit luokanopettajan + opon pätevyyden hankkimista, ainakin periaatteessa yksi vaihtoehto on suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinto luokanopettajan koulutuksessa ja hakea tämän jälkeen ohjauksen maisteriopintoihin . Tällöin sinun tulee luokanopettajan opintojen aikana suorittaa luokanopettajan monialaiset opinnot sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot. Tämän jälkeen voit kandidaatin papereilla hakea ohjauksen masteriopintoihin ja hankkia kasvatustieteen masterin (erityisesti ohjaus) tutkinnon sekä ohjauksen pätevyyden. Tällä paketilla saat siis ainakin periaatteessa sekä luokanopettajan pätevyyden että opon pätevyyden. Koska nämä kiemurat ovat hieman monimutkaisia, sinun kannattaa varmistaa asiaa vielä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. 14 Aineenopettaja alakoulussa Opettaja = kasvattaja Yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa Englantiin, saksaan.. Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

29 Basic Laboratory Practice for Teachers Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pekka Hirvonen Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää koulussa suorittavan kokeellisen työskentelyn erilaisia teoreettisia näkökulmia ja toteutusperiaatteita, harjaantuu koulussa suoritettavaan kokeelliseen työskentelyyn ja tutkimuksellisuuteen sekä oppii ilmiöiden selittämistä ja esittämistä tieteellistä käsitteistöä käyttäen. Sisältö Kurssin teoriaosuus ja toteutusideologia perustuvat alan tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen sisältäen kokeellisen työskentelyn eri lähestymistavat aina Worthingtonin ohjelmasta ja Armstrongin heurismista nykyiseen tutkimukselliseen lähestymistapaan. Kurssilla käydään pienryhmätyöskentelynä läpi keskeisimmät fysiikan kouluopetuksen aiheet perinteistä kouluvälineistöä hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään käsitteistön käyttöön ja ns. virhekäsitysten tunnistamiseen. Suoritustavat Aktiivinen osallistuminen teorialuennoille ja laboratorioharjoituksiin. Toteutustavat Luentoja 5 h, laboratorioharjoituksia 24 h. Oppimateriaalit Kurssia varten kehitetyt luento- ja harjoitusmateriaalit jaetaan kurssin aikana. Arvosteluperusteet hyväksytty / hylätty Opettajat Pekka Hirvonen Edellytykset Kurssi tulee olla suoritettuna ennen kokeellisen koulufysiikan kurssia. Ajankohta opintovuosi Tarjontatieto Joka vuosi. Toteutetaan periodeissa 1 ja 2. Näin kurssi saadaan sovitettua opiskelijoiden aikatauluihin. Osta kirja Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa Sanna Patrikainen (ISBN 9789521078675) osoitteesta Adlibris.fi Hae Luokanopettajan virka työpaikasta alueella Inari. Uutta Luokanopettajan virka työpaikkaa. Vahvistetut työpaikat.Ilmainen, nopea ja helppo tapa löytää työ 7.700+.. 050 3472505. Mäki-Mantila Kari. vararehtori, erityisopetus luokanopettaja. aineenopettaja (KO). Auvinen Kirsi. erityisopettaja, 7.-9. lk. 050 4387337. Happonen Sami Opetuksen taso riippuu luokanopettajan taidoista - ja niistä Turun yliopiston - Sillä, että aineenopettaja voi koulussa jakaa tietojaan luokanopettajille, on valtava vaikutus

Video: Luokanopettajan koulutu

Luokanopettaja, aineenopettaja - Suomalainen koulu - Duunitor

 1. Viittomakieliseksi luokanopettajaksi voi opiskella Jyväskylän yliopistossa. Pääosin tai osittain englanninkielistä luokanopettajakoulutusta järjestetään Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa, Åbo Akademissa puolestaan voi suorittaa ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen.
 2. en ja hallinta -valikosta kohta Asetukset. Valitse sivun alaosassa Lisäasetukset. Valitse Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sisältöasetukset. Valitse Evästeet.
 3. OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden
 4. en opetukseen ja hyväksytysti tehdyt laboratoriotyöt. Toteutustavat Mittausmenetelmäkurssi (4 h luentoja sekä 2 h laboratorioharjoitus) sekä kymmenen laboratoriotyötä fysiikan eri osa-alueilta. Oppimateriaalit Laboratoriotöiden työohjeet sekä mittausmenetelmäkurssilla jaettava materiaali. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5, arvosana määräytyy työselostusten arvosanoista. Opettajat Martti Mäkinen Edellytykset Edeltävät opinnot: Fysiikan perustyöt Ajankohta 2. opintovuosi Tarjontatieto Ennen kurssin laboratoriotöiden aloittamista käytävä mittausmenetelmäkurssi järjestetään kunkin lukukauden alkupuolella myöhem
 5. Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne
 6. 34 Sisältö Kurssilla käydään lyhyesti läpi tähtitieteen eri osa-alueet, mm. aurinkokunta, taivaanmekaniikka, havaintolaitteet, astrofysiikka, maailmankaikkeuden rakenne, kosmologia. Suoritustavat kirjallinen kuulustelu Toteutustavat Luentoja 36 h, 3 harjoitustyötä tai demonstraatiota. Oppimateriaalit Karttunen et al., Tähtitieteen perusteet, luentomoniste. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5. Opettajat Tommi Itkonen Edellytykset Ei edellytyksiä. Ajankohta Ei erityisiä suosituksia ajankohdalle. Tarjontatieto Joka vuosi. Avainsanat astronomia, universumi, teleskooppi, kosmologia. Kampus Joensuun kampus Lisätietoja Opetuskieli suomi. Luennoidaan periodeissa 3 ja 4. Voidaan sisällyttää fysiikan opettajan syventäviin opintoihin.
 7. Microsoft Edge Valitse päävalikosta kohta Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Valitse suojaustaso valikon alaosan kohdasta Evästeet.

Duunitori™ on Suomen suurin työnhakukone ja uudenaikainen rekrytointimedia. Se kokoaa yhteen avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne oman portaalinsa lisäksi sadoille ylläpitämilleen sosiaalisen median sivuille. Duunitorin työelämäosio tarjoaa ajankohtaisia vinkkejä ja uutisia liittyen työnhakuun, työelämään ja rekrytointiin. 23 Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Martti Mäkinen Osaamistavoitteet Opiskelija oppii analysoimaan mittadataa tietokoneella sekä tutustuu erilaisten mittalaitteiden toimintatapaan ja käyttämiseen. Sisältö Tehtävät laboratoriotyöt on valittu niin, että ne tukevat fysiikan tutkijalinjan myöhempiä opintoja. Suoritustavat Osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti tehdyt laboratoriotyöt. Toteutustavat Mittausmenetelmäkurssi (4 h luentoa) sekä kymmenen laboratoriotyötä fysiikan eri osaalueilta. Oppimateriaalit Laboratoriotöiden työohjeet sekä mittausmenetelmäkurssilla jaettava materiaali. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5, arvosana määräytyy työselostusten arvosanoista. Opettajat Martti Mäkinen Edellytykset Edeltävät opinnot: Aineopintojen laboratoriotyöt I Ajankohta opintovuosi Kampus Joensuun kampus Lisätietoja Opetuskieli suomi Fotoniikka (4op)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Fysiikan

Luokanopettajan opintojen ohella on tosiaan mahdollista lukea pitkä sivuaine (60 op), jostakin opetettavasta aineesta, esimerkiksi juuri englannista. Tämä 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus.. Hei! Olen monen mutkan kautta päätynyt suunnittelemaan opettajaksi opiskelua. Tarkoituksena olisi mahdollisesti hakea luokanopettajankoulutukseen (kenties Jyväskylään), mutta haluaisin ensin kysyä muutamaa asiaa. Ymmärsin Jyväskylän yliopiston uusinta "esitettä" netissä selatessani, että luokanopettajaksi opiskellessa on mahdollista opiskella myös yksi pitkä sivuaine ja saada siihen aineenopettajan pätevyys. Onko se oikeasti mahdollista? Haluaisin siis kenties aineenopettajaksi lukioon, en peruskoulutasolle. (Englantia opettamaan.) En haluaisi opiskella suoraan aineenopettajaksi, koska silloin täytyisi hakea lukemaan suoraan sitä ainetta jota aikoisin opiskella ja valita kenties toinenkin opetettava aine... Mietin jo etukäteen, että luokanopettajan ja aineenopettajan pätevyyden hankittuani, voisin hakea Jyväskylässä järjestettäviin erillisiin ohjausalanopintoihin, jotka kestävät vuoden. Kuinka vaikea tähän erilliseen koulutukseen on päästä? Jyväskylässä olisi myös erillinen ohjausalan maisterintutkinto, mutta se ei käy päinsä, jos meinaan hankkia nuo opettajan pätevyydetkin... Opon ammatti noista kiehtoo ehkä eniten, mutta näin olisi ainakin varasuunnitelmia 42.20 €. Laadullisen monitapaustutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää luokanopettajan pedagogista ajattelua ja toimintaa matematiikan opetuksessa

— En haaveile eteneväni esimerkiksi rehtoriksi, vaan viihdyn luokanopettajana. Toivon, että minulla riittää työniloa. Haluan pysyä innostuneena ja löytää paukkuja työhön vielä.. 8 Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintojen tulee yhdessä sisältää opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja toisen koulussa opetettavan aineen perus- ja aineopinnot op. Sivuaineopintoihin voivat kuulua myös kolmannen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot tai rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon perusopinnot. Opettajan pedagogisten opintojen 35 op:n kokonaisuus suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan: Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuaineopintoina Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op x Perusharjoittelu H2 7 op x Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op x Syventävä harjoittelu H3 7 op x Monialainen opettajuus 5 op o x Soveltava harjoittelu H4 5 op x Yksi seuraavista (ei samaa kuin kandidaatin tutkinnossa): Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op x o o Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op x o Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen kandidaatti maisteri koodi nimi s k s k s k s k s k Yleisopinnot 1 op Maisterin tutkinnon HOPS 1 op x Kieli- ja viestintäopinnot 2 op Advanced English Academic and Professional Communication for Mathematics, Physics, Chemistry o o and Computer Science 2 op Fysiikan syventävät opinnot opettajille 60 op Tutkimusperustainen fysiikan opetus - syventävä osuus 5 op o o Teknologisten prosessien suunnittelu ja toteutus koulussa 2 op o o Kvantitatiivisten luonnontieteiden tiedon rakentumisprosessit 4 op o o Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa 5 op o o Fysiikan historia 5 op o o Fysiikan opettajien syventävät työt 5 op x x Materiaalifysiikka 4 op o o Fysiikan pro gradu -seminaari 2 op x Fysiikan pro gradu -tutkielma 20 op x x Fysiikan pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0 op o o Valinnaiset syventävät opinnot 8 op o o o o Opettajan pedagogiset opinnot 35 op sivuaineopintoina

Avoimet aineenopettaja työpaikat - Avointyopaikka

 1. Aineenopettajaopiskelijoilla ja erityisopettajaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) ja saada siten luokanopettajan kelpoisuus. Tämä on mahdollista ainakin Turun yliopistossa. 
 2. Näin kertoo 35-vuotiaana työskentelevä aineenopettaja kevätfiiliksistään ennen lomaa. Kymmenen viikon vapaus odottaa aivan nurkan takana - kahdeksatta kertaa
 3. Opettajan työtehtäviin kuuluu oppilaiden kasvattamista sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön ylläpitämistä.

Sijoituspaikkana Rukan koulu. Luokanopettajan tehtävänä on toimia Luokanopettajan tehtävänä on toimia resurssiopettajana, opetustuntien jakaantuessa luokka-asteille 1.-6 Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen 1. lukuvuosi, syksy Orientoivat opinnot Orientaatio yliopisto-opiskeluun Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (jatkuu keväällä)

Luokanopettaja/Aineenopettaja/Op

 1. aineenopettaja. Kohteesta Tieteen termipankki. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 3.05.2020: Nimitys:aineenopettaja
 2. Luokanopettajan opinnoissa perehdytään kasvatuksen, oppimisen ja opettamisen tieteellisiin teorioihin sekä niiden soveltamiseen käytäntöön. 
 3. Monet aineenopettajat saattavat tehdä pätkätöitä luokanopettajan sijaisena jopa vuosia, mutta eivät voi saada kyseistä virkaa ilman virallista pätevyyttä
 4. en opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen
 5. PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN
 6. Luokanopettajakoulutus Degree Programme in Class Teacher Education Savonlinnan kampus Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksissa astuivat uudistetut opetussuunnitelmat voimaan vuoden 2014 syksyllä. Suunnitelmat
 7. Meaning of luokanopettajana. What does luokanopettajana mean? Information and translations of luokanopettajana in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web

4. Suorittamalla luokanopettajan koulutuksessa kasvatustieteiden maisterin opinnot ja. Jos lukion aineenopettaja haluaa opettaa. enemmän kuin yhtä ainetta, hänen tulee.. Aineenopettaja. Tämä työpaikka, Luokanopettajan virka, on ilmoitettu Kuntarekry-palvelussa 18.02.2020 ja sen on julkaissut Iin kunta

Näin opettajat tienaavat: Luokanopettajilla - MTVuutiset

OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen 24 Photonics Vastuuopettaja: professori Markku Kuittinen Kirjallisuus Hecht, Eugene (1998) Optics Osaamistavoitteet Opiskelija tietää seuraavien asioiden teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa tietoja fotoniikan ongelmien ratkaisussa: 1) valon mallintaminen, 2) valon käyttäytyminen rajapinnoilla, 3) polarisaatio, 4) interferenssi ja 5) diffraktio. Sisältö Valon sähkömagneettinen malli, valon eteneminen, polarisaatio, interferenssi ja diffraktio. Suoritustavat kirjallinen kuulustelu Toteutustavat Luentoja 30 h, demonstraatioita 16 h. Oppimateriaalit Luentomoniste, kirja: Hecht, E.: Optics. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5 Opettajat Markku Kuittinen Edellytykset suositellaan kurssia fysiikan matemaattiset menetelmät. Ajankohta 3. opintovuosi Tarjontatieto vuosittain. Avainsanat Fresnellin kertoimet, polarisaatio, interferenssi ja diffraktio. Aineenopettaja/lehtori. Kemin kaupunki. Luokanopettajan virka

Свежие вакансии Luokanopettaja, aineenopettaja ja

2 mom. Aineenopettaja. Oppilaskodin oppilaiden vapaa-ajan ohjaajaksi määrätylle opettajanviran haltijalle maksetaan luokanopettajan (4 03 04 03 0) yhtä.. Aineenopettaja Minna, 26, masentui opintojen aikana - Oloni alkoi parantua hyvin pian sen jälkeen, kun aloin lisätä liikuntaa arkeeni. Haluaisitko lukea jutun Katso sanan aineenopettaja käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä Esiopetusta on kelpoinen antamaan opettaja, jolla on luokanopettajan kelpoisuus. Päiväkodissa ja peruskoulun erillisessä esiopetusryhmässä kelpoinen on myös henkilö.. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2018 2019 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 7.9.18 1 Infon rakenne

Tällä hetkellä teen opettajan sijaisuuksia ja toimin lisäksi tanssinopettajana. Jukka Hiltunen on biologian ja maantieteen aineenopettaja Minulla on joustavat työajat. Annan pääosin yksilöohjausta. Työskentelen noin 6-7 tuntia päivässä - esime... lue kertomus > FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2016-17 Joensuun kampus Syksy 2016, 1. periodi 1.9.-21.10. ja 2. periodi 24.10.-16.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan Tutkimusongelma Tutkimusmenetelmä Uusi tarkastelukulma luokan sisäiseen vuorovaikutukseen opettajan näkökulmasta Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää..

AINEENOPETTAJA. LUMATIKKA-verkkotäydennyskoulutus: Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti (6 op) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma Aineenopettaja Erityisopettaja. Jokainen kuukausi järjestetään Miten Menee -tunnit, jolloin jokainen koululuokka pysähtyy luokanopettajan ja -valvojan kanssa miettimään.. Työskentelen tamperelaisessa alakoulussa luokanopettajana. Luokanopettajan koulutuksen lisäksi olen väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

20 Aaltojen yhteisvaikutus (superpositio), interferenssi ja diffraktio, heijastuminen ja taittuminen, optiset laitteet, kvanttifysiikan perusteet. Suoritustavat kurssikoe ja aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin tai tentti yleisenä tenttipäivänä. Toteutustavat Luentoja ja tutoriaaleja 40 h, laskuharjoituksia 16 h Oppimateriaalit Knight, R. D: Physics for Scientists and Engineers, 3. painos, luvut ja Luentoja harjoitusmateriaali Moodlessa. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5 Opettajat Mervi Asikainen Edellytykset Fysiikan peruskurssit I-III Ajankohta 1. opintovuosi Avainsanat optiikka, kvanttifysiikka Kampus Joensuun kampus Lisätietoja luennoidaan 4. periodissa. Opetuskieli suomi Fysiikan perustyöt (6op) Basic Laboratory Practice in Physics Vastuuopettajat: Lehtori Arvo Vaittinen ja yliopistonlehtori Hannu Laamanen Osaamistavoitteet Perusopetuksen aineenopettaja saa luokanopettajan kelpoisuuden suorittamalla lisäksi perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Video: Päijät-Hämeen Luokanopettajat ry - Posts Faceboo

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen

1 FYSIIKKA Joensuun kampus Opinto-opas Fysiikan opintojen erikoistumisalat Joensuussa ovat fotoniikka ja fysiikan alan opettajankoulutus. Perus- ja aineopinnoissa annetaan kuitenkin aina erikoistumisalasta riippumatta laaja yleiskuva fysikaalisesta maailmankaikkeudesta ja sitä kuvaavista lainalaisuuksista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko vahvaan tutkimukseen perustuvaan fotoniikkaan tai painottaa opintonsa aineen opettajan ammattiin johtaviin opintoihin. Fysiikka on luonnon ja luonnonlakien tutkimista ja ymmärtämistä, perustiede, johon nykyihmisen maailmankuva perustuu. Fysiikan perusteiden opiskelu antaa jo vastauksen mm. seuraaviin arkipäiväisiin kysymyksiin: miten pilvet syntyvät ja miksi ne ovat valkoisia mutta taivas on sininen, onko mahdollista suorittaa veretön leikkaus koskettamatta ihoa tai kuinka auringon säteilystä voidaan tuottaa suoraan sähköä. Peruskursseilla opitaan mitä ovat mustat aukot, pimeä aine ja energia ja kuinka maailmankaikkeudelle, puhumattakaan näkemästämme "maailman osasta", lopulta ehkä voi käydä. Kokeellisena ja tarkkana tieteenä fysiikka on monen nykyaikaisen kokeellisen, teoreettisen ja laskennallisen menetelmän perusta eri tekniikan aloilla. Laitoksen tutkimukselle onkin ominaista eri menetelmien asiantuntijoiden tiivis yhteistyö, jonka tuloksena on syntynyt ja syntyy edelleen uusia menetelmäsovelluksia etenkin ihmisen, luonnon ja niiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. Lisäksi fysiikan kuvaaminen matematiikan kielellä (eksaktille tieteelle ainoa mahdollinen esitystapa) antaa edelleen lähes rajattomat mahdollisuudet laajentaa fysiikan sovellusaluetta lähes kaikille ihmisen elämää helpottaville teknisille innovaatioille. Fyysikon koulutuksessa opitaan korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tuella tietoja ja taitoja, joille on kysyntää useilla eri aloilla sekä tutkimuslaitoksissa että yritysmaailmassa ympäri maailman. Fyysikot toimivat tyypillisesti erilaisissa suunnittelu-, konsultti- ja tuotekehitystehtävissä, sekä tutkimusinsinööreinä, kouluttajina, tutkijoina ja yleisesti esimiestehtävissä. Yleisesti ottaen fyysikoiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Myös fysiikanopettajien työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät, sillä selvitysten mukaan suuri osa nyt työssä olevista opettajista jää eläkkeelle lähivuosina, eikä uusia valmistu riittävästi. Laitoksemme laaja-alainen didaktisen fysiikan tutkimukseen perustuva opettajankoulutus takaa valmistuville opettajille erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisten koulujen ja oppilaitosten opettajien tehtäviin. TUTKINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Fysiikan aineenopettaja / Fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja / Fyysikko Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kattavasti fysiikan eri osa-alueiden tietoa ja kokeellisen työskentelyn taitoja. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja hänellä on riittävät kieli- ja viestintätaidot sekä hyvät edellytykset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Koulutus perustuu tutkimukseen ja koulutusalojen ammatillisiin käytänteisiin. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto, Olet siis erityisesti kiinnostunut Jyväskylän yliopiston tarjonnasta. Mutta koska mainitsin, että opon ammatti kiinnostaa sinua eniten, kannattaa harkita yhtenä vaihtoehtona myös Itä-Suomen yliopistoa, koska siellä voi opiskella ohjausta kandidaatin vaiheesta alkaen. Halutessasi voit opiskella sivuaineena monialaiset opinnot, jolloin saat myös luokanopettajan pätevyyden ja/tai englannin perus- ja aineopinnot, jolloin saat pätevyyden opettaa englantia peruskoulussa.

Luokanopettajan arki - Blogit

1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa): Hän edustaa perustamaansa seuraa Shiyukan Aikido Dojo'a. Ammatiltaan Tenhunen on aineenopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi) FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2017-18 Joensuun kampus Syksy 2018, 1. periodi 3.9.-26.10. ja 2. periodi 29.10.-18.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 6.9.2018 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Aineenopettaja ei vastusta sinänsä niin sanottua inkluusiota, mutta Pelkkä avustaja-armeija ei riitä. Luokanopettajan tai aineenopettajan työparina pitäisi olla erityisopettaja Ilkka Jääskeläinen sanoo viihtyvänsä paremmin luokanopettajana kuin poplaulajana 18 Luentoja ja tutoriaaleja 32 h, laskuharjoituksia 16 h Oppimateriaalit Knight, R. D: Physics for Scientists and Engineers, 3. painos, luvut 14 ja Luento- ja harjoitusmateriaali Moodlessa. Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0-5 Opettajat Mervi Asikainen Edellytykset Fysiikan peruskurssi I Ajankohta 1. Opintovuosi Avainsanat termofysiikka, värähdys- ja aaltoliike Kampus Joensuun kampus Lisätietoja luennoidaan 2. periodissa. Opetuskieli suomi Fysiikan peruskurssi III (5op) Basic Physics III Vastuuopettaja: lehtori Arvo Vaittinen Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat sähkömagnetismiin liittyvät perusasiat. Sisältö Sähkökenttä, potentiaali ja kapasitanssi. Sähkövirta, resistanssi ja tasavirtapiirit. Magneettikenttä ja sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtapiirit. Suoritustavat5 Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille 2 op * x Kokeellisen koulufysiikan kurssi 4 op * x LuK-seminaari x Fysiikan kandidaatintutkielma 10 op o o Fysiikan kandidaatintutkielman kypsyysnäyte 0 op o o *) Kurssi Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille edellytetään suoritetuksi ennen Kokeellisen koulufysiikan kurssia. Sivuaineiden opinnot: Sivuaineopintoihin tulee liittää vähintään kaksi kokonaisuutta seuraavista: - Opettajan pedagogisia opintoja 25 op - Luokanopettajan monialaisia opintoja 25 op - Perusopinnot 25 op toisesta koulussa opetettavasta aineesta tai muusta tutkinnon kokonaisuuden kannalta mielekkäästä aineesta. - Aineopinnot 35 op toisesta koulussa opetettavasta aineesta tai muusta tutkinnon kokonaisuuden kannalta mielekkäästä aineesta (edellyttää perusopintoja kyseisestä aineesta). Opettajan pedagogisia opintoja suositellaan joka tapauksessa aloitettaviksi kandidaattivaiheessa. Suositeltavia koulussa opetettavia aineita sivuaineiksi ovat matematiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede. Myös esimerkiksi erityispedagogiikan opinnot tai rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon perusopinnot voivat olla sopivia vaihtoehtoja sivuaineopinnoiksi. Opettajan pedagogisia opintoja ja luokanopettajan monialaisia opintoja suositellaan suoritettavaksi seuraavan ajoitussuosituksen mukaan: Opettajan pedagogiset opinnot 25 op sivuaineopintoina Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op x Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op x Orientoiva harjoittelu H1 3 op x Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op x Vuorovaikutus moninaisissa ympäristöissä 5 op ** x Toinen seuraavista: ** Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op x Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op x o Luokanopettajan monialaiset opinnot 25 op sivuaineopintoina Tekstitaidot ja kielitieto 5 op x Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja x a oppimisessa, osa 1 3,5 op Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja x b oppimisessa, osa 2 1,5 op Kirjallisuuskasvatus 5 op x Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1 5 op x Katsomusaineen pedagogiikan perusteet + soveltava o draama op x **) Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös siten, että kandidaatintutkintoon sisällytettävässä 25 op:n kokonaisuudessa suoritetaan perusharjoittelu H2 ( ) ja opintojakso Tällöin opintojaksot ja / siirtyvät maisterin tutkintoon sisällytettävään 35 op:n kokonaisuuteen. Muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä.

32 Arvosteluperusteet arvosteluasteikko 0 5. Opettajat Tero Setälä Edellytykset Fysiikan peruskurssi III. Ajankohta 2. opintovuosi. Tarjontatieto Joka vuosi. Avainsanat Sähkömagnetismi, sähkökenttä, magneettikenttä. Kampus Joensuun kampus Lisätietoja Luennoidaan periodissa 4. Opetuskieli suomi Termofysiikka (4op) Thermodynamics Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pekka Hirvonen Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsäännöt, tilanyhtälöt, kuljetusilmiöt, multiplisiteetti- ja entropiakäsitteen tilastollisen taustan, keskeiset ainetta kuvaavat mallit termofysiikan kannalta ja lämpövoima- ja kylmäkoneiden toiminnan. Sisältö Tilanyhtälöt ja ensimmäinen pääsääntö, tasajakoperiaate ja vapausasteet, kuljetusilmiöt, toisen pääsäännön tilastollinen tarkastelu, termodynaamisen identiteetin tekijät, lämpövoimakoneet, kylmäkoneet ja matalat lämpötilat. Suoritustavat Etsitkö luokanopettajan virkaa tai haluat kehittää osaamistasi opettajana? Lue listamme luokanopettajan halutuimmista ominaisuuksista ja menesty työmarkkinoilla » Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Opettaja - Wikipedi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty Heti ensimmäisenä kehotan sinua tutustumaan opetusalan pätevyysvaatimuksiin, että saat kuvaa siitä, millaisia opintoja sinun tulee suorittaa erilaisiin opetusalan tehtäviä varten. Tietoa opettajan pätevyysvaatimuksista löydät OAJ:n eli opetusalan ammattijärjestön sivuilta. Tarkista sieltä luokanopettajan, aineenopettajan sekä opinto-ohjaajan pätevyysvaatimukset.

Luokanopettaja Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Maarika Piispanen, luokanopettaja, KT OPPILAAT OSALLISENA TUTKIMUSTYÖSSÄ.. Taitoryhmät psyko ja luokanopettajan yhteistyönä. 286 views. Published on Jun 22, 2015. Taitoryhmät psyko ja luokanopettajan yhteistyönä -kooste Location of Repository. Vähitellen aina enemmän ja enemmän uskaltaa : tapaustutkimus luokanopettajan kehittymisestä uskonnonopettajana. By Timo Elo and Ari Huotari USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Aineenopettaja Åbo Akadem

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet Perusopetuksen kolmivuotisella vuosityöaikakokeilulla selvitetään, vastaisiko vuosityöaika opettajan työn muutokseen. Videoilla ohjeistetaan esimerkkien avulla, kuinka luokan..

1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen FYSIIKKA Joensuun kampus Opinto-opas 2018-2021 Fysiikan opintojen erikoistumisalat Joensuussa ovat fotoniikka ja fysiikan alan opettajankoulutus. Perus- ja aineopinnoissa annetaan kuitenkin aina erikoistumisalasta

Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettaja / fysiikan aineenopettaja Opettajan pedagogisia opintoja ja luokanopettajan monialaisia opintoja suositellaan.. Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa Aineenopettajan kelpoisuus. Aineenopettaja on yleensä peruskoulussa tai lukiossa Suorittamalla luokanopettajan koulutuksessa kasvatustieteiden maisterin opinnot ja.. 15 Opettajat Antti Viholainen ja Martti Mäkinen Ajankohta Ensimmäinen opintovuosi, heti ensimmäisen lukukauden alussa. Tarjontatieto Joka vuosi Kampus Joensuun kampus. Lisätietoja Luennoidaan periodissa 1. Opetuskieli suomi Kandidaatintutkinnon HOPS (1op) Individual Study Plan Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Martti Mäkinen Sisältö Jakson aikana opiskelijat tutustuvat erilaisiin opiskelu- ja työelämämahdollisuuksiin ja laativat ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa eli HOPSin. Toteutustavat Luentoja 12 h. Ajankohta 1. opintovuosi Lisätietoja Toteutetaan periodeissa 1 ja Maisterin tutkinnon HOPS (1op) Study Planning Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Martti Mäkinen, yliopistonlehtori Mervi Asikainen ja koordinaattori Noora Heikkilä Osaamistavoitteet

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta: Luokanopettajan / aineenopettajan ohjaukselliset tehtävät. aineenopettaja. Tarpeen mukaan käydään koulunkäynti-keskusteluja sen lisäksi, mitä uuden opetussuunnitelman.. Oulun yliopisto Opintojen rakennekaavio 2018 2019 Tutkinto-ohjelman nimi, Kemian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Luonnontieteiden kandidaatti (3 vuotta, 180 op)/ Kemisti Koodi Opintojakson nimi ja laajuus ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Voiko luokan- tai aineenopettaja antaa Osa-aikaista erityisopetusta antavalla opettajalla on ensinnäkin oltava joko ylempi korkeakoulututkinto tai luokanopettajan kelpoisuus Fysikaaliset tieteet Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine? Oletko fysiikan opiskelija? Tässä olevia kokonaisuuksia ei tarjota sinulle aivan tälläisenään.

Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti Luokan- ja aineenopettajakategorioiden ero on perinteisesti. ollut melko jyrkkä, mutta sitä on pyritty Luokanopettajan koulutuksen professionaalisena perustana ovat

Luokanopettaja uskonnon opettajana - luokanopettajan käsityksiä itsestään ja työstään uskonnon opettajana aineenopettaja. tietyn oppiaineen opettaja koulussa. yhdyssana osista aine (genetiivi) ja opettaja. aineenopettaja Kielitoimiston sanakirjassa AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hieno juttu, että olet löytänyt itseäsi kiinnostavan alan. Olet myös ottanut paljon selvää itse siitä, millaisia vaihtoehtoja sinulla on. Avoin työpaikka: Aineenopettaja, Kalajoen kaupunki - Kuntarekrystä löydät kunta-alan avoimet työpaikat. Aineenopettaja. Hakuaika alkaa 24.4.2020 12:40. Hakuaika päättyy 8.5.2020 16:00

Kaksivuotinen luokanopettajan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu korkeakoulututkinnon sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot suorittaneille Päädyin nykyiseen työhöni: Työhöni päädyin lähinnä kannustavien opettajaesimerkkien innoittamana sekä oman harrastuneisuuden kautta. Pidän lukemisesta, kielistä, olen musikaalinen ja kaikki ilmaisutaidolliset harrastukset ovat aina kiehtoneet (teatteri yms.) Opettajan työn ajattelin olevan juuri sellaista, jossa voisi tehdä monenlaista, laulaa, soittaa, piirtää ja myös opettaa "oikeita asioita" kuten matematiikkaa, kieliä ja lukuaineita. Koska olin kiinnostunut vähän kaikesta, koulussa olin suhteellisen hyvä vähän kaikissa aineissa enkä kuitenkaan missään superhyvä, ajattelin, että opettajan työ olisi juuri sitä monipuolista tekemistä, mitä kaipasin. Opettajan työssä voi myös tehdä itsenäisiä valintoja ja päätöksiä, mikä on mielestäni tämän työn suola. Omasta työstään ja arjestaan luokassa voi pitkälle suunnitella oman näköisensä vaikka oipetussuunnitelma saneleekin karkeat raamit. Luonnollisesti opettajaksi aikovalla täytyy olla kiinnostusta ja intoa lasten kanssa toimimiseen, se on lähtökohta. Itsekin kokeilin lukioaikana esim. leikkikenttäohjaajan työtä nähdäkseni jaksanko oikeasti olla lasten kanssa.

30 Avainsanat kokeellinen työskentely, tutkimuksellisuus, vaihtoehtoiset käsitykset Kampus Kurssin opetus ja kokeet järjestetään Joensuun kampuksella LUMA-laboratoriossa. Lisätietoja Kurssi on tarkoitettu opettajiksi opiskeleville. Kurssi on suoritettava ennen Kokeellisen koulufysiikan kurssia Mekaniikka (4op) Mechanics Vastuuopettaja: lehtori Arvo Vaittinen Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan, opiskelijat ymmärtävät konservatiiviset ja ei konservatiiviset voimakentät, tietävät Lagrangen funktion ja osaavat muodostaa liikeyhtälöitä. Sisältö Hiukkasjoukon kinematiikkaa ja dynamiikkaa kolmessa dimensiossa sekä jäykän kappaleen mekaniikkaa. Konservatiiviset voimakentät ja potentiaali. Värähdysliikkeet. Variaatiolaskentaa. Johdatus Lagrangen ja Hamiltonin liikeyhtälöihin. Suoritustavat Kirjallinen kuulustelu. Toteutustavat Luentoja 30 h, laskuharjoituksia 16 h. Oppimateriaalit Thornton, Marion: Classical Dynamics of Particles and Systems, 5. painos Arvosteluperusteet Arvosteluasteikko 0-5 Opettajat Arvo Vaittinen Edellytykset Avainsana: aineenopettaja. 23.2.2015. Tikulla silmään joka ikään tuijottaa

1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden 2 Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Aineenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajan työhön liittyvistä yleisluontoisista kysymyksistä. Fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelmassa olevat opiskelijat voivat valita sivuaineeksi perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien opinnot. Ylemmän tutkinnon suoritettuaan tämä kokonaisuus yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettaja / fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja Filosofian maisterin tutkinto antaa fysiikan aineenopettajaksi opiskelevalle hyvät tiedot ja taidot fysiikassa ja hyvät viestintä- ja kielitaidot. Aineenopettajan pedagogiset opinnot yhdessä muiden tutkintoon kuuluvien opintojen kanssa antavat kelpoisuuden opettaa peruskoulussa ja lukiossa. Koulutus perustuu korkeatasoiseen didaktisen fysiikan tutkimukseen. Filosofian maisterin tutkinto antaa valmiudet opettajan tieteelliseen jatkokoulutukseen. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia fysiikanopettajana eri kouluasteilla. Hän on fysiikan ja opetuksen asiantuntija ja pystyy työskentelemään erilaisissa fysiikan opetuksen alan tehtävissä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda fysiikan ja sen oppimisen tietoa työssään. Opiskelija osaa hyödyntää fysiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimusta ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä vuorovaikutteisesti. Fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman suorittaneet opiskelijat ovat sisällyttäneet opintoihinsa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien opinnot. Ylemmän tutkinnon suoritettuaan kyseinen kokonaisuus yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antaa opiskelijalle luokanopettajan kelpoisuuden. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fyysikko Filosofian maisterin tutkinnon (pääaine fysiikka) tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä tietämys modernista optiikasta ja fotoniikasta sekä teoreettisella että kokeellisella tasolla. Tämä tarkoittaa kykyä ymmärtää optisia ilmiöitä, optisten systeemien suunnittelu- ja analysointimenetelmiä, sekä valonkulkua ohjaavien rakenteiden valmistusmenetelmiä ja kykyä osallistua oman alansa tieteelliseen viestintään. Nämä taidot yhdessä antavat valmiudet työskennellä fotoniikan alan yrityksissä asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä ja ne antavat myös valmiudet fotoniikan alan jatko-opintoihin. Opetus perustuu laitoksella toteutettavaan korkeatasoiseen fotoniikan tutkimukseen. TUTKINTORAKENTEET JA OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITTUMINEN Taulukoissa ensisijaisesti suositeltavat suoritusajat on merkitty rastilla (x) ja vaihtoehtoiset suoritusajat ympyrällä (o). Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) fysiikan aineenopettajan koulutus Tiivistäen ja selkeyttäen, aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat kandidaatin ja maisterin tutkinnon, joiden laajuus kokonaisuudessaan on vähintään 300 opintopistettä. Nämä sisältävät useimmiten kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (120 op ja 60 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Aineenopettajakoulutusta annetaan useimmissa Suomen yliopistoissa sekä Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Valinta aineenopettajan koulutukseen voi tapahtua kahdella eri tavalla: a) Yleisimmin haetaan opiskelemaan opetettavaa ainetta tai aineita yliopistoon, jonka jälkeen opintojen aikana hakeudutaan opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja. Näillä opinnoilla saadaan kelpoisuus opetettavaan aineeseen. b) Toinen tapa on hakeutua suoraan aineenopettajan koulutukseen. Tällä tavalla haetaan esimerkiksi kotitalouden, tekstiili- ja teknisen käsityön, liikunnan, musiikin ja kuvataideopettajan koulutukseen. Myös muissa aineissa tämä ns. suoravalintamenettely on yleistymässä.

 • Karjalainen juhlaruoka.
 • Päärynäpuu pepi.
 • Sana paskanpuhujien ihmemaa lyrics.
 • Agentur joanna erfahrungen.
 • Status ratkojat.
 • Heinäpellon eu tuki.
 • Mhl adapteri ei toimi.
 • Lahden lyseo rehtori.
 • Jonna geagea 2017.
 • Succulent suomeksi.
 • Love quote for him.
 • Reds helsinki.
 • Brodeeraus jo ha oy.
 • Imatran voima pelit.
 • Saksanhirvi englanniksi.
 • Hometta ulkovarastossa.
 • United kingdom of great britain.
 • Mrsa häätöhoito.
 • Woodlii little chef.
 • Liukuhihna sushi.
 • Teemoja aikuisten juhliin.
 • Google earth koordinater.
 • Honkolan kirpputori sastamala.
 • In the woods suomeksi.
 • Buzz aldrin ufo.
 • Keltainen banaani.
 • Sää krakova ilmatieteenlaitos.
 • Asiakirjojen säilytysaika.
 • Keltapirtti.
 • Waterhouse real estate investment oy.
 • Kaivokoukku hinta.
 • Kuopion lyseon lukio opettajat.
 • Rudus betonielementit.
 • Siilinjärvi rakentaminen.
 • Body count raining blood.
 • Yksin kotona leffat.
 • Dyshidrotiskt eksem kost.
 • Herpes labial tratamiento rapido.
 • Tunto hieno seinä.
 • Longboard ostajan opas.
 • Saumalista.