Home

Normaalivalmistusarvo

21 16 Katetuottolaskentaa käytetään monien erilaisten yritykselle tärkeiden tietojen selvittämiseen, kuten kuinka monta tuotetta yrityksen pitää myydä, jotta se saa voittoa tai kuinka paljon tulos paranee, jos myyntihintaa nostetaan. (Jormakka ym.2009, 151.) Katetuottolaskenta on erityisen käytännöllinen lyhyen aikavälin laskelmissa, sillä muuttuvien kustannusten voidaan olettaa pysyvän kohtalaisen samoina pienellä aikavälillä. Kate on kaikkein yksinkertaisimmillaan myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Käytännössä katetta kuitenkin käsitellään useilla eri tasoilla ja useiden eri kustannusten kanssa katetuottolaskennan avulla. (Alhola & Lauslahti 2005, 20.) Katetuottolaskelman lähtökohtana on, että yrityksen kustannukset on jaettu kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin (Alhola & Lauslahti 2006, 20). Katetuotto saadaan vähentämällä myyntituloista muuttuvat kustannukset. Katetuotto kertoo kuinka paljon rahaa jää muuttuvien kustannusten jälkeen kattamaan kiinteät kustannukset ja yrityksen voittoon. (Jormakka ym. 2009, 150.) Yrityksen tulos saadaan vähentämällä kiinteät kustannukset katetuotosta. Tästä ylijäävä positiivinen erotus on yrityksen voitto (Stenbacka ym. 2009, 61). Katetuotto esitetään usein myös prosentteina. Katetuottoprosentti kuvaa prosentteina sitä osaa tuotoista, joka vastaa katetta. Katetuottoprosentti saadaan laskettua jakamalla katetuotto myyntihinnalla. (Alhola & Lauslahti2006, 21.) Kriittinen piste kertoo kiinteiden kustannusten kattamiseen vaaditun myynnin määrän suoritteiden kappalemääränä tai tiettynä rahasumana. Kriittisessä pisteessä katetuotto on juuri sen suuruinen että kiinteät kustannukset tulevat katettua ja yrityksen tulos on nolla. (Alhola & Lauslahti2006, 21.) Kriittisen pisteen laskeminen vaatii että katetuottoprosentti on jo laskettu. Kriittiseen pisteeseen vaadittu rahasumma saadaan jakamalla kiinteät kustannukset katetuottoprosentilla. Kappalemääräinen kriittinen piste taas saadaan jakamalla rahamääräinen kriittinen piste yksittäisen suoritteen myyntihinnalla. (Stenbacka ym. 2009, 64.) Kriittisestä pisteestä on hyötyä esimerkiksi riskien arvioimiseen. Myynnin ollessa kriittisen pisteen tasolla kaikkien kustannusten tulisi olla katettuja ja periaatteessa tappiota ei synny. Mitä enemmän myynti ylittää kriittisen pisteen, sitä pienempi riskin vaara on. (Jormakka ym. 2009, 152.) Varmuusmarginaali kertoo nykyisten myyntituottojen eron kriittiseen pisteeseen. Positiivinen varmuusmarginaali kertoo, kuinka paljon yrityksen myynti voi laskea ennen kuin tuloksesta tulee negatiivinen. Negatiivinen arvo taas kertoo, kuinka paljon myyntiä täytyy lisätä jotta yritys olisi kannattava. (Stenbacka ym. 2009, 65.) Varmuusmar- Ajoneuvokohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän luominen jätteenkuljetusyritykselle Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2015 Ismo Lehtiniemi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Salmela Riikka M-Lab-testauspalvelujen kustannusrakenteen määrittely Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Kemi 2009 I ALKUSANAT Laskentatoimi Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus Yrityksen on huolehdittava: -kannattavuudesta -maksuvalmiudesta -vakavaraisuudesta

4. Tuotekustannuslaskenta

HINNOITTELU Hinta on keskeinen kilpailukeino. sen muutoksiin asiakkaat ja kilpailijat reagoivat herkästi. toimii tuotteen arvon mittarina. vaikuttaa yrityksen imagoon. on tuotteen/palvelun arvo rahana 12 mielekästä, sillä rasitus voi olla erittäin suuri. Kohdistamisessa voidaan käyttää mitä tahansa virallisen liikekirjanpidon poistosuunnitelmaa. (Alhola & Lauslahti 2000, 66.) Perinteiset kustannuslaskennan menetelmät Yrityksen tulos paranee, jos tuottavuus lisääntyy ja kustannukset saadaan pidettyä kurissa. Kiristyvän kilpailun vuoksi ja markkinoiden muuttumisen takia kustannusten hallinta on yhä merkittävämpi tekijä yrityksen menestyksessä ja kilpailutilanteessa. (Lehtonen 2007, 133.) Sisäisen laskennan tärkeimpiä tehtäviä ovatkin suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen (Jyrkkiö & Riistamaa 2008, 60). Riippuen yrityksen toimintatavasta, tähän voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä (Jyrkkiö & Riistamaa 2008, 139) Kustannuslaskennan kulku Laskentakohde on se elementti, jolle kustannukset halutaan jakaa (Kinnunen ym. 2010, 82). Laskentakohde voi olla yrityksen tarjoama suorite, kuten ruoka-annokseen kuluvien raaka-aineiden kustannukset tai palveluun kuluvat palkat. Kustannuksia voidaan kohdistaa myös asiakkaille, tietylle projektille tai yrityksen sisäisille kustannuspaikoille. (Jormakka ym. 2009, 193.) Kustannuslaskennan voi järjestää yhtenäisjärjestelmäksi tai useammiksi rinnakkaisjärjestelmiksi. Yhtenäisjärjestelmä toimii yhdessä ulkoisen laskentatoimen kanssa tuottaen tietoa myös johdon ja tuloslaskennan tarpeisiin. Tämä on yleinen lähtökohta kustannuslaskentaan tuloslaskennan lakisääteisyydestä johtuen. (Pellinen 2006, 84.) Sen lisäksi, kustannuksia on helppo seurata liikekirjanpidon pohjalta erilaisten atkohjelmien avulla (Jyrkkiö & Riistamaa 2008, 63). Kustannuslaskenta etenee yrityksessä vaihe vaiheelta kustannuslajilaskennasta suoritekohtaiseen laskentaan (Jormakka ym. 2009, 194). Kustannuslajilaskennassa seurataan kustannuksia lajeittain kirjaamalla erityyppiset kustannukset eri tileille. Yrityksen tilikarttaan, eli kirjanpidossa käytettyihin erilaisiin tileihin, vaikuttavat lakien lisäksi yrityksen johdon tiedon tarve ja haluttu tarkkuus kustannuksien kohdistamista ajatellen. (Ikäheimo ym. 2012, 153.) Yrityksen käyttämiä erilaisia kustannuslajeja voivat olla työt, raaka-aineet ja kuljetukset (Jormakka ym. 2009, 194). Tommi Kuusjärvi Kustannuslaskentatyökalu esisuunnitteluun Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö 11.12.2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tommi Kuusjärvi

Tuote- ja asiakaskannattavuus sekä niiden parantaminen Case: Tilitoimisto Smart Office Oy Ingrid Airaksinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä 7.10.2010 Liiketalouden koulutusohjelma Anni-Kaisa Hokkanen TUOTTEEN KUSTANNUKSET JA HIN- NOITTELU: CASE YRITYS X KY Opinnäytetyö Tradenomi 2017 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Anni-Kaisa Hokkanen Tradenomi (AMK) Maaliskuu 2017 Opinnäytetyön nimi

Hinnoittelu - lopputesti - Meriosaaja

 1. . (Hirsjärvi ja Hurme 2004, 75.) Nauhoittamisen lisäksi haastattelu voidaan myös videoida tai siitä voi tehdä muistiinpanoja. Eri menetelmissä on erilaiset edut ja haitat, joten joissain tapauksissa voi olla hyvä käyttää useita menetelmiä yhtäaikaisesti. (Walker 2004, 36.) Erilaisia tutkimusaineiston keruumenetelmiä voi olla hyödyllistä käyttää tukemaan toisiaan. Useita menetelmiä voidaan käyttää poistamaan perusteettomia päätelmiä tutkimusaineistoa koskien. Yksi keruumenetelmä on voinut tuottaa samaan suuntaan viittaavia tuloksia, ja johtaa tutkijan uskomaan että hän on löytänyt oikean vastauksen. Erilaiset keruumenetelmät saattavat poistaa tarpeettoman varmuuden tutkimusaineiston tulkinnoista. (Hirsjärvi ja Hurme 2004, 39.) Oma tutkimukseni sisältää paljon jo olemassa olevan aineiston läpikäyntiä ja analysointia tutustumalla toimeksiantajan aiempiin kustannuslaskentamenetelmiin ja tilinpäätöstietoihin. Tämä edellytti omien havaintojen keräämistä. Keräsin tietoja kustannuksista, niiden kohdistusperusteista ja siitä kuinka itse jakaisin kustannukset kiinteisiin, muuttuviin, välillisiin ja välittömiin. Yrityksen kirjanpidosta sain konkreettista tietoa kustannuksista kustannuspaikoittain ja tileittäin. Kirjanpidossa on jo ennestään käytetty kattavaa kustannuspaikkojen luetteloa sekä erilaisia projektikohteita joita voidaan käyttää kustannusten kohdistamisessa. Numerotieto on vain osa kustannuslaskentaa ja lopullista laskentaa varten tarvitaan tietoja myös yrityksen toi
 2. en Tehtävänanto sisältää sekä PowerPoint-muodossa
 3. taosaa
 4. ä valmistusarvo ottaa kuitenkin huomioon kaikki tuotteen valmistuksen aiheuttamat kustannukset (Alhola & Lauslahti 2000, 194). Normaalisti valmistusarvo ei sisällä välillisiä kustannuksia kuten yrityksen hallinnosta johtuvia palkkoja sekä markkinoinnin tai ulkoisen laskennan aiheuttamia kustannuksia. Tavallisesti valmistusarvo saadaan lisäämällä kiinteät kustannukset
 5. en kohdeyrityksessä Opinnäytetyö Kevät 2017 SeAMK Liiketoi
 6. Tomi Ahvenainen & Kalle Asikainen KUSTANNUSLASKENTA HINNOITTELUN PERUSTANA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9. joulukuuta 2013 Tekijä(t) Tomi
 7. ta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoi

28 23 kustannuksia esimerkiksi markkinoinnin osalta. (Jormakka ym. 200s, 156.) Toisiaan tukevien suoritteiden ja tuotekokonaisuuksien myyminen voi olla tässä tapauksessa hyvin kannattavaa. Asiakkaat voivat ostaa tuotteita joita eivät muuten ostaisi, mikä lisää myyntiä ja yksittäisen asiakkaan kannattavuutta. (Stark & Stewart 2012.) Hintojen nostaminen kasvattaa suoritekohtaista katetuottoa, mikä tarkoittaa että yrityksen tarvitsee myydä vähemmän suoritteita kiinteiden kustannusten kattamiseen (Stark & Stewart 2012). Asiakkaiden on helppoa vertailla tuotteiden hintoja tietokoneiden avulla ja monissa halvan työvoiman maissa tuotteita saakin halvemmalla. Tästä syystä hintojen nostaminen voi tuntuakin ylivoimaiselta tehtävältä. (Wellner 2005.) Hintoja on kuitenkin joskus pakko nostaa jotta voi pysyä toiminnassa. Tämä ei johdu pelkästään markkinatilanteen muutoksista vaan myös siitä että yrityksen kustannukset nousevat kokoajan. (Wasserman 2010.) Tuottavuuden parantaminen ja kustannusten kontrollointi parantavat yrityksen tulosta ja kilpailuasemaa, eikä sitä tästä syystä voida jättää huomiotta (Lehtonen 2004, 133). Tuotteen katetuotto kasvaa, mikäli sen muuttuvia kustannuksia saadaan laskettua. Myös sen asettamat rajat kannattavaan hinnoitteluun laskevat. (Jormakka ym. 2009, 158.) Kiinteiden kustannusten kontrolloinnilla voidaan parantaa tuotekohtaista voittoa. Kiinteitä kustannuksia voidaan ulkoistaa toisille yrityksille ostamalla yrityksen ennen itse tuottamia suoritteita muilta. Vaikka tuotteiden ostaminen muilta ei välttämättä laske yksikkökohtaisia kustannuksia, voidaan ulkoistamisen avulla muuttaa kiinteät kustannukset muuttuviksi kustannuksiksi. Muuttuvia kustannuksia on helpompi kontrolloida ja ulkoistaminen ei vaadi yhtä paljon sijoituksia mikäli omaa tuotantoa pitää sopeuttaa. (Stark & Stewart 2012.) Kapasiteetin käytön lisääminen taas laskee suoritekohtaisia kiinteitä kustannuksia. Mitä enemmän kapasiteetista on käytössä, sitä pienemmät ovat jokaiselle tuotteelle kohdistettavat kiinteät kustannukset. (Jormakka ym. 2009, 159.) 4 YRITYS JA TOIMEKSIANTO Toimeksiantajan toiveesta yrityksen tiedot naamioidaan. Toimeksiantajani on suomalainen yritys, joka oman tuotannon lisäksi myy alihankkijoilta ostettuja tuotteita ja Tiia Järvinen Asiakaskohtaisten kannattavuuksien tarkastelu toimintolaskennan avulla Asiakaskohtaisten kannattavuuksien tarkastelu toimintolaskennan avulla Tiia Järvinen Opinnäytetyö Kevät 2017 Terwa-akatemia Valmistusarvo. Tuotteen valmistuskustannukset-markkinointi ja hallinto. Normaalivalmistusarvo. Tuotteen valmistuskustannukset, mutta kikut normaalitoiminta-asteen mukaan Paukkala Markus Excel-laskuri tarjouslaskentaan ja hinnoitteluun Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Markus Paukkala Nimeke

Laskentatoimen perusteet, harjoituksia (Juha Viljaranta, ekon.,di)

Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma TUOTEKUSTANNUSLASKENTAMALLIN KEHITTÄMINEN ELIN- TARVIKEALAN YRITYKSEEN Työn tarkastajat: professori Timo Kärri tutkijatohtori Sari Monto Työn 40 Valmistetut tuotteet Yritys valmistaa useita erilaisia myytäviä tuotteita useilla erillisillä tuotantolaitoksilla. Tuotteet vaativat erilaisia raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä, ja jokainen valmistuslaitos on hyvin erikoistunut. Asiakkaille myytävissä tuotteissa on eroja, mutta erot ovat lähinnä jalostusasteissa ja koossa, joten kustannukset voidaan kohdistaa useammassa vaiheessa toteutetulla jakolaskennalla. Tuotteissa on myös laadusta johtuvia eroja jotka tuovat tietyille tuotteille lisää kustannuksia jatkojalostuksen muodossa. Valmistettaville tuotteille on laskettu omakustannusarvo käyttäen suoraa jakolaskentaa. Tähän vanhaan laskentaan ei kuitenkaan ole otettu kaikkia tuotantolaitosten kuluja ja vain osa kiinteistä kustannuksista. Vanhassa laskennassa osa kustannuksista on virheen takia kohdistettu useaan kertaan tietyille tuotteille ja tuotteille on laskettu tuottoodotus mukaan valmistusarvoon. Tuotto-odotusta ei oteta huomioon uusien omakustannusarvojen laskennassa, sillä se kuuluu osaksi voittolisä hinnoittelumenetelmää (Kinnunen ym. 2010, 125.) Tuotannon johto on käyttänyt suoraa jakolaskentaa myös omissa laskelmissaan, mutta niihin ei ole otettu kaikkia kustannuksia mukaan tai luvut ovat perustuneet arvioihin kirjanpidon sijaan. Arvioita on tosin pakko käyttää tiettyjen kustannusten kanssa, koska esimerkiksi sähkönseurantaa ei ole kaikkien tuotantolaitosten kannalta käytettävissä. Eri tuotteiden valmistusajoista on arvioita, mutta ei mitään mitä yrityksen henkilökunta pitäisi valmiina tai suoraan käyttökelpoisena. Näistä syistä jakolaskenta on huomattavasti käytännöllisempi ratkaisu kuin lisäyslaskenta tai toimintalaskenta. CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Download the iOS Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

KUSTANNUSLASKENTAMENETELMIEN SOPIVUUS TOIMINIMELLE X Tanja Haka Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKA, Tanja 15 10 Kuten yleensä, välittömät kustannukset voidaan jakaa suoritteelle suoraan, ja kuten yleensä, ongelmaksi jääkin välillisten kustannusten kohdistaminen (Walther & Skousen ). Aivan niin kuin jakolaskennassakin, välilliset kustannukset viedään aluksi kustannuspaikoille, joista ne voidaan jakaa pää- ja apukustannuspaikoille. Pääkustannuspaikat, kuten varasto tai tietty valmistuslinjasto, kuuluvat suoraan suoritteen valmistamiseen tai muodostavat muuten merkittävän osan suoritteen prosessista. Apukustannuspaikat tukevat pääkustannuspaikkoja ja suoritteen valmistamiseen liittyviä prosesseja. Apukustannuspaikkoja voivat olla hallintotehtävät tai yleiset atk-kulut. Apukustannuspaikoille jaetut kustannukset kohdistetaan edelleen pääkustannuspaikoille. (Ikäheimo ym. 2012, 156.) Kustannuslisät erottavat jakolaskennan lisäyslaskennasta. Pääkustannuspaikoilta välilliset kustannukset kohdistetaan erilaisten yleiskustannuslisien avulla laskentakohteille. Yleiskustannuslisien ajatus on, että välilliset kustannukset kohdistetaan siinä suhteessa kuin kyseinen suorite on ne aiheuttanut. (Alhola & Lauslahti 2000, 202.) Yleiskustannuslisien avulla esimerkiksi välillisten palkkojen kustannukset voidaan kohdistaa palvelujen tapauksessa suoraan laskentakohteen kuluttamien työtuntien perusteella ja välilliset materiaalikustannukset, kuten varastointi ja rahdit, voidaan kohdistaa kulutettujen materiaalien perusteella. (Walther & Skousen ). Yleiskustannuslisät voidaan jakaa kahteen ryhmään; aine- ja jalostuslisiin. Ainelisillä kohdistetaan välilliset ainekustannukset jotka syntyvät ostotoiminnoista ja varastointi toimintojen kustannuksista. (Pellinen 2006, 136.) Tuotannon välilliset kustannukset voidaan kohdentaa tuotteille samassa suhteessa kuin ne kuluttavat välittömiä kustannuksia (Ikäheimo ym. 2012, 156). Ainelisä saadaan laskettua jakamalla välilliset ainekustannukset laskentakohteeseen käytetyillä välittömillä aineilla. Kun saatu luku kerrotaan sadalla, saadaan aikaiseksi prosentti joka voidaan lisätä laskentakohteen käyttämien aineiden välittömiin kustannuksiin. (Pellinen 2006, 136.) Jos yrityksen käyttämät välittömien aineiden kustannukset ovat ja varastointiin liittyvät kustannukset ovat 3000, saadaan ainelisäksi 10 %. Jos yksi yrityksen valmistamista tuotteista käyttää 100 edestä raaka-aineita, saadaan ainelisän avulla aineiden kustannukseksi 110. (Stenbacka ym. 2010, 149.) Välilliset valmistuksen palkat voidaan laskea samalla lailla jakamalla kustannuspaikan välilliset kustannukset välittömillä palkkakustannuksilla ja kohdistamalla ne laskentakohteelle välittömien palkkojen lisänä (Pellinen 2006, 137). YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Laskentatoimen oppiaineen esittely kevät 2019 Sinikka Moilanen Laskentatoimi Mitä laskentatoimi on? Liiketaloustieteen alue, joka käsittelee yritystä koskevien arvo- ja määrälukujen tuottamista, analysointia Jenna Huhtasalo CASE-YRITYKSEN HINNOITTELUN KANNATTAVUUS Liiketalouden koulutusohjelma 2015 CASE-YRITYKSEN HINNOITTELUN KANNATTAVUUS Huhtasalo, Jenna Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tuotekohtainen kannattavuus Iivari, Arto 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Tuotekohtainen kannattavuus Arto Iivari Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Maaliskuu, 2015 Laurea-ammattikorkeakoulu 9 määrästä matkojen pituuteen tai hoidossa olevien potilaiden määrään. (Drury 2001, 24.) 4 Kustannuksia, jotka muuttuvat suoraan volyymin muuttuessa, kutsutaan muuttuviksi kustannuksiksi. Olettaen, että hinnat pysyvät samana, muuttuvat kustannukset ovat suoraan riippuvaisia volyymin muutoksista, ja ovat sitä suuremmat mitä suurempi volyymi on. Vastaavasti ne pienenevät kun volyymiä vähennetään. (Alhola & Lauslahti 2005, 12.) Tyypillisiä esimerkkejä muuttuvista ainekustannuksista ovat raakaaineet, puolivalmisteet sekä myytäviksi ostetut valmiit tuotteet. Muuttuvia palkkakustannuksia ovat urakkapalkat, palkkojen sivukustannukset ja valmistuksen palkat. Monissa tapauksissa myös laskentakohteen tarvitsema sähkö voidaan laskea muuttuviin kustannuksiin. (Stenbacka ym. 2010, 29.) Kiinteät kustannukset eivät ole sidottuja volyymiin, joten niiden määrään eivät vaikuta myytyjen tai valmistettujen tuotteiden määrä. Tästä johtuen ne ovat olemassa, vaikka tiettyä tuotetta ei valmistettaisi ollenkaan tietyllä hetkellä. (Alhola & Lauslahti, ) Kiinteiden kustannusten voidaan katsoa johtuvan volyymin sijaan yrityksen kapasiteetistä. Kapasiteetti tarkoittaa yrityksen suurinta mahdollista suorituskykyä tietyssä ajassa. (Alhola & Lauslahti 2000, 19.) Kiinteät kustannukset koostuvat yleensä vuokrista, palkoista, koroista ja yleismenoista ( Lehtonen 2004, 120). Kiinteisiin kustannuksiin kuuluvat muun muassa palkkojen sivukulut, tietoliikenne- ja energian peruskustannukset, joiden ei voida katsoa suoraan johtuvan tietyn laskentakohteen volyymista. Monesti myös poistot kalustosta, lainojen korot sekä vakuutusmaksut katsotaan kiinteiksi kustannuksiksi, sillä nekään eivät ole sidonnaisia tuotannon volyymiin ja koska ne ovat olemassa vaikka tuotantoa ei hetkellisesti olisikaan. (Alhola & Lauslahti 2005, 13.) Muuttuvien ja kiinteiden lisäksi kustannukset voivat olla myös puolikiinteitä tai hyppäyksittäin muuttuvia kustannuksia. Nimitystä käytetään kustannuksista, jotka muuttuvat portaittain volyymin muutosten mukana. Tällaisia kustannuksia voivat olla joissain tapauksissa valmistuksen palkat. Yritys saattaa joutua palkkaamaan lisää työntekijöitä tuotantoa lisättäessä, jolloin volyymin nousu aiheuttaa portaittaisen nousun kustannuksissa. (Ikäheimo ym. 2012, 146.) Tilanteesta riippuen puolikiinteät kustannukset voidaan ottaa laskelmissa huomioon kiinteinä tai muuttuvina kustannuksina.

Yritystoiminta Pia Niuta HINNOITTELU

37 32 KUVA 1. Ostettujen tuotteiden suoritekohtainen laskenta Koska ohjelmassa on tällä hetkellä käytössä vain yksi paikka kiinteiden kustannusten kohdistamiseen, ostettujen tuotteiden kiinteät kustannukset sekä myytävien tuotteiden osuus kiinteistä yleiskustannuksista, kohdistetaan hankintahintojen suhteessa yleiskustannuslisän avulla tuotteille. Koska ostettujen tuotteiden tapauksessa kuvassa 1 olevat kiinteät kustannukset kohdistetaan samalla menetelmällä ja eri laskentakohteita on suuri määrä, on mahdollista, ja huomattavasti jakolaskentaa mielekkäämpää, käyttää prosentteihin pohjautuvaa yleiskustannuslisää kaikkien kustannusten kohdistamisessa Palveluiden omakustannushinnat Yrityksen tarjoamista palveluista oleellisin on erilaisten tuotteiden vuokraaminen. Tämän lisäksi yritys myös huoltaa asiakkaiden omistamia vastaavia tuotteita. Laskennasta hankalaa tekee se, että tietyin väliajoin tehtävä tuotteiden huolto kuuluu osaksi vuokran hintaa. Tämä tarkoittaa että osa kustannuksista, jotka ovat muuttuvia huoltoa käsiteltäessä, ovat kiinteitä vuokrien suhteen. Kuvassa 2 huollon pääkustannuspaikalle kohdistetut kustannukset sisältävät sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset. Asiakkaiden tuotteen huollon tapauksessa käytetään erikseen huollon kiinteitä ja muuttuvia Minimivalmistusarvo, MVA Keskimääräisvalmistusarvo, KVA Normaalivalmistusarvo; NVA. Omakustannusarvosta puhutaan, kun tarkoitetaan, että suoritteelle on jaettu osuus kaikista yrityksen.. 1 Sami Vitikainen KUSTANNUKSET OMAKUSTANNUSARVOIKSI Palvelut ja tuotteet Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2014

Oikean hinnan asettaminen Hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta tärkeä tekijä. Tuotteen myyntihintaa voidaan ajatella o markkinoiden kannalta = kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita tuotteesta 2O16-1-DEO2-KA2O2-003277 Moduuli 7 Talouden hallinta Osa 3 Talouden suunnittelu ja ennusteet Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TIETOJEN KERÄÄMINEN KUSTANNUKSISTA Sisäinen laskenta Kustannukset Kustannusten jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin Kustannusten jakaminen välillisiin ja välittömiin Aiheutumisperiaate Perinteiset kustannuslaskennan menetelmät Kustannuslaskennan kulku Jakolaskenta Lisäyslaskenta Toimintolaskenta Toimintolaskennan periaate Toiminnot Kustannusajurit KUSTANNUSLASKENNASTA KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖ Kate ja tunnusluvut Kalkyylilaskelmat ja valmistusarvot Kalkyylilaskelmat Minimivalmistusarvo, valmistusarvo ja omakustannusarvo Hinnoittelu Hinnoittelumenetelmät Hinnoilla vaikuttaminen Kannattavuuden arvioiminen YRITYS JA TOIMEKSIANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Tutkimusaineiston keruumenetelmät TOIMEKSIANNON TOTEUTTAMINEN Kustannuspaikkalaskenta Suoritekohtainen kustannuslaskenta... 30 Kaisa Loppukaarre KIINTEISTÖHUOLTOALAN YRITYKSEN KANNATTAVUUS, KUSTANNUKSET JA HINNOITTELU Liiketalouden koulutusohjelma 2018 Kiinteistöhuoltoalan yrityksen kannattavuus, kustannukset ja hinnoittelu Loppukaarre, Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Markus Korhonen Kirjanpitoprosessien kustannusselvitys Case: ProTalous Oy Opinnäytetyö 2017 Tiivistelmä

Kustannusperusteinen hinnoittelu Case: Yritys X Oy Karaus, Janne 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kustannusperusteinen hinnoittelu Case: Yritys X Oy Karaus, Janne Liiketalouden OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA TOIMINTOLASKENNAN SOVELTAMINEN Case: Hyvönen Yhtiöt Oy T E K I J Ä : Krista Hyvönen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Myllymäki Ulla-Maija KUSTANNUSLASKENTAMALLI LEIKKAUSOSASTOLLE Case Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä KUSTANNUSLASKENTAMALLI LEIKKAUSOSASTOLLE Case Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Myllymäki Ulla-Maija

KUSTANNUKSET OMAKUSTANNUSARVOIKSI Palvelut ja tuotteet

1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet 36 31 laskenta vaatii paljon työtä. Tämän lisäksi yrityksellä on toimintaa useilla eri toimialoilla. Muutkin toimialat kuluttavat osaltaan yrityksen resursseja esimerkiksi markkinoinnin ja hallinnon osalta. Laskenta kuitenkin keskittyy emoyritykseen ja tämän yrityksen päätoimialaan. Muiden toimialojen kustannukset voidaan osittain poistaa kustannuspaikkojen avulla ja niille ei kohdisteta markkinoinnin ja hallinnon kuluja. Tämä vaatisi suunnattomasti työtä ja kustannusseuranta menetelmiä mitä yrityksellä ei tällä hetkellä ole käytössä. Tässä luvussa käyn läpi laskentakohteet ja niihin käytettävät menetelmät valmistuksen osalta ryhmittäin; palvelut, valmistettavat tuotteet ja ostetut tuotteet sekä markkinoinnin-, myynnin- ja hallinnonkustannusten kohdistamisen Ostetut tuotteet Aiemmin yrityksen ostamien tuotteiden valmistusarvo ja omakustannusarvo perustuivat täysin tuotteiden ostohintaan ja -rahteihin. Tämä on jättänyt huomiotta oleellisia kustannuksia jotka johtuvat ostotoiminnasta itsestään sekä tuotteiden varastoinnista ja käsittelystä. Tämän takia myös valmistusarvo ja omakustannusarvo ovat olleet tismalleen samat, kuten kuvassa 1. on esitetty. Yrityksen myymille ostetuille tuotteille muodostuu täysin muuttuvia kustannuksia vain tuotteiden hankintahinnoista. Osittain muuttuvia kustannuksia ovat puolestaan osto- ja myyntirahdit. Ostotilausjärjestelmän takia ostorahdit lasketaan automaattisesti ohjelmaan tallennettuihin hankintahintoihin mukaan painotettuna keskiarvona, ja myyntirahteja käsitellään tässä tapauksessa kiinteinä kustannuksina. Eri tuotteilla ei ole käsittelyssä huomattavia eroja. Kaikki käyttävät samoja resursseja ostojen, varastoinnin, myyntirahtien sekä myynnin osalta, joten ostohintaa ja -rahteja lukuun ottamatta mitään kustannuksia ei voida kohdistaa suoraan tietyille laskentakohteille. Kuvassa 1 yrityksen ohjelmassa käyttämä minimivalmistusarvo koostuu siis vain ostohinnoista sekä ostorahdeista. Kiinteitä kustannuksia puolestaan syntyy myyntirahdin lisäksi varastoinnin ja ostohenkilökunnan kustannuksista. Varaston kustannuksiin kuuluvat rakennuksen poistot, trukkien kustannukset ja varastohenkilökunnan kustannukset.20 Lauslahti 2000, 217.) Resurssiajuri on yksinkertaisesti vain linkki jolla resurssi saadaan yhdistettyä toimintoon (Alhola 2000, 49). 15 Kun resurssit on jaettu toiminnolle, ne täytyy seuraavassa vaiheessa jakaa toiminnoilta laskentakohteille. Tätä varten täytyy valita toimintoajurit. (Alhola & Lauslahti 2000, 219.) Toimintoajureilla tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat laskentakohteen vaatimien suoritettujen toimintojen määrään. Esimerkiksi myyntitoiminnoille kustannusajureilla kohdistetut resurssit, kuten työntekijän palkat, voidaan jakaa myyntitoiminnoilta yksittäisille laskentakohteille myytyjen suoritteiden määrän mukaan. (Alhola 2000, 52.) Toisaalta jos kohdistetaan tilaustenkäsittelyn toiminnon kustannuksia, jakoperusteena voidaan käyttää tehtyjen tilausten määrä. Jos näitä kustannuksia halutaan kohdistaa asiakkaalle, parempi toimintoajuri voi olla tilauksessa olevat rivit tai asiakkaan tilauksen koko. Näillä ajureilla kohdistus on huomattavasti tarkempi. (Alhola & Lauslahti 2000, 219.) Ajurien määrittäminen voi vaikuttaa erittäin helpolta, mutta todellisuudessa asiat eivät ole aina näin yksinkertaisia ja toimintopohjainen laskenta voi mennä äkkiä hyvin monimutkaiseksi uusia jakoperusteita ja painotuksia kehittelemällä. Toisissa tapauksissa tietty resurssi kulutetaan, mutta on mahdotonta osoittaa mihin toimintaan tämä resurssi kului ja miten se kohdistetaan laskentakohteille. Ongelmallisia kustannuksia ovat esimerkiksi maisemointiin kuluvat resurssit. (Walther & Skousen 2009, 121.) 3 KUSTANNUSLASKENNASTA KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖ Kustannuslaskennalla kerätyt tiedot ja niiden ymmärtäminen ovat oleellinen osa päätöksentekoa (Drury 2001, 5). Yritystä koskevia onnistuneita päätöksiä ei voi tehdä ilman uutteraa tietojen keräämistä ja analysointia. Kustannuslaskenta toimittaa nämä tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten. (Walther & Skousen 2010c, 9.) Tässä luvussa käyn läpi asioita, joita on oleellista ottaa huomioon kustannuslaskennan ja tämän tehtävän kannalta. Tarkoitus on laskea valmistusarvo ja omakustannusarvo yrityksen käyttämille tuotenimikkeille. Näitä käytetään hinnoittelussa ja kannattavuuden arvioinnissa, joten niiden tulee olla mahdollisimman totuuden mukaiset. 3.1 Kate ja tunnusluvut lisäyslaskenta (yk-lisän laskeminen) harjoitukset 18. lisäyslaskenta (normaalivalmistusarvo) harjoitukset 19. standardikustannuslaskenta (erojen laskeminen) NUR: luku 8.2 ja harjoitukset 20.. Sari Jokinen TUOTTEEN HINNOITTELU- JA KANNATTAVUUSLAS- KENTA SEKÄ PROJEKTIKOHTAISEN JÄLKILASKEN- NAN KEHITTÄMINEN Case Koralli-tuote Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Johdon laskentatoimi Flashcards Quizle

 1. Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus
 2. kustannuslaskennassa jakamatta jääneet kustannukset kohdistettua mahdollisimman aiheutumisperiaatteen mukaisesti tuotteille hinnoittelua ja kannattavuutta ajatellen, sekä päivittää aiem
 3. en välillisiin ja välittömiin Laskentakohteille kohdistettavat kustannukset voidaan jakaa välillisiin ja välittömiin kustannuksiin riippuen siitä, kuinka helppoja ne ovat jäljittää tietylle laskentakohteelle (Drury 2001, 22). Kustannukset, jotka voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle, ovat välittömiä kustannuksia. Suoraan tietyn tuotteen valmistamiseen menevät raakaaineet ovat tyypillinen esimerkki välittömistä kustannuksista. (Kinnunen ym. 2010, 84.) Kaikissa tapauksissa helposti jäljitettäviä kustannuksia ei ole kannattavaa laskea mukaan välittömiin kustannuksiin. Edellisen esimerkin pöytään käytetyt naulat on mahdollista kohdistaa tietylle tuotteelle, mutta näin pikkutarkkojen laskelmien teke

Myyntituotot30kpl 420 70kpl 980 1400 Muutkust NOKA Course Her

Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI Myynnin budjetointi Myyntiä budjetoitaessa arvioidaan yhdessä myyntimääriä ja myyntihintoja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Asiakasbudjetit 30 25 Lopullinen tarkoitus on laskea yrityksen taloushallinnon järjestelmässä oleville tuotenimikkeille uudet valmistus- ja omakustannusarvot, joita voidaan käyttää hinnoittelun perusteena ja kannattavuuden arvioimiseen. Hintojen on tarkoitus seurata mahdollisimman tarkasti aiheutumisperiaatetta ja ne eivät saa antaa vääriä tietoja tuotteiden kannattavuudesta. Yrityksen käyttämään taloushallinto ohjelmaan voidaan tallentaa tuotteen valmistusarvo ja omakustannushinta lopullisen myyntihinnan lisäksi. Omakustannushinta saadaan lisäämällä valmistusarvoon joko kiinteä euromäärä tai prosenttipohjainen yleiskustannuslisä. Prosenttipohjaisella yleiskustannuslisällä ohjelma laskee itse omakustannushinnan valmistusarvosta ja samaa lisää voidaan käyttää kustannuksia vaativien tuotteiden kanssa. Euromääräinen lisä täytyy laskea manuaalisesti ja lisätä ohjelmaan jokaiselle tuotteelle erikseen. 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tarkoitus on löytää yritykselle mahdollisimman tarkka menetelmä jolla käytössä oleville nimikkeille voidaan laskea omakustannusarvo. Tätä varten minun täytyy kerätä tietoa yrityksen kustannusten lisäksi mahdollisista kohdistusperiaatteista ja laskentakohteiden kustannusrakenteesta. Tässä luvussa käyn läpi erilaiset tutkimusmenetelmät. Perusasioiden lisäksi selvitän miten ne liittyvät omaan työhöni. Käyn myös läpi erilaisia tutkimusaineiston keruumenetelmiä ja miten sovellan niitä oman tutkimukseni aineiston keräämisessä. 5.1 Tutkimusmenetelmä Tutkimusmenetelmät on perinteisesti jaettu kahteen osaan; kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Useilla tieteenaloilla on suuntauduttu paljon enemmän kvalitatiiviseen kuin kvantitatiiviseen tutkimukseen, ja keskusteluissa näitä kahta tutkimusmenetelmä on yritetty erotella toisistaan vastakkainasettelun avulla. Viime vuosina tämä kahtiajako on kuitenkin muuttunut vanhentuneeksi käsitteeksi. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 21.) Etenkin tutkimuksen itsensä laadusta keskusteltaessa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän vastakkainasettelu on tarpeeton. Tärkeintä tutkimuksessa on saada hyviä tuloksia tarkoitukseen sopivan menetelmän avulla. (Eskola & Suoranta 2001, 14.) Suomen Tilastokeskuksen mukaan vaikka tutkimusmenetelmien erottelu olisikin turhaa, niin perusasiat eri menetelmistä on hyvä ymmärtää. Saman tutkimusongelman ratkaisemiseksi on mahdollista käyttää erilaisia menetelmiä Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää 2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä Sami Vitikainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden koulutusohjelma, taloushallinto Nimeke Kustannukset omakustannushinnoiksi: Palvelut ja tuotteet Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma on selvittää, mikä on tarkin ja aiheutumisperiaatteen mukaisin tapa kohdistaa toimeksiantajan kustannukset myytäville tuotteille ja palveluille. Toimeksiantajan on tarkoitus saada käyttämilleen nimikkeille minimivalmistusarvo ja omakustannusarvo. Minimivalmistusarvoa yritys käyttää varastoarvon mittaamisessa ja omakustannusarvoa käytetään hinnoittelun ja tuotteiden kannattavuuden arvioimisen perustana. Tämän takia käyn teoriaosuudessa läpi kustannuslaskennan perusteet, kuten erilaiset kustannuslajit sekä kustannuslaskennan yleisen kulun kustannuslajilaskennasta suoritekohtaiseen laskentaan. Käsittelen myös erilaiset perinteiset suoritekohtaiset laskentamenetelmät sekä toimintapohjaisen kustannuslaskennan. Lopuksi käsittelen hinnoittelumenetelmiä ja kannattavuuden arvioimista, sillä näitä varten arvoja lasketaan. Työ on toteutettu pääasiallisesti laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto on kerätty toimeksiantajan kirjanpidosta, haastattelemalla useita eri työntekijöitä ja johtohenkilökuntaa sekä tutustumalla yrityksen tuotantolaitosten toimintaan. Kirjanpidosta kerättiin tietoa kustannuksista ja laskennan kannalta oleellisista tiedoista, kuten tuotannon volyymista ja myytyjen suoritteiden määristä. Haastatteluilla kerättiin tietoa yrityksen toiminnasta ja kustannusrakenteesta, sekä käytettiin tietojen ja johtopäätösten oikeellisuuden varmistamisessa. Yrityksellä on useita hyvin erilaisia suoritteita, ja lopputulos on monimutkainen. Yritystä oli parasta käsitellä eri suoritteiden osalta erillisinä kokonaisuuksina. Tässäkin tapauksessa monet laskentakohteet vaativat useiden eri laskentamenetelmien sekoituksia. Asiasanat (avainsanat) Kustannuslaskenta, kannattavuus, sisäinen laskentatoimi, kvalitatiivinen tutkimus, kehittäminen, laskentatoimi Sivumäärä Kieli 46 s. + liite 3 s. Suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Kristiina Kinnunen

11 6 varaosat. Niitä ei kyetä suurista tuotantomääristä johtuen kyetä laskemaan yksittäisestä tuotteesta johtuviksi. Vastaavasti, välittömiä palkkoja ovat kaikki tietyn tuotteen valmistamiseen suoraan osallistuneiden henkilöiden palkat. Sen sijaan toimintaa tukevien henkilöiden, kuten kirjanpidon ja hallinnon palkat, ovat välillisiä kustannuksia. (Drury 2001, 23). Muita välittömiä kustannuksia ovat myös yrityksen atk-kulut ja erilaiset vakuutukset (Troelsen 2006, 24) Aiheutumisperiaate Kustannukset pyritään saamaan kohdistettua aiheutumisperiaatteen mukaan niille laskentakohteille joista ne todella johtuvat. Kustannuslaskennan luotettavuus riippuu siitä kuinka todenmukaisesti aiheutumisperiaatetta voidaan seurata. Aiheutumisperiaatteen seuraaminen ei käytännössä kuitenkaan ole niin helppoa (Ikäheimo ym. 2012, 151.) Kohdistumisperiaatteen seuraamisesta tulee vaikeaa kun laskentaan sisältyy paljon kiinteitä tai välillisiä kustannuksia, eri osastoja tai jos kustannukset kohdistuvat pidemmälle aikavälille tai jopa useammille tilikausille (Jyrkkiö ja Riistamaa 2008, 57). Eri toiminnoista tai yksiköistä vastuussa olevat ihmiset saattavat olla täysin erimielisiä siitä kuinka paljon kustannuksia heidän vastuulleen kohdistetaan. Tämä tulee esiin etenkin kun yritys toimii yhtäaikaisesti useammalla eri alalla mutta käyttää toimintaan samoja resursseja. Yrityksen saman johdon alla voi olla esimerkiksi kahvila ja leipomotoimintaa. Tällöin ongelmaksi tulee se kuinka palkka ja muut hallinnon kustannukset jaetaan eri toimintojen kesken. (Alhola & Lauslahti 2000, 66.) Osalle kiinteistä kustannuksista ei koskaan kyetä löytämään täysin oikeaa aiheutumisperiaatetta. Tällöin ne joudutaan jakamaan jonkin muun jakoperusteen avulla. Tällaisia jakoperusteita voivat olla muut kohdistettavat kustannukset tai kustannusten jakaminen tasaisesti kaikille laskentakohteille. Toisaalta kustannus voi olla kohdistettavissa tietylle ryhmälle laskentakohteita tai kustannuspaikalle. Kustannusten kohdistamiseen kustannuspaikalta tarvitaan myös omat jakoperusteensa. (Ikäheimo ym. 2012, 151.) Ongelmia aiheutumisperiaatteen näkökulmasta syntyy myös kun menot ovat pitkävaikutteisia. Tällöin pitää ratkaista miten kustannus jaetaan eri aikajaksoille. (Jyrkkiö & Riistamaa 2008, 57.) Käyttöomaisuuden kohdistaminen vain tietylle tilikaudelle ei ole6 1 JOHDANTO 1 Vaikka liikevaihdon koko, kasvava myynti ja omavaraisuus ovat tärkeitä, niillä ei ole mitään väliä jos yrityksen tulos ei ole voittoa. Olipa yritys pieni tai suuri, uusi tai vanha, jos suoritteiden myyminen tuottaa tappiota, ei toiminnalla ole paljoa tarkoitusta. Tuotteen valmistamisen lisäksi yritykselle syntyy kustannuksia toiminnan ylläpitämisestä, kuten kirjanpidosta sekä tuotantokoneiden ylläpidosta. Kun minulle tuli mahdollisuus opinnäytetyönä laskea kookkaan yrityksen tarjoamille suoritteille omakustannushintoja, olin innoissani mahdollisuudesta syventyä kustannuslaskentaan. Olin myös hyvin peloissani vastuusta sekä epäonnistumisen mahdollisuudesta. Jos kuitenkin edes haaveilee oman yrityksensä perustamisesta, ei pidä pelätä vastuuta tai haasteita. Ja haasteita tulikin vastaan ottaen huomioon yrityksen koko ja toisistaan hyvin poikkeavat suoritteet. Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli löytää paras tapa laskea yrityksen tuotteille mahdollisimman totuudenmukainen omakustannusarvo. Omakustannusarvoja yrityksen on tarkoitus käyttää hinnoittelun ja kannattavuuden arvioimiseen. Samalla lasketaan myös varastoarvona käytettävä valmistusarvo tuotteille. Toimeksiantajalla on ennestään laskettu osalle tuotteista omakustannusarvot, mutta nämä ovat nyt jo useita vuosia vanhoja ja niissä on otettu huomioon vain osa kustannuksista. Tämän lisäksi monille uusille tuotteille ei ole tehty minkäänlaisia kustannuslaskelmia. Opinnäytetyö on toteutettu suurimmalta osin laadullisena tutkimuksena. Teoriaosuus käsittelee kustannuslaskennan peruskäsitteitä eri kustannustyypeistä kustannuslaskennan yleiseen kustannuslaskennan kulkuun. Teorian jälkimmäinen osio käsittelee myös erilaisia suoritekohtaisen laskennan menetelmiä sekä hinnoittelua ja kannattavuuslaskentaa, koska nämä on otettava huomioon kustannuksia kohdistettaessa. Tämä ei kuitenkaan ollut työn päätarkoitus, joten osiossa ei ole käsitelty tarkkaan kannattavuuteen vaikuttamista tai asiakkaiden kannattavuuden arviointia. Tutkimusaineistoa kerättiin yrityksen kirjanpidosta sekä haastattelemalla yrityksen henkilökuntaa. Haastattelujen avulla perehdyttiin yrityksen kustannusrakenteeseen ja toimintaan. Lopullisesta laskennasta tuli hyvin monimutkaista, ja yrityksen eri laskentakohteita oli hyvä käsitellä omina suurempina kokonaisuuksinaan.

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

MVA (minimivalmistusarvo) Valmistusarvo NVA (normaalivalmistusarvo) Tanja Ala-Nikkola Kustannuslaskentamallin kehittäminen hinnoittelun avuksi kohdeyrityksessä Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous/Taloushallinto NLIIBS13 2016 Lotta Laupiainen KUSTANNUSLASKENTA RAVINTOLA-ALALLA Kahvila-ravintolan hinnoittelun tarkistaminen 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Normaalivalmistusarvo= valmistuksen muuttuvat kustannukset toteutunut suoritemäärä + valmistuksen kiinteät kustannukset normaali suoritemäärä KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Tuononen Riikka CASE TUTKIMUS: MEHILÄISTARHAUSYRITYKSEN TUOTTEIDEN KUSTAN- NUS- JA KANNATTAVUUSLASKELMAT Opinnäytetyö Syyskuu 2013 OPINNÄYTETYÖ

Ville Laihonen KUSTANNUSLASKENNAN TEHOSTAMINEN RAUMAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUILLE Liiketalouden koulutusohjelma 2015 KUSTANNUSLASKENNAN TEHOSTAMINEN RAUMAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUILLE Laihonen, Ville 8 3 tyksen koosta sekä tieto- ja kontrollitarpeista. Nopeaan, ja ennen kaikkea hyödylliseen, päätöksentekoon tarvitaan tarkkaa ja mahdollisimman oikeaa tietoa. Johdon pitää saada käyttöönsä eri osastojen ja suoritteiden tulosraportteja, tietoja asiakkaiden kannattavuudesta sekä arvoja hinnoitteluun ja varastojen arvioimiseen. Nopeiden päätösten lisäksi tietoja tarvitaan myös pidemmän aikavälin laskelmiin. Investointilaskelmat ja budjetit ovat oleellisia päätöksenteon kannalta. (Lehtonen 2007, 119.) Yrityksen ominaisuuksilla ja erilaisilla päämäärillä on siis paljon vaikutusta sisäisen laskennan toteutukseen. Kaikissa tapauksissa ollakseen tehokasta sisäisen laskennan toteutuksen tulee olla luotettava, helposti organisaation ymmärrettävissä ja käytettävissä sekä toimittaa nopeasti asiaankuuluvaa tietoa. Erittäin tärkeää on myös että sisäinen laskenta edistää myös yrityksen taloudellista kannattavuutta. (Lehtonen 2007, 119.) 2.2 Kustannukset On tärkeää että kustannuslaskennassa ei sekoiteta käsitteitä meno, kulu ja kustannus. Meno tarkoittaa tietyn hankinnan hintaa ja kulu siitä tilikaudelle kohdistuvaa osaa, kun taas kustannus viittaa kustannuksiin, joita tietyn hyödykkeen tuottaminen aiheuttaa. (Ikäheimo ym. 2012, 145.) Kustannusten jakaminen edellyttää, että ymmärtää eri kustannusten merkityksen ja miten ne vaikuttavat laskentakohteen kokonaishintaan. Kustannukset voidaan jakaa kiinteiksi ja muuttuviksi riippuen siitä, miten tuotannon volyymi vaikuttaa niihin. (Ikäheimo ym. 2012, 146.) Kustannukset jaetaan myös välillisiin ja välittömiin kustannuksiin sillä perusteella, kuinka helppoa ne on kohdistaa tietylle laskentakohteelle (Alhola & Lauslahti 2005, 17). Käyn tässä luvussa läpi kyseiset kustannuskäsitteet ja millä perusteella ne erotellaan toisistaan. Kyky erottaa ja jakaa kustannukset eri kustannustyyppeihin on oleellinen myöhemmissä luvuissa käsiteltävien laskentamenetelmien käyttämiseen ja ymmärtämiseen Kustannusten jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin. Tuotannon volyymin vaikutusten perusteella kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin (Ikäheimo ym. 2012, 146). On tärkeää ymmärtää miten ja mihin kustannuksiin volyymin muutokset vaikuttavat. Volyymiä, eli tuotannon määrää, voidaan mitata eri tyyppisissä yrityksissä eri tavalla, aina tuotettujen tuotteiden

Pertti Salmine

Luentomateriaali - Nopp

 1. työhön jossa
 2. tojen kustannukset. Kustannukset, joita ei ole kirjattu millekään tietylle pääkustannuspaikalle, ovat yrityksen kiinteitä yleiskustannuksia ja muodostavat oman pääkustannuspaikkansa. Tuotanto- sekä jalostuslaitosten ja palveluiden kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin. Muuttuviin kustannuksiin luetaan sähkö ja työntekijöiden palkat. Loput ovat tuotannon kiinteitä kustannuksia ja niihin kuuluvat muun muassa kalustosta tehtävät poistot, työvaatteet ja tuotantokoneiden huolto ja korjaus. Palveluista ja valmistuksesta poiketen kaikki myytävien tuotteiden kustannuspaikalle kohdistetut kustannukset ovat kiinteitä. Myytävien välitystuotteiden ostohinnat saadaan suoraan yrityksen käyttämästä taloushallinnan ohjelmasta, joka laskee niille muuttuvan painotetun keskihinnan johon kuuluvat hankintahinnan lisäksi ostorahdit. Ostettujen tuotteiden kiinteisiin kustannuksiin kuuluu varaston kuluja sekä ostoista vastaavan henkilökunnan palkat. Tuotannon osalta pääkustannuspaikkoja ovat tuotanto- ja jalostuslaitosten kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Palveluiden osalta pääkustannuspaikat ovat huollon muuttuvat ja kiinteät kustannukset ja ostettujen tuotteiden vain ostettujen tuotteiden kiinteät kustannukset. Muuttuvia kustannuksia käytetään
 3. nan tavoitteena on aina kannattava liiketoi
 4. LASKENTATOIMI DIGIAINEISTO Laskentatoimi, digiaineisto Esittelyaineisto Laskentatoimi, digiaineisto sisältää tehtävien ratkaisut Excel-tiedostoina Excel-pohjat tehtävien ratkaisuille opetusdioja Tutustu
 5. Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut 200 6600 Katetuottotavoite (%) 30 % a) Kriittisessä pisteessä katetuottoa pitäisi kertyä kiinteiden kustannusten verran, joka on
 6. Salla-Maria Vartiainen PROTOTYYPIN HINNOITTELU KUS- TANNUSLASKENNAN KEINOIN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutus 2017 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Salla-Maria Vartiainen Tradenomi Helmikuu 2017 Opinnäytetyön
 7. Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma Jussi Palotie Kustannuslaskentamallin rakentaminen Lip-Lap Laituri Oy:lle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö: Normaalikalkyylilla las-ketut arvot ovat nimeltään normaalivalmistusarvo (NVA) ja normaaliomakustannusarvo (NOKA)

23 18 osastojen kustannukset on jaettu potilaiden siellä viettämien vuorokausien määrällä ja näin ollaan saatu laskettua hinta yhden potilaan yhdelle vuorokaudelle. (Ikäheimo ym. 2012, 154.) Keskimääräiskalkyyli jakaa kustannukset nimensä mukaan keskimääräisesti, eikä ota huomioon erilaisia toimintasuhteita tai tuotannon volyymiä. (Alhola & Lauslahti 2006, 27.) Volyymin vaihdellessa, kiinteät kustannukset jaetaan eri määrillä eri ajanjaksoina. Tämä johtaa suureen vaihteluun kiinteiden kustannusten jakamisessa. (Ikäheimo ym. 2012, 154). Tämä heikkous tarkoittaa että tulokset muuttuvat pelkän toimintasuhteen muutoksen myötä ilman kannattavuudessa tai muussa toiminnassa tapahtuvia muutoksia otettaisiin huomioon (Alhola & Lauslahti 2006, 28). Keskimääräiskalkyyliäkin voidaan lähinnä käyttää pienimmän mahdollisen hinnan laskemiseen (Troelsen 2006, 67). Normaalikalkyylillä pyritään korjaamaan keskimääräiskalkyylin puutteet ottamalla huomioon toimintasuhteen ja -asteen muutokset. Kaikki laskentakauden kustannukset jaetaan suoritteelle siten kuitenkin että kiinteät kustannukset jaetaan jollain erikseen sovitulla periaatteella. (Alhola & Lauslahti 2006, 28.) Muuttuvat kustannukset jaetaan todellisen toteutuneen suoritemäärän mukaan ja kiinteät esimerkiksi kapasiteetin mukaan. Kiinteät kustannukset voidaan myös jakaa tuotettujen tuotteiden keskiarvon mukaan tai tavoitemäärien mukaan. (Alhola & Lauslahti 2006, 29.) Normaalikalkyylissä ongelmaksi muodostuvat peruste, jolla välittömät kustannukset jaetaan laskentakohteille, sekä kustannusten jakaminen välillisiin ja välittömiin (Troelsen 2006, 71) Minimivalmistusarvo, valmistusarvo ja omakustannusarvo Kalkyylilaskelmien avulla voidaan selvittää laskentakohteen minimi- ja valmistusarvot sekä omakustannusarvo. Näitä arvoja voidaan hyödyntää hinnoittelussa ja kustannusten arvioinnissa. (Alhola & Lauslahti 2006, 29.) Laskentakohteelle laskettava valmistusarvo sisältää vain kyseisen suoritteen valmistamiseen menevät kustannukset kuten työn ja materiaalit. Valmistusarvo voidaan laskea minimikalkyylin avulla, jolloin sitä kutsutaan minimivalmistusarvoksi. (Alhola & Lauslahti 2000, 194.) Tämä arvo sisältää vain tuotteen muuttuvat kustannukset eikä ota huomioon kiinteitä kustannuksia. Minimivalmistusarvo saadaan laskettua suoraan yksikkökohtaisista muut- Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehto Teemu Kiukas HINNOITTELUN KEHITTÄMINEN TILITOIMISTOON Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ 14. Muuttuvat + kiinteät valmistuskustannukset / toiminta-aste. 15. 15. NVA: NORMAALIVALMISTUSARVO

Jo La - Luentomuistiinpanot kaikki - Johdon laskentatoimi I - StuDoc

 1. ologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?
 2. en.
 3. JHS 204 Maakuntien kustannuslaskenta Liite 1. Kustannuslaskennan perusteet Versio: 1.0 Julkaistu: 31.5.2018 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Kustannuslaskennan periaatteita ja käsitteitä...1 2Kustannusten

18 13 tekijät osallistumaan laskentamenetelmän kehittämiseen ja täten ymmärtämään menetelmän. Tällöin työntekijät voivat tosissaan hyödyntää laskennalla saatuja tuloksia. (Walther & Skousen 2010b, 27.) Toiminnot Toimintopohjaisen kustannuslaskennan toteuttaminen aloitetaan yrityksessä käytettyjen toimintojen tutkimisesta ja tunnistamisesta. Yrityksen täytyy selvittää erilaiset toiminnot syvällisen toimintoanalyysin avulla. (Edwards 2008, 5.) Yrityksen toimintoja voivat olla esimerkiksi myynti ja markkinointi. Erilaisten toimintojen selvittäminen ei kuitenkaan yksin riitä, sillä on tärkeää myös ymmärtää niiden keskeinen vaikutus (Alhola 2000, 41). Toiminnot jaetaan yleensä yksikkö-, erä- tai tuotetason toimintoihin. Yksikkötason toiminnot ovat suoraan erillistä laskentakohdetta varten tehtyjä toimintoja. Esimerkiksi tuotteen kalibrointia voidaan pitää yksikkötason toimintona. (Walther & Skousen 2010b, 27.) Yksikkötason toimintojen kustannukset ovat usein muuttuvia kustannuksia, joten ne voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle (Alhola ). Erätason toiminnot ovat yrityksessä pakollisia toimintoja ja ne voidaan kohdistaa useammille tuotteille (Walther & Skousen 2010b, 27). Nämä toiminnot ovat riippuvaisia erien tai sarjojen lukumäärästä. Tämän takia niihin liittyvät kustannukset riippuvat erien määrästä eivätkä tuotannon volyymistä, joten niitä ei voi jakaa volyymin perusteella. Laaduntarkkailu ja rahdit ovat hyvä esimerkki erätason toiminnoista. (Alhola 2000, 43.) Esimerkiksi kuljetusten tapauksessa riippumatta siitä, tilaako asiakas kymmeniä tuotteita tai vain muutamia, vaativat kaikki lähetykset pakkaamisen ja kuljetuksen (Walther & Skousen 2010b, 27). Tuotetason toiminnot tapahtuvat tuotetasolla ja ovat riippuvaisia erilaisten tuotteiden lukumääristä, eivät laskentakohteen volyymistä tai yksittäisten suoritteiden lukumäärästä (Alhola 2000, 42). Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi markkinointi ja tuotesuunnittelu (Walther & Skousen 2010b, 27). Edellisten toimintojen lisäksi yritykset yleensä käyttävät muitakin toiminnan tasoja tarpeen vaatiessa. Jotkut käyttävät markkinatason toimintoja esimerkiksi ulkomaan kaupankäynnin yhteydessä. (Walther & Skousen 2010b, 28.) Toinen yleinen toimintojen taso ovat koko yrityksen toiminnan kannalta pakolliset ylläpitotoiminnot. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi hallinnon tehtävät ja maa-alueiden kunnossapito. (Alhola17 12 ritteet puolestaan syntyvät toiminnoista ja toiminnot kuluttavat yrityksen resursseja ja aiheuttavat kustannuksia. (Alhola 2000, 27.) Toimintopohjainen laskenta lähtee ajatuksena liikkeelle resurssien kulutuksen jäljittämisestä. Tämän avulla päästään resursseja käyttävien suoritteiden kustannusten kohdistamiseen. Kulutetut resurssit jaetaan toiminnoille ja toiminnot laskentakohteille. (Edwards 2008, 3.) Toimintolaskennan periaate Aiemmissa luvuissa käsiteltyjä perinteisiä kustannuslaskentamenetelmien, jako- ja lisäyslaskennan, kulujen jakomenetelmiä pidetään mielivaltaisina ja sattumanvaraisina toimintapohjaiseen kustannuslaskentaan verrattuna, koska ne harvoin vastaavat todellisia syy-seuraus kriteerejä (Edwards 2008, 4). Toisin kuin perinteisissä kustannuslaskelman menetelmissä, toimintapohjaisessa kustannuslaskennassa kustannukset jaetaan toiminnoittain, ei kustannuspaikoittain (Drury 2004, 156). Kun kustannuksia jaetaan perinteisessä kustannuslaskennassa kustannuspaikoilta laskentakohteille, ovat jakoperusteet aina tavalla tai toisella volyymistä riippuvaisia. Tällaiset jakoperusteet eivät ota huomioon sitä, että suurivolyymiset tuotteet kuluttavat suhteessa vähemmän erilaisia resursseja kuin pienivolyymiset tuotteet. (Alhola 2000, 61.) Toimintapohjaisessa kustannuslaskennassa taas käytetään useita volyymistä riippumattomia kustannusajureita kustannusten jakamiseen toiminnoilta laskentakohteille (Drury 2004, 156). Toimintojen aiheuttamat kustannukset tulee kohdistaa toiminnoille ja siitä suoritteille joita toiminnoilla valmistetaan. Tällä tavalla kustannukset saadaan kohdistettua oikeille laskentakohteille ilman ihmisten päättämiä jakoperusteita. (Alhola 2000, 33.) Toimintopohjainen kustannuslaskenta voi olla kuitenkin resursseja vievää ja hankala toteuttaa, koska se vaatii enemmän työtä kuin perinteiset laskentamenetelmät (Edwards 2008, 7). Tämän lisäksi toimintopohjainen kustannuslaskenta vaatii usein kirjanpidosta erillisen rinnakkaisjärjestelmän, vaatien täten vielä enemmän resursseja toteutukseen kuin perinteiset kustannuslaskennan menetelmät (Walther & Skousen 2010b, 24). Toimintopohjaista kustannuslaskentaa pidetään prosessipohjaisena, joten monessa tapauksessa on hyvä lähteä liikkeelle yrityksen prosessien ja kustannusten ymmärtämisestä. Tässä tutkimuksessa on hyvä käyttää apuna työntekijöiden haastattelua. Sen lisäksi että tämä on tärkeää toimintojen ymmärtämisen kannalta, tämä saa myös työn- Laskentatoimen perusteet, harjoituksia (Juha Viljaranta, ekon.,di) Osa 1 Katetuottolaskenta Tuotekustannuslaskenta ja hinnoittelu Osa 2 Kapeikkolaskenta Eroanalyysit 1 Katetuottolaskenta Yksinkertaistettujen ..Normaalivalmistusarvo NV 40 38 Muuttuvat kustannukset y 6720 Normaaliomakustannusarv 48 Kiinteät valmistuksen yk 2880 Kiinteät m&h kustannukset 1920 t€ Valmistuskustannukset yht 11520..

Normaalivalmistusarvo (NVA): mukana valmistuksen mukut ja kikut Lukion kurssien kustannuslaskenta Case: Hyvinkään Sveitsin lukio Hietala, Maria 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Lukion kurssien kustannuslaskenta Case: Hyvinkään Sveitsin 1 (5) LASKENTATOIMI JA VEROTUS - PERUSOPINNOT 30 OP Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. 32 Tutkimusaineiston keruumenetelmät Laadullinen aineisto yksinkertaisimmillaan tarkoittaa tekstiä. Tämä aineisto on voinut syntyä myös tutkijan omien toimien kautta. Esimerkkejä tällaisesta aineistosta ovat haastattelut ja havainnointi sekä muuta tarkoitusta varten tuotettu kuvallinen tai tekstiaineisto. (Eskola & Suoranta 2001, 15.) Laadullisen tutkimusmateriaalin keräämismenetelmät voidaan jakaa havainnointiin ja haastatteluun sekä materiaalien analysoimiseen (Walker 2004, 31). Osallistuva havainnointi on aineistonkeruumenetelmä jossa tutkija osallistuu tutkittavan yhteisön jokapäiväiseen toimintaan ja käyttää itseään aktiivisesti tutkimustyökaluna (Walker 2004, 37). Osallistuva havainnointi eroaa arkipäiväisestä havainnoinnista monella tavalla. Toisin kuin tutkija, havainnoitavan yhteisön jäsenet keskittyvät osana toimintaansa eivätkä kykene tekemään havaintoja samalla tavalla kuin tutkija. Havainnoijalla tulisi myös olla ammattitaitoa tietojen analysointiin ja havaintojen keräämiseen sekä niiden luotettavaan ja systemaattiseen tallentamiseen. (Eskola ja Suoranta 2001, 99.) Tutkimuspäiväkirja, johon tiedot kerätään, ei ole sama asia kuin perinteinen päiväkirja tai lokikirja yksinkertaisia merkintöjä varten. Tutkimuspäiväkirjaan kerätään järjestelmällisesti tietoja jotta tutkija voi käydä läpi aiempia ideoitaan ja havaintojaan. (Walker 2004, 5.) Haastattelumenetelmät perustuvat kysymysten kysymiseen ja vastausten keräämiseen. Tämä yksinkertainen menetelmä voidaan kuitenkin toteuttaa lukuisilla eri tavoilla (Walker 2004, 31). Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu eroaa arkipäiväisestä keskustelusta siinä että haastattelu on päämäärähakuista ja ennalta suunniteltua tiedon keräämistä. Tiivistetysti kuvailtuna tutkimuksen osana haastattelu on tutkijan ohjaamaa ja alullepanemaa toimintaa sekä tutkijan ennakkoon suunnittelemaa ja että tutkija on ennakkoon tutustunut aiheeseen. (Hirsjärvi ja Hurme 2004, 43.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettyä haastattelua kutsutaan usein avoimeksi tai rakenteettomaksi haastatteluksi. Tämä tarkoittaa että haastattelu on hyvin vapaamuotoista ja että haastattelija seuraa suuntaa mihin haastateltava keskustelua ohjaa aina kun se on mahdollista. Vapaamuotoisuudesta huolimatta haastatteluissa on kuitenkin aina ennakkoon valmisteltuja kysymyksiä jotta haastattelija saa kerättyä tarvitsemansa

Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden

 1. Keskimääräiskalkyylin avulla selvitetystä valmistusarvosta käytetään nimitystä valmistusarvo ja normaalikalkyylin avulla selvitetystä normaalivalmistusarvo
 2. Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus
 3. Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet
 4. en metallialan alihankintayrityksessä Case: Metalli Oy Opinnäytetyö Syksy 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja
 5. 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

EO

(1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA Labquality days 7.2.2014 Olayinka Raheem HUSLAB Patologian ja genetiikan vastuualue Kustannuslaskenta 2 Kustannuslaskenta 3 Kustannuslaskenta

-->

No results found

- tuotteille kohdistetaan sekä muuttuvat että kiinteät valmistuskustannukset - tuotekalkyyli = normaalivalmistusarvo tai valmistusarvo KUSTANNUSLASKENTA Teemu Malmi Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu AGENDA Mihin kustannuslaskentaa tarvitaan? Mitä voi käydä, jos laskentaa ei hoideta kunnolla? Minkälaisia kustannuslaskentaan

Search options

Laskentatoimen perusteet Tilinpäätöksen laadinta Jaksottaminen Seppo Ikäheimo Tehtävä 1 Marraskuu Oy:n tilinpäätöksen laadinta Laadi seuraavista 1.-31.11 välillä toteutuneista liiketapahtumista tuloslaskelma Essi Nupponen TUOTEVARASTOJEN KIINTEIDEN KUSTANNUSJAKOJEN SELVITTÄMINEN JA BENCHMARKING Case: Stora Enso Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 12.5.2015 Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta? 14 9 käytetään jotain jakoperustetta yhteisten ja apukustannuspaikkojen kustannusten jakamisessa eri laskentakohteille. Tämä menetelmä lähtee liikkeelle yrityksen jakamisesta eri kustannuspaikoille. Tarvittaessa kustannuspaikat voidaan jakaa vielä tarkemmin pää- ja apukustannuspaikkoihin. Näille kustannuspaikoille kohdistetaan kaikki laskentakauden kulut jättämättä mitään jakamatta. Apukustannuspaikkojen kustannukset jaetaan tämän jälkeen pääkustannuspaikoille, joista ne saadaan jaettua laskentakohteille jakamalla saatu summa laskentakohteiden määrällä. Sama prosessi käydään läpi kaikille kustannuspaikoille, jonka avulla saadaan laskettua kaikille laskentakohteille oma yksikkökustannus. (Alhola & Lauslahti ) Mikäli laskentakohteissa on eroja jotka halutaan ottaa huomioon kustannuslaskennassa, voidaan käyttää jakolaskennan ekvivalenssilaskenta menetelmää. Ekvivalenssilaskentaa voidaan käyttää mikäli tuotteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Tällöin kustannukset lasketaan tiettyjen painoarvojen, tai ekvivalenssiluvun, mukaan suoritteiden määrään sijaan. (Ikäheimo ym. 201,2 155.) Ekvivalenssiluku voi perustua esimerkiksi valmistusaikaan, kokoon tai painoon. Ekvivalenssilaskennassa tarkoitus on saada erilaiset tuotteet yhteismitallisiksi. Tämä edellyttää, että ekvivalenssiluku, kuvaa hyvin kustannusten erilaisia aiheutumisperiaatteita. (Alhola & Lauslahti 2000, 199.) Lisäyslaskenta Jakolaskennan eri muotojakaan ei voida aina käyttää, kun yrityksen suoritteilla on huomattavasti toisistaan poikkeavat kustannusrakenteet (Alhola & Lauslahti 2000, 201). Lisäyslaskennassa perusajatus on, että välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan suoritteille siten, että eri laskentakohteet saavat eri määrän kustannuksia erilaisten ominaisuuksiensa perusteella. Tällainen ominaisuus voi olla esimerkiksi tuotteen valmistukseen tai tiettyyn vaiheeseen kuluva aika. (Ikäheimo ym ) Lisäyslaskenta sopii erittäin hyvin yrityksille, joilla jokainen suorite on hieman erilainen. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ne, jotka toimittavat suoritteita asiakkaiden tilauksen mukaan, urakoina tai vaihtelevan kokoisissa erissä. Laivanrakentaja voisi soveltaa lisäyslaskentaa selvittääkseen tiettyyn valmistettuun alukseen liittyvät kustannukset, tai sähköyhtiön omistaja selvittääkseen tietystä projektista syntyneet menot. (Walther & Skousen ) Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n kustannuslaskennan kehittäminen Jouni Ojanen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Upload video

1. minimivalmistusarvo 2. normaalivalmistusarvo 3. minimiomakustannusarvo. 4. normaaliomakustannusarvo. 16. Mikä seuraavista ei kuulu katetuottolaskennan.. Tiina Toivonen Kustannuslaskentamallien kehittäminen lasten apuvälineelle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Jori Soikkeli TAPAUSTUTKIMUS: TOIMINTOLASKENTA HENKILÖSTÖPALVELUISSA Liiketalouden koulutusohjelma 2016 TAPAUSTUTKIMUS: TOIMINTOLASKENTA HENKILÖSTÖPALVELUISSA Soikkeli, Jori Satakunnan ammattikorkeakoulu Rahoitusyhtiö X:n tuotekatelaskenta Kuivamäki, Inkeri 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Rahoitusyhtiö X:n tuotekatelaskenta Inkeri Kuivamäki Liiketalous Opinnäytetyö Helmikuu, 2014 Laurea-ammattikorkeakoulu

Go live

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori: i TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 J /l Pisteet 5 6 Yhteensä KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ TARVITTAES Jonna Aarinen ERI TUOTERYHMIEN KANNATTAVUUDEN SELVITTÄMINEN CASE YRITYKSESSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2016 ERI TUOTERYHMIEN KANNATTAVUUDEN SELVITTÄMINEN CASE YRITYKSESSÄ Aarinen, Jonna Satakunnan Tapio Iivonen TOIMINIMI X:N KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2012 Tapio Iivonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalous,

YouTube TV

YouTube Music

Jos valmistusarvo lasketaan normaalikalkyyliä käyttäen, nimenä on normaalivalmistusarvo. Kun valmistusarvoon lisätään myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon välilliset kustannukset, saadaan.. Normaalikalkyylin tapauksessa kyse on normaalivalmistusarvo. Kun valmistusarvoon lisätään hallinnon ja myynnin kustannukset, saadaan tuotteen omakustannusarvo

Taru Saalasti ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KUSTANNUSLASKENTA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2012 Tekijä(t) Taru Saalasti 22 ginaali voidaan esittää myös prosentteina. Varmuusmarginaaliprosentti saadaan jakamalla varmuusmarginaali toteutuneilla myyntituloilla. (Jormakka ym. 2009, 153.) Kalkyylilaskelmat ja valmistusarvot Kalkyylejä käytetään useisiin eri tarkoituksiin ja erilaisissa tilanteissa. Kaikilla kalkyyleillä on kuitenkin yhteisenä tekijänä se että niitä käytetään selvittämään tiettyyn laskentakohteeseen liittyvät kustannukset. (Troelsen 2006, 62.) Kalkyylejä käytetään muun muassa suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämiseen. (Ikäheimo ym. 2012, 154.) Kalkyyleillä saadaan myös laskettua minimivalmistusarvo, valmistusarvo ja omakustannusarvo. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna hinnoittelussa. (Alhola & Lauslahti 2006, 29.) Kalkyylilaskelmat Minimikalkyylissä otetaan huomioon vain muuttuvat kustannukset, sillä kiinteiden kustannusten katsotaan johtuvan kapasiteetin ylläpidosta. (Alhola & Lauslahti 2006, 25). Jos yritys esimerkiksi tuottaa suuria määriä samaa tuotetta, yhden tai kahden tuotteen muutos volyymissä ei aiheuta suuria muutoksia välillisissä kustannuksissa. Muutokseen sisältyvät vain tuotteen käyttämät välittömät kustannukset kuten raaka-aineet ja työ. Minimikalkyyli jättää siis huomiotta monia valmistuksen kannalta oleellisia kuluja, kuten kuljetuskustannukset tai hallinnonkustannukset. (Troelsen 2006, 67.) Koska minimikalkyyli on edellä mainitulla tavalla vajaa, sitä voi käyttää lähinnä tarjouksen tai hinnan alarajan laskemiseen. Tämä voi tulla käyttöön kun kysyntää ei ole tarpeeksi ja tuotteet täytyy saada myytyä. Minimikalkyyli lasketaan jakamalla muuttuvat kustannukset valmistetuilla tuotteilla tai tarjotuilla palveluilla. (Alhola & Lauslahti 2006, 26.) Minimikalkyyliä voidaan käyttää myös selvittämään nopeasti kahdesta tuotteesta se, jolla on suurempi katetuotto, vähentämällä kalkyyli myyntihinnasta. (Ikäheimo ym. 2012, 154.) Keskimääräiskalkyyli sisältää kaikki kustannukset ja sen tapauksessa ei ole tarvetta jakaa kustannuksia muuttuviin tai kiinteisiin, sillä laskeminen tapahtuu yhteenlaskettujen kustannusten jakamisella tuotettujen hyödykkeiden määrällä (Alhola & Lauslahti 2006, 26). Keskimääräiskalkyyliä on käytetty esimerkiksi sairaaloissa, joissa vuode- Sami Sutinen TUOTEKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA Oy AGA Ab TUOTEKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA Oy AGA Ab Sami Sutinen Opinnäytetyö Kevät 2017 Teknologialiiketoiminta Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun Download the Android app

Anni Isoranta KUSTANNUSLASKENTA, HINNOITTELU JA KANNATTAVUUS T:MI CASE-YRITYS Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2010 KUSTANNUSLASKENTA, HINNOITTELU JA KANNATTAVUUS T:MI This preview shows page 18 - 27 out of 31 pages. Katteiden välisten erojen selvitys ja kohdistaminen Suominen, Maiju 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Katteiden välisten erojen selvitys ja kohdistaminen Maiju Suominen Liiketalouden 38 kustannuksia. Vuokrattavien tuotteiden laskennassa kaikki huollon kustannukset ovat kiinteitä. 33 KUVA 2. Huollon kustannusten kohdistaminen Käyttöönottokustannukset muuttuvat käyttöönotettujen tuotteiden perusteella, mutta koska asiakkailta laskutettava hinta vaihtuu vuokra-ajan pituudesta riippuen, ne eivät ole todellisia muuttuvia kustannuksia. Sen sijaan käyttöönottokustannukset voidaan laskea yhteen yhden tuotteen osalta ja kohdistaa vuokra-ajalle jonkin poistoperiaatteen mukaan. Oma ajatukseni oli käyttää kirjanpidossa käytettyä poistoaikaa kohdistusperiaatteena, mutta vuokratuotteiden todellinen käyttöikä varaosien vaihdon ja kulutuksen takia on huomattavasti lyhyempi. Käyttöönottokustannukset kohdistetaan johdon ja tuotannon henkilökunnan esittämän käyttöikäarvion perusteella. Koska vuokrattavia tuotteita huolletaan säännöllisin väliajoin ja vuodessa huollettujen vuokratuotteiden määrä tiedetään, voidaan vuokrien osalta erotetut kiinteät kustannukset kohdistaa eripituisille vuokra-ajoille painotetulla jakolaskennalla. Jakolaskennan painotukseen käytetään vuokra-aikaa, sillä pidemmille vuokra-ajoille kohdistuu useampia huoltokertoja. Huollon lisäksi vuokratuotteille syntyy kustannuksia kuvassa 3 mainitusta vuokrattavien tuotteiden käyttöönotosta. Tämä sisältää tuotteiden oston lisäksi muitakin käyttöönoton kannalta oleellisia toimintoja ja tarvikkeita. Kun vuokra-ajan huolto ja poiston kustannukset lasketaan yhteen, saadaan kuvan 3 vuokrien valmistusarvo laskettua. Pagatorinen kustannus: rahamaksu Arvoperusteinen kustannus, kalkulatorinen kustannus: mr ja arvokomponentti Vaihtoehtoiskustannus: menetetyn mahdollisuuden arvo Kustannus uhraus: hyty Tulo kustannus: voitto Tuotto - kulu: voitto Raha yhteismitallistajana. Laskentatoimi kustannuslaskennan perustana: Kustannuslaskennan kulku: Tuotannon tyypit: Yksittistuotanto Ertuotanto Sarjatuotanto Tuotekalkyylit: Minimikalkyyli Keskimriskalkyyli Normaalikalkyyli Minimikalkyyliss suoritteille kohdistetaan vain tuotantomrn mukaan muuttuvat kustannukset. Keskimriskalkyyli tarkoittaa sit, ett suoritteille on kohdistettu muuttuvien kustannusten lisksi mys tuotantomrn vaihtelusta riippumattomia kustannuksia. Normaalikalkyylin ajatuksena on kohdistaa suoritteille muuttuvien kustannusten lisksi tuotannon kiinteit kustannuksia sen mukaan kuin kapasiteettia kytetn normaalisti. Tll pyritn laimentamaan toiminnan muutosten vaikutus yksikkkustannuksiin. Kalkyylien lisksi yksittisen suoritteen arvoon sisllytettyjen kustannusten ilmaisemisessa kytetn valmistusarvon ja omakustannusarvon ksitteit. Valmistusarvo, VA, tarkoittaa, ett suoritteen arvoon on sisllytetty vain tuotantokustannuksia. Valmistusarvo voidaan mritell tarkemmin sen mukaan, onko tuotteen kustannuksiksi sisllytetty vain muuttuvia vai mys tuotannon kiinteit kustannuksia: Minimivalmistusarvo, MVA Keskimrisvalmistusarvo, KVA Normaalivalmistusarvo; NVA Omakustannusarvosta puhutaan, kun tarkoitetaan, ett suoritteelle on jaettu osuus kaikista yrityksen kustannuksista. Mys omakustannuslaskennan osalta voidaan tehd ero: Minimiomakustannusarvo, MOKA Keskimrisomakustannusarvo, KOKA Normaaliomakustannusarvo, NOKA Jakolaskentaa kytetn, kun tuote on vakio ja prosessi jatkuva yhtenistuotanto. Siis jatkuvasti valmistetaan samanlaisia tuotteita tai palveluita. Lisyslaskentaa sovelletaan, kun tuotteet ovat luonteeltaan ainutkertaisia, kysymyksess on tilaustuotanto ja tuotantoprosessi on luonteeltaan epjatkuva yhtenis- tai sarjatuotanto.

minimivalmistusarvo, MVA (=minimikalkyylin mukaisesti) normaalivalmistusarvo,NVA (=normaalikalkyylin mukaisesti) tuotekalkyyliä, jossa yrityksen kaikki kustannukset on kohdistettu.. 13 8 Erilaisten tilien lisäksi kustannuksia voidaan jakaa kustannuspaikoille (Ikäheimo ym. 2012, 153). Tämä johtuu usein siitä että pelkkä lajeittain jakaminen ei riitä tehokkaaseen kustannuslaskentaan. Kustannuspaikkoja voivat olla yrityksen eri osastot, myyntialueet tai vaikka esimerkiksi markkinointi. (Jormakka ym. 2009, 194.) Kustannuspaikkalaskenta auttaa välillisten kustannusten kohdistamisessa tarkemmin, helpottaen tulevaa suoritekohtaista laskentaa (Jyrkkiö & Riistamaa 2008, 62). Päätavoite kustannuslaskennassa on kohdistaa kustannukset laskentakohteille (Jyrkkiö & Riistamaa 2008, 131). Suoritekohtaisessa laskennassa kustannukset jaetaan eri tileiltä ja kustannuspaikoilta yksittäisille laskentakohteille. Välillisten kustannusten kohdistamiseen tarvitaan erilaisia menetelmiä, kun taas välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteille. (Jormakka ym. 2009, 194.) Jakolaskenta Laskettaessa kustannuksia tuote-, palvelu- tai asiakaskohtaisesti, yksinkertaisin tapa on käyttää jakolaskentaa. Jakolaskenta sopii erityisen hyvin yrityksille, joilla on vähän erilaisia suoritteita ja joiden tuotanto on volyymiltään hyvin samankaltaista eri aikoina (Ikäheimo ym. 2012, 155). Jakolaskentaa käytetään järjestelmällisesti kaikkien kustannusten jakamiseen samankaltaisille laskentakohteille. (Walther & Skousen ). Laskentakohteen kustannukset saadaan selville jakamalla kaikki kustannukset toteutuneiden suoritteiden määrällä (Jormakka ym. 2009, 194). Toteutuneiden suoritteiden sijaan voidaan jakoperusteena myös käyttää työtunteja tai asiakaskäyntejä. Näin saadaan selville yhden asiakkaan tai työtunnin kustannukset. (Jormakka ym. 2009, 196.) Tämä yksinkertainen laskentamenetelmä ei kuitenkaan ota huomioon yrityksen vaihtelevaa volyymiä tai tuotteen elinkaaren vaiheita. Tällä on merkitystä, koska se miten tuotteet vaativat välittömiä kustannuksia, ei aina perustu pelkkään suoritteiden määrään. Tunnettu tuote ei aina vaadi yhtä paljon markkinoinnin kustannuksia kuin uusi tuote. (Alhola & Lauslahti 2006, 32.) Jos yritys on kuitenkin jaettu erilaisiin kustannuspaikkoihin, voidaan jakolaskenta toteuttaa hieman monimutkaisemmin (Stenbacka ym. 2010, 145). Tässä tapauksessa41 36 KUVA 4. Valmistettujen tuotteiden kustannusrakenne Valmistuksen muuttuviin kustannuksiin kuuluvat raaka-aineiden ostot, palkat ja tuotantolaitosten sähkö. Kuvassa 4 valmistuksen muuttuvat kustannukset kohdistetaan jakolaskennalla valmistetulle raaka-aineelle. Tätä minimivalmistusarvoa käytetään raaka-aineen kustannuksena jatkojalostuksen suhteen. Kun tuotetta myydään suoraan asiakkaalle, siihen lisätään osuus valmistuksen kiinteistä kustannuksista ja kiinteistä yleiskustannuksista. Osuus kiinteistä valmistuksen kustannuksista jaetaan myytävälle tuotteelle ja jatkojalostuksen raaka-aineelle myytyjen ja kulutettujen määrien suhteessa. Kiinteät kustannukset kohdistetaan jakolaskennalla myytävälle raaka-aineelle. Jatkojalostettavien tuotteiden minimivalmistusarvoon kuuluvat raaka-aineelle kohdistetut valmistuksen muuttuvat kustannukset sekä jalostuslaitosten muuttuvat kustannukset. Jatkojalostuksessa kuvassa 4 kohdistettavat kiinteät kustannukset sisältävät osan valmistuksen kiinteistä kustannuksista, kaikki kyseessä olevan jalostuslaitoksen kiinteät kustannukset sekä osuuden kiinteistä yleiskustannuksista. Kuten tuotannossa, kustannukset kohdistetaan jakolaskennalla. Jakolaskennan käyttämisen takia arvot joudutaan lisäämään euromäärinä yrityksen käyttämään taloushallinnon ohjelmaan.

YouTube Kids

5 6.2.1 Ostetut tuotteet Palveluiden omakustannushinnat Valmistetut tuotteet Yhteenveto JOHTOPÄÄTÖKSET Johtopäätökset tutkimuksesta Tutkimuksen luotettavuus LOPUKSI LÄHTEET LIITE 1 Haastattelulomake39 34 KUVA 3. Vuokra ja huoltopalveluiden valmistusarvot Kuvassa 3 asiakkaiden tuotteiden huoltopalvelun minimivalmistusarvo ja valmistusarvo perustuu täysin huollon vaatimiin muuttuviin kustannuksiin. Muuttuvia huoltokustannuksia ovat käytetyt tarvikkeet, sähkö ja valmistuksen palkat. Tarvikkeiden hinnat tiedetään ja niihin lisätään lisäyslaskennan avulla varastoinnista ja ostotoiminnasta johtuvia kustannuksia samalla tavalla kuin myytäviin tuotteisiinkin. Nämä kustannukset ovat kiinteitä vuokrien suhteen, joten ne erotetaan huoltopalvelun osalta omaksi osakseen huollon kokonaiskustannuksista, jottei niitä lasketa kahteen kertaan. Kiinteisiin kustannuksiin kuuluvat itse tuotantolaitoksen kustannukset, kuten poistot ja rakennusten huolto. Koska huollon työtunnit ovat tiedossa ja erilaisista huoltotoimenpiteiden vaatimasta ajasta on olemassa arviot, asiakkaiden omistamien tuotteiden osuus huollon kiinteistä kustannuksista voidaan kohdistaa laskentakohteille työtuntilisän avulla. Tämä ei ole yhtä tarkkaa kuin jos käytössä olisi konetuntilisä, mutta tämä ei ole nykyisillä tiedoilla mahdollista laskea. Vuokrille huollon kiinteät kustannukset kohdistetaan jakolaskennalla, jossa painotuksena käytetään lisäyslaskentaa. Koska palveluille kohdistetaan huollon kiinteitä kustannuksia erilaisilla menetelmillä, täytyy yrityksen käyttämää taloushallinnon ohjelmaa varten laskea erillinen euromääräinen lisä kiinteiden yleiskustannusten kohdistamiseksi. Laskettaessa minimikalkyylin mukaan saadaan minimivalmistusarvo, keskimääräiskalkyylistä valmistusarvo ja normaalikalkyylistä normaalivalmistusarvo AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

 • Kirja 10 vuotiaalle.
 • Mediamarkt fotografie.
 • Elvis kuoli.
 • Tanzen kinder marburg.
 • Icebug älynastat.
 • Eikä yksikään pelastunut 2017.
 • Kiertäjäkalvosimen repeämä.
 • Game deals.
 • Nuotta.
 • Apple watch 3 arvostelu.
 • Fluke 1507 hinta.
 • Paras senttiosake.
 • Lähivanhempi rikkoo tapaamissopimusta.
 • Joulukoristeet netistä.
 • Frauen aus norderstedt.
 • Fobian diagnosointi.
 • Tulppa järjestelmä.
 • Koukut ja naulakot.
 • Johtolaatikko verkkokauppa.
 • Holokausti valhe.
 • Lettinuttura ohje.
 • Le havre movie.
 • Frakki taskuliina.
 • Wolfgang amadeus mozart anna maria mozart.
 • Lukio liikunta arviointi.
 • Wintersport singles 40 .
 • Koivuklapi 40l.
 • Lyrica yliannostus.
 • Ipad lasin korjaus helsinki.
 • Mangomato video.
 • Uima altaan täyttö hinta.
 • Milloin ajotunnit voi aloittaa.
 • Taksirengin palkka.
 • Iowa io.
 • Munasarjojen poisto hormonikorvaushoito.
 • Vindkraft effektivitet.
 • Rna ja dna.
 • Ammatillinen opettajakorkeakoulu valitut.
 • Oluen valmistus valmispakkauksesta.
 • Nenäleikkaus riskit.
 • 2 raum wohnungen dresden.