Home

Henkilötietojen säilyttäminen

5.1. Periaatteet, laillisen käsittelyn perusteet ja erityiset henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Tietojen säilyttäminen. Henkilötietoja säilytetään tutkimushankkeen ja siihen liittyvän kirjanjulkaisuprosessin ajan, kuitenkin korkeintaan 31.12.2020 asti Sähköinen säilyttäminen edellyttää, että sähköiset palvelut ja niiden toiminta rakennetaan siten, että Sähköinen säilyttäminen on osa tiedonhallintaa, jonka muut osat ovat tiedonohjaus ja operatiivinen.. Henkilötietojen käsittely markkinoinnissa kuvaa henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun kuin voimassa olevaan jäsenyyteen tai asiakkuuteen Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja Kaikella henkilötietojen käsittelyllämme on oikeusperuste. Keräämme ja käsittelemme eri luokkien..

Henkilötietojen käsittely I

Lapsille tietoyhteiskunnan palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien on tärkeätä huomioida, että henkilötietolaista poiketen tietosuoja-asetus antaa ko. palveluita tarjottaessa erityistä suojaa lasten henkilötiedoille.Ilmoituksessa on kuvattava loukkaus, loukkauksen todennäköiset seuraukset ja toimenpiteet, jotka on toteutettu loukkauksen johdosta sekä ilmoitettava tietosuojavastaavan nimi, jos sellainen on nimitetty, tai muu yhteyshenkilö. Henkilötietojen käsittely. Raahen kaupungissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tiedonohjaussuunnitelmia ja niihin määriteltyjä säilytysaikoja Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamisen tarkoituksessa.

Henkilötietojen suojaaminen ja säilyttäminen - Tietosuoja O

Henkilötietojen tietolähteet ja käsittelyn tarkoitus. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä säilytetään niin kauan kuin.. Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen. Kärkkäinen säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Kärkkäinen on toiminut lain vastaisesti, Asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Kärkkäiselle asiasta. Kärkkäinen on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.Evästeitä on kahdenlaisia: pysyvä eväste jää tietokoneelle ja istuntoeväste vanhenee, kun lopetat vierailusi verkkosivustolla. Käytämme näitä molempia evästetyyppejä.

Sinulla on oikeus  tarkistaa henkilötietosi, pyytää meitä korjaamaan ja poistamaan tietoja (ellemme ole velvoitettuja säilyttämään tietoja) ja rajoittaa tietojen käsittelyä sekä tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen (data portability). Lisäksi voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn (esimerkiksi peruuttamalla suostumuksesi tietojen käsittelyyn). Jos päätät käyttää näitä oikeuksiasi, toimimme pyyntösi mukaisesti kuukauden kuluessa ellemme ole velvoitettuja toimimaan toisin. Lähetäthän pyynnön osoitteeseen privacy@elixia.fi.Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä manuaaliseen käsittelyyn, jos henkilötiedot muodostavat rekisterin osan tai niiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa. Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen. Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan Asetuksessa muun muassa todetaan, että erityisten henkilötietoryhmien, kuten esimerkiksi terveyttä koskevien henkilötietojen, käsittely on sallittua, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan kansallisessa lainsäädännössä tai lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa.

Henkilötietojen käsittely. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät.. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa 7. Tietojen säilyttäminen. Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin.. Kärkkäinen käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Kärkkäisen lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Olemme laatineet tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.Rekisterinpitäjällä on oltava laillinen peruste käsitellä henkilötietoja (ks. kohta 5.1.2). Asetuksessa on määritelty käsittelyperusteet, joita voivat olla esimerkiksi rekisterinpitäjän oikeutettu etu, rekisteröidyn antama suostumus tai lakisääteinen tehtävä. Käsittelyperusteita on useita, ja tietosuojalaissa tarkennetaan osin asetuksessa säädeltyjä perusteita esimerkiksi julkisen vallan käyttöä tai tärkeää yleistä etua koskevissa asioissa (tietosuojalaki 4§).Jos henkilötietojen käsittely todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyn aloittamista tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (ks. myös kohta 5.2.2). Yhtä arviointia on mahdollista käyttää samankaltaisiin vastaavia riskejä aiheuttaviin käsittelytoimiin. Jos henkilötietojen käsittelystä ei todennäköisesti aiheudu korkeaa riskiä, velvollisuutta vaikutustenarvioinnin tekemiseen ei ole.

Visma Consulting Visma EnterpriseVisma MegaflexMerit SoftwareVisma PasseliVisma Financial SolutionsVisma PublicProvad OyVisma SoftwareVisma SolutionsVisma TampuuriHenkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden täyttämisen tarkoituksessa (esim. kirjanpito tai kuluttajariitojen ratkaiseminen).

henkilötietojen Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä, jos ilmoittaminen vaatisi kohtuutonta vaivaa. Tällöin on kuitenkin toteuttava toimenpide, jolla rekisteröidyille tiedotetaan loukkauksesta tehokkaalla tavalla.Kärkkäinen säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Kärkkäinen huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.Kirjanpitoa varten tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.  Henkilötietojen, salasanojen, tunnuksien ja puhelinnumeroiden kalastelun tarkoituksena on saada taloudellista hyötyä. Henkilötiedoillasi huijari voi esimerkiksi

Asetuksessa todetaan lisäksi, että rekisterinpitäjillä, jotka kuuluvat konserniin tai keskuselimeen kuuluvaan laitokseen, voi olla sisäisistä hallinnollisista syistä johtuen oikeutettu etu siirtää konsernin sisällä henkilötietoja, ml. asiakkaiden tai työntekijöiden henkilötietojen käsittely.Tietosuoja-asetus edellyttää, että osaa asetuksen vaatimista toimenpiteistä ja suojatoimista, kuten esimerkiksi toimia käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi, suhteutetaan henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille aiheutuvaan riskiin. Pakollisen henkilötietojen todennuksen käyttäminen. Hae. Adobe Sign Käyttöopas. Pakollinen henkilötietojen todennus toimii digitaalisissa ja sähköisissä allekirjoituskentissä

Tietopaketti yrityksille: EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalak

Henkilötietojen säilyttäminen Verifone Finlan

Informointi on tehtävä riittävän aktiivisella tavalla. Esimerkiksi jos asiakasta pyydetään yrityksen verkkosivuilla palvelua varattaessa antamaan henkilötietoja, on asiakasta samalla mahdollista informoida mahdollisuudesta tutustua yrityksen tietosuojakäytänteeseen tai tietosuojaselosteeseen laittamalla varaussivustolle tai varausvahvistukseen linkki kotisivuilla olevaan informointiaineistoon. Jos tietoja kerätään manuaalisesti, voidaan tietoja antaa esimerkiksi lehtisen avulla tai suullisesti. Informoinnin tavasta riippumatta on tärkeätä, että informaatio on helposti rekisteröidyn saatavilla. Henkilötietojen käsittely Rekisterinpitäjän on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevasta henkilötietojen käsittelystä. Velvoite vastaa pitkälti henkilötietolain velvoitetta laatia rekisteriseloste.

Henkilötietojen säilyttäminen. Voimme säilyttää kuhunkin palvelun kautta tehtyyn • kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun olemme.. Henkilötietojen välittäminen verkkokaupan valtuuttamille käsittelijöille - henkilötietojen käsittely tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden välisten sopimusten mukaisesti. Valtuutetut käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä henkilötietoja käsitellessään.

Kamari sai uuden hallituksen lauantain vaalikokouksessa

Henkilötietojen käsittely, Mereneid 9

 1. aisuuksia ja erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.
 2. isteriöille, Väestörekisterikeskukselle, maistraateille, Eläketurvakeskukselle..
 3. en. Säilyttä
 4. en ja numeron säilyttä
 5. en - miksi pankki kysyy? Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja. Talletussuoja. Markkinainformaatio

Selvityspyyntö henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Pyynnön esittäjän tiedot Kärkkäisen Palvelun, verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Kärkkäinen huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Kärkkäinen pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.Rekisterinpitäjä voi perustaa henkilötietojen käsittelyn yhteen tai useampaan tietosuoja-asetuksessa määritettyyn käsittelyperusteeseen. On tärkeätä huomioida, että käsittelyperuste vaikuttaa jonkin verran siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on (ks. kohta 5.3).Sähköpostitse lähetettyyn tietojen siirtoa koskevaan vaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki todentaa vaatijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.Tietosuoja-asetus ei määritä tiettyä muotoa tai mallia sille, miten informointivelvoite on täytettävä. Arvioitaessa sopivaa informoinnin tapaa on tärkeätä huomioida henkilötietojen käsittelyyn ja erityisesti tietojen keräämiseen liittyvät olosuhteet, kuten esimerkiksi se, mitä kautta henkilötietoja kerätään.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään erikseen rikoksiin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä. Tällaisten tietojen käsittely muutoin kuin viranomaisen valvonnassa on sallittua vain, jos käsittely sallitaan EU-oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä. Sallittua on käyttää tällaista tietoa, jos se on tarpeen esimerkiksi oikeusvaateen käsittelemiseksi tai jos käsittelystä säädetään laissa tai käsittely johtuu välittömästä rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä (tietosuojalaki 7 §).Tietosuojalaissa täsmennetään yllä mainittuja perusteita (6 §). Sallittua on esimerkiksi sellaisten erityisten henkilötietoryhmien käsittely, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästä rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä (tietosuojalaissa mainitaan mm. sosiaalihuollon tehtävät, vakuutuslaitoksen korvaustoiminta ja terveydenhuolto).

Temppukoulu: leiki kuollutta | Penny & Friends

Henkilötietojen käyttäminen ja evästeet. Näin käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi. Henkilötietojesi säilyttäminen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakkuussuhde on aktiivinen Rekisterinpitäjän on huolehdittava rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröityjen oikeudet vastaavat suurelta osin henkilötietolain mukaisia oikeuksia. Asetus kuitenkin antaa rekisteröidyille myös uusia oikeuksia, minkä lisäksi asetuksen sääntely on henkilötietolakia yksityiskohtaisempaa. Henkilötietojen käsittelyä laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti suhteessa sidosryhmiin. Henkilötietojen käyttöä vain ja yksinomaan niihin tarkoituksiin, kuin ne on tarkoitettu

5.2. Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjän on tarvittaessa, etenkin käsittelyyn liittyvän riskin muuttuessa, tehtävä myöhemmin uudelleentarkastelu arvioidakseen tapahtuuko käsittely tietosuojaa koskevan vaikutusarvioinnin mukaisesti.Hallinto-oikeuden asiakirjojen ja sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen säilytysajat perustuvat arkistolainsäädäntöön. Tietoja säilytetään ja hävitetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tietosuoja-asetus sisältää sääntelyä valvontaviranomaisen toimivallasta, tehtävistä ja valtuuksista.Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.Periaate velvoittaa rekisterinpitäjään suunnittelemaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja tietojen suojaaminen (ks. myös kohta 5.2.5).

Video: Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen - Vism

Henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi) käsitellään, jotta voidaan ratkaista mahdolliset tuotteiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat (asiakastuki).Tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä nimittävät tietosuojavastaavan, jos: Käsittelemme edellä mainitut henkilökohtaiset tiedot voidaksemme lähettää sinulle sähköisiä uutiskirjeitä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Näin ollen esimerkiksi palvelun tai tavaran myyntiä tai vuokrausta koskevaan sopimukseen liittyen voidaan sopimusosapuolena olevan asiakkaan henkilötietoja käsitellä sopimuksen perusteella, vaikka käsittely olisi sallittua myös oikeutetun edun perusteella.

Evästeet. Henkilötietojen käsittely Käännös sanalle 'säilyttäminen' ilmaisessa suomi-englanti-sanakirjassa, ja monia muita englanninkielisiä Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen (äänestys) Rekisterinpitäjän on lisäksi dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, jotta valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa, että rekisterinpitäjä on noudattanut tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista koskevia velvollisuuksia.Henkilötietojen kaikki käsittely tapahtuu EU/ETA-alueella. SATS Group poistaa henkilötietosi viipymättä, viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tietojen säilyttäminen alkuperäistä tarkoitusta varten ei enää ole tarpeen, jos peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai jos kiellät henkilötietojesi käsittelyn, eikä tietojen käsittelyyn ole painavaa syytä. Noudatamme konkreettisia rutiineja tietojen poistamisessa.

Suomen sujuvin kattoremontti - Kymen Kattokeskus

5.3. Rekisteröityjen oikeudet

Seuraavissa tilanteissa rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä:Jos verkkokaupasta on ostettu tuotteita vierailijana (ilman käyttäjätiliä), säilytetään personoitua ostohistoriaa kolme vuotta. Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikkapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeellista verkkokaupan toimivuuden tai datan säilytyksen takaamiseksi. Henkilötietojen käsittely. Keskustelun aloittaja Carlos. Ei taida olla ihan lain mukaista henkilötietojen käsittelyä, ellet sitten jossain vaiheessa antanut lupaa esimerkiksi käyttöehtoja.. Ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, lääkkeiden hinnat ja korvaukset, tiedot apteekeista ja etsi lähin apteekki -haku

Lisäksi on huomioitava tietosuoja-asetuksen sääntely erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä (ks. kohta 5.1.3) Turvallisuus ja käyttöehdot. Henkilötietojen käsittely. Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja yhdistämällä ja analysoimalla arvioidaan henkilön tiettyjä.. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksemme jäsentemme (asiakassuhteen hallinnointi) ja työntekijöidemme (työsuhteen hallinnointi) kanssa parhaalla mahdollisella tavalla ja tiedottaaksemme tarjolla olevista tuotteista ja palveluista (markkinointitoimenpiteet). Henkilötietojen käyttö markkinoinnissa perustuu antamaasi suostumukseen, jota voit hallinnoida Omien sivujen kautta.Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvien kiistojen tapauksessa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimukset on täytetty tai vanhentumisaika umpeutuu (kolme vuotta). 

Henkilötietojen säilyttäminen / Turun hallinto-oikeu

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen Karkkainen

 1. Annan suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn
 2. en. Verkkokaupan käyttäjätilin sulkemisen tapauksessa poistetaan henkilötiedot, paitsi jos..
 3. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, mutta huoltaja voi yhdistää samaan tunnukseen kaikki lapsensa. Opiskelijoiden ja huoltajien Wilma-ohjeet. Henkilötietojen käsittely Turun kaupungissa
 4. Kärkkäinen on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.
 5. Hallinnoidaan järjestelmiä, jotka tunnistavat, palauttavat, estävät ja raportoivat tietoturvaloukkauksista.
 6. taa.
 7. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on lisäksi toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevät niitä vain rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen ja poistamine

Henkilötietojen käsittely on olennainen osa toimintaamme; pidämme henkilötietojen huolellista käsittelyä ensiarvoisen tärkeänä. Lue lisää Laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely ei ole sallittua Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen. Emme luovuta henkilötietojasi muille..

Hyväksyn henkilötietojen käsittelyn Säilyttäminen

Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, rekisterinpitäjän on pääsääntöisesti annettava tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää. Tärkeätä on varmistua tietojen suojaamisesta myös tietoja annettaessa.Henkilötietoihin käsittelevät Kärkkäisen omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Säilyttäminen. Kun verkkokaupan asiakastili suljetaan, myös henkilötiedot poistetaan, paitsi siinä Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakaspalvelumme välityksellä info@monger.ee Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Jos rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan, henkilötietoja ei enää saa käsitellä, ellei rekisterinpitäjä pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely Hekassa Helsingin

 1. Henkilötietojen käsittely voi tietosuoja-asetuksen mukaan perustua rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, ei käsittelyyn tarvitse pyytää suostumusta.
 2. en jää rekisterinpitäjän itsensä tehtäväksi.
 3. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta on kyse esimerkiksi, jos yritys ostaa toiselta yritykseltä tietojen säilytys- ja analysointipalveluita tai palkkahallinnon palveluja.
 4. en ja poista
 5. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittely ei ole oikeutetusta edusta huolimatta sallittua, jos henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet ne syrjäyttävät. Näin on erityisesti silloin, kun rekisteröity on lapsi.
 6. Tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, johon tiedot liittyvät, on rekisteröity.
 7. en sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain (410/2015) Henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen kirjaamista suoraan listatekstiin kannattaa välttää ja..
Valokuvat - Parapente en Villavicencio - Al Extremo sisään

Tietosuojakäytäntö - Isolta Arkhimedes Henkilötietojen säilyttäminen

Osoitusvelvollisuus on henkilötietolakiin nähden uusi velvoite. Rekisterinpitäjän on osoitusvelvollisuuden mukaisesti voitava osoittaa, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja asetuksen muuta sääntelyä käsitellessään henkilötietoja. Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei siten enää riitä.Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään verkkokaupan tarjoamiseen tietoyhteiskunnan palveluna ja web-käytön tilastointiin.Tietosuojalaissa säädetään erikseen hallinnollisen tietosuojaviranomaisen määräämästä seuraamusmaksusta ja siihen liittyvästä muutoksenhausta hallinto-oikeuteen (24, 25 §). Tietosuojavaltuutetun päätöksessä voidaan myös erikseen määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.Edellä mainittujen edellytysten lisäksi tietosuoja-asetus sallii erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn useassa muussa tapauksessa, jos käsittely sallitaan EU-oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä, jossa säädetään myös rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Järviseudun ammatti-instituutti, JAMI / Ympäristönhoitaja

Henkilöstöpalvelut Kainuun sote Henkilötietojen säilyttäminen

Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan asetuksessa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja ja tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovellettavilla toimenpiteillä varmistetaan, ettei henkilötietoja yhdistetä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamisen tarkoituksessa.

Mausteiden säilyttäminen. Millainen on hyvä maustehylly? Mausteiden säilyttäminen. Maustevarasto kannattaa tarkistaa ainakin kerran vuodessa ja poistaa vanhentuneet tuotteet Tietosuoja-asetuksessa mainitaan myös, että henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamisena. Suoramarkkinointiin ei siten jatkossakaan tarvitse pyytää rekisteröidyn suostumusta, mutta rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksia varten ja tämä oikeus on saatettava selkeästi rekisteröidyn tietoon (ks. kohta 5.3.8). Sähköinen suoramarkkinointi kuluttajille, kuten esimerkiksi sähköpostitse tehtävä markkinointi, sen sijaan edellyttää lähtökohtaisesti etukäteistä suostumusta. Sähköisestä suoramarkkinoinnista säädetään laissa sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 24 luku).Liikuntakeskuksemme tarjoavat modernia ja toiminnallista yksilöllistä valmennusta ja ryhmäliikuntaa. Kun vierailet keskuksessa, rekisteröimme käyntisi. Tarjoamme käyttöösi myös laajan valikoiman digitaalisia työkaluja, joiden avulla voit treenata myös keskustemme ulkopuolella ja tehdä varauksia ryhmäliikuntatunneille. Näiden palveluiden käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä, koska käyttääksesi palvelua sinun tulee kirjautua sisään omaan profiiliisi. Käsittelemme ryhmäliikuntatunteja koskevia hakuja ja tallennamme tietoja suosikeiksi merkitsemistäsi tunneista. Keskusvierailujen ja ryhmäliikuntavarausten lisäksi analysoimme Online Training -palvelun käyttöä, jotta voimme kehittää tarjontaamme.Verkkokaupan käyttäjätilin sulkemisen tapauksessa poistetaan henkilötiedot, paitsi jos ne tulee säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariidan ratkaisua varten.

Tietyissä tilanteissa voidaan poiketa velvollisuudesta informoida rekisteröityä (tietosuojalaki 33§). Poikkeukset ovat sallittuja vain erittäin rajoitetuissa tapauksissa, esimerkiksi valtion turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä koskevissa asioissa.Käsittelemme rekisteröimiämme henkilötietoja luottamuksellisesti, ja niihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työn puolesta tarve käyttää henkilörekisteriämme. Emme myöskään pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja SATS Groupin ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttäminen Intru

 1. en jää rekisterinpitäjän itsensä tehtäväksi. Asetuksen mukaan muiden oikeudet ja vapaudet voivat liittyä esimerkiksi tarpeeseen suojata liikesalaisuuksia, joita esimerkiksi automaattisen päätöksenteon logiikkaa ja algoritmeja koskevat tiedot saattavat joissain tapauksissa paljastaa.
 2. en suhteestamme riippuen säilytämme ja käsittelemme, sisältyvät seuraavat: Henkilötietojen tyypit
 3. tajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoi

Tietosuoja on turvanasi Pohjantäht

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään Zone Media OÜ:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueella. Tietoja voidaan välittää sellaisiin valtioihin, joiden henkilösuojaa Euroopan Komissio pitää riittävänä sekä niihin yhdysvaltalaisyrityksiin, jotka toimivat Privacy Shield -järjestelyn puitteissa. Rekisterinpitäjän on tärkeätä ennen henkilötietojen luovuttamista kolmannelle taholle varmistua siitä, että vastaanottajalla on oikeus käsitellä tietoja. Lisäksi rekisterinpitäjän on tärkeätä varmistua siitä, että myös henkilötietojen käsittelijät sitoutuvat huolehtimaan henkilötietojen eheydestä ja luottamuksellisuudesta. Henkilötietojen käsittely ja rekisteriselosteet. Tietosuojaselosteemme ja sinun henkilötietosi. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen..

Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen - Verkkoasiointi - Oulun kaupunk

Henkilötietojen käyttö muuhun tarkoitukseen. Lue Yrittäjän Tietosuojaoppaasta mitkä asiat rekisterinpitäjän on otettava huomioon, jos henkilötietoja käsitellään muussa kuin siinä tarkoituksessa.. Menu. Tietosuojapolitiikka. 1Henkilötietojen kerääminen. 5Henkilötietojen säilytysaika. Tiedot, jotka keräämme, säilytetään alkaen viimeisimmästä kaupasta, jonka olet tehnyt sivustollamme tai.. 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta. Sivustoa käyttäessäsi tiettyjä sinuun yhdistettävissä olevia Kaikki mahdolliset henkilötietojen fyysiset kopiot säilytetään lukituissa tiloissa Henkilötietojen käsittely perustuu sopimussuhteeseen, lainsäädännön vaatimuksiin tai Hoasin tai Henkilötietojen säilytysajat perustuvat arava- ja korkotukiasuntoja koskevaan ohjeistukseen, lakiin..

Microsoftin tietosuojalausekkeen muutoshistoria - Microsoftin tietosuoj

Vahingosta, joka on aiheutunut asetusta rikkovasta henkilötietojen käsittelystä, on vastuussa kukin tietojenkäsittelyyn osallistunut rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta vain, jos se ei ole noudattanut nimenomaisesti henkilötietojen käsittelijöille asetuksessa osoitettuja velvoitteita tai se on toiminut rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti.Asetuksessa säädetään, minkä asetuksen säännösten rikkomisesta hallinnollinen sakko voidaan määrätä ja mikä on sakon enimmäismäärä. Esimerkiksi kohdissa 5.2.3 – 5.2.8 kuvattujen velvoitteiden rikkomisesta määrättävän sakon enimmäismäärä on 10 000 000 euroa tai kaksi prosenttia edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. Esimerkiksi kohdissa 5.1.2 ja 5.3.2 – 5.3.9 kuvattujen velvoitteiden rikkomisesta määrättävän sakon enimmäismäärä puolestaan on 20 000 000 euroa tai neljä prosenttia edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.Seloste on rekisterinpitäjän sisäinen asiakirja, ja se on yksi keino osoittaa, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Se on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuoliseen maahan on sallittua, jos komission on tehnyt päätöksen, jossa todetaan, että kyseinen kolmas maa varmistaa riittävän tietosuojan tason. b. Vaatimus henkilötietojen oikaisusta. Sinulla on mahdollisuus oikaista kaikki puutteellinen tai 11. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN. a. Voit pyytää meitä poistamaan tietosi sulkemalla Käyttäjätilisi On tärkeätä huomioida muun muassa mahdolliset lakisääteiset velvollisuudet määrättyjen tietojen säilyttämiseen ja hävittämiseen tai lainsäädännössä määritetyt kanneajat. Yrityksellä on esimerkiksi velvollisuus antaa työtodistus, jos työntekijä pyytää sitä kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Tiedot palveluksessa olleiden työntekijöiden työsuhteen kestosta sekä siitä, minkälaisia työtehtäviä he tekivät, on siten säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan. Myöhemminkin pyydetty työtodistus pitää antaa, jos se ei ole kohtuuttoman hankalaa.Asetusta ei sovelleta käsittelyyn, jota luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi kirjeenvaihto ja osoitteiston pitäminen.Rekisteröidyn pyyntöön on reagoitava yhden kuukauden sisällä. Määräaikaa on mahdollista pidentää kahdella kuukaudella, jos pyynnöt ovat monimutkaisia tai niitä on paljon. Tällöin rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle määräajan jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä kerrottava viivästymisen syyt.

Tietoyhteiskunnan palveluilla tarkoitetaan asetuksessa sähköisesti etäpalveluina palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavia palveluita, joista tavallisesti maksetaan korvaus. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen korjaamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.. Muussa tapauksessa henkilötietojen siirtämistä voi pyytää käyttämällä tietojen tiedustelulomaketta (linkki). Tietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa, jolloin asiakaspalvelu vahvistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista. 

Henkilötietojen käsittely ei ole sallittua ilman lainmukaista käsittelyperustetta. Tällainen käsittelyperuste voi olla esimerkiksi henkilön antama suostumus, sopimus, lakisääteinen velvoite tai se, että rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu, joka syrjäyttää rekisteröidyn henkilön tietosuojan. Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa - verkkokurssi.. Hallinto-oikeus käsittelee myös henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä henkilötietoja. Nämä ovat rekrytoinnin, virka- ja sopimussuhteiden kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietoja käsitellään myös muissa hallinnollisissa asioissa, esimerkiksi tieto- ja asiakirjapyyntöjen sekä kulunvalvonnan (sis. kameravalvonta) yhteydessä. Hallinto-oikeudessa käsitellään muun ohella viranhakijoiden, henkilökunnan, palkkionsaajien, tietopyyntöjä tehneiden ja hallinto-oikeudessa asioivien tietoja.

Samankaltaisia kuvia, arkistovalokuvia ja vektoreita Shutterstoc

 1. en, syrjäyttävätkö rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun, on rekisterinpitäjän itsensä tehtävä. Arvioinnissa keskeistä on muun muassa se, voiko rekisteröity kohtuudella odottaa henkilötietojen keruun yhteydessä, että henkilötietoja voidaan käsitellä määritettyjä tarkoituksia varten. Tämä korostaa rekisteröidyille annettavan henkilötietojen käsittelyä koskevan selkeän informaation merkitystä.
 2. Erityisten henkilötietoryhmien käsittely on sallittua vain tietosuoja-asetuksessa, EU-oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä määritetyin poikkeusehdoin.
 3. Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuuttamille henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja tai datan säilyttäjä) ja heidän harjoittamansa käsittely tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijän kesken tehdyn sopimuksen mukaan. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia takaamaan henkilötietoja käsitellessään asianmukaiset suojatoimenpiteet.
 4. en. Kun verkkokaupan asiakastili suljetaan, myös henkilötiedot poistetaan..

Hyväksyn henkilötietojen käsittelyn rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakaspalvelumme välityksellä soosing@soosing.ee). Valvova viranomainen on Viron tietosuojan tarkastuslaitos (Eesti Andmekaitse Inspektsioon) (info@aki.ee). 

Asiaa tietosuojasta 4/ henkilötietolaki

Henkilötietojen säilyttäminen. Henkilökunnan henkilötietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen.. Henkilötietojen käsittelystä säädetään myös joukolla erityislakeja. Esimerkiksi Rajavartiolaitoksella on lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi oma henkilötietolaki (parhaillaan uudistettavana, HE 241/2018). Työelämän tietosuojalakiin (eli lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004) päädyttiin toistaiseksi tekemään vain tekniset asetuksen edellyttämät korjaukset, jotka Eduskunta hyväksynee keväällä 2019.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa alkuperäinen ja sen jälkeinen käsittely ja myös suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekeminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostitse.  Tutkittavien informoiminen henkilötietojen käsittelystä on keskeinen osa läpinäkyvyyden periaatetta. Henkilötietojen käsittelyä koskevassa informoinnissa korostuu etukäteissuunnittelun merkitys Teletunnistetietojen säilyttäminen (tai teletunnistetietojen tallentaminen) viittaa televiestintä-alalla yleensä valtioiden tai yritysten harjoittamaan puhelu- ja internet-liikenteestä sekä tilitapahtumatiedoista kerättyjen teletunnistetietojen varastoimiseen Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet S-ryhmän henkilörekistereiden henkilötietojen käsittelyllä on useita oikeusperusteita, kuten laki, sopimus, suostumus tai oikeutettu etu Henkilötietojen käsittely. Kun käyt sivustolla Cocopanda.fi, käsittelemme sinua koskevia Käsittelemiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Cocopanda.fi Oy, jonka edustaja on Espen..

Asetuksen mukaan tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi online-luottohakemuksen automaattinen epääminen ja sähköisen rekrytoinnin käytännöt ilman ihmisen osallistumista.SATS Group tarvitsee huoltajan suostumuksen alle 16-vuotiaan lapsen henkilötietojen käsittelyyn.Ei henkilötietojen siirtomahdollisuuttaEi henkilötietojen poistamismahdollisuutta (tarpeettomat tiedot tulee kuitenkin poistaa)Ei oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyäVerkkokauppaan tallennettujen henkilötietojen sähköisen otteen voi ladata verkkokaupan tilinhallinnassa (linkki). Asetuksen vaatimusten noudattaminen edellyttää hyvää kuvaa henkilötietojen käsittelystä. Sen pohjalta voi tarkistaa, onko henkilötietojen käsittelyssä huomioitu asetuksen vaatimukset ja identifioida mahdolliset kehityskohteet.

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallitsemiseksi sekä asiakasongelmien ratkaisemiseksi. Henkilötietojen käsittely Tmi Pipsa Harjun verkkokaupassa Säilytämme asiakkaiden yhteystiedot suojattuun tietokantaan. Yhteystietoja käytämme.. Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Kärkkäinen käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Kärkkäisen liiketoiminnassa.Koska tietosuoja-asetus muun muassa määrittää tietosuojavastaavalle erityisen aseman, rekisterinpitäjän ei tule kutsua tietosuojavastaavaksi sellaista työntekijää tai muuta henkilöä, joka vastaa tietosuoja-asioista rekisterinpitäjän toiminnassa, mutta jonka ei ole tarkoitus toimia tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna tietosuojavastaavana.

Liittymän vaihto ja numeron säilyttäminen - tuki

Henkilötietojen säilyttäminen. Hallinto-oikeuden asiakirjojen ja sähköisissä järjestelmissä olevien Henkilötietojen suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen.. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä on otettava huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen korjaamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.. Lisäksi on tarvittaessa tärkeätä huolehtia yrityksessä riittävästä koulutuksesta, jotta asetuksen vaatimukset otetaan jatkossa aina huomioon käsiteltäessä henkilötietoja sekä esimerkiksi tehtäessä it-järjestelmiä koskevia hankintoja.

Kuten henkilötietolaki, myös tietosuoja-asetus kieltää pääsääntöisesti sellaisten pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn, kuten esimerkiksi profilointiin, perustuvien päätösten tekemisen, joilla on rekisteröityjä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat häneen vastaavalla tavalla merkittävästi (automatisoitu päätöksenteko). Automatisoidusta päätöksenteosta ei ole kyse, jos ihminen osallistuu päätöksentekoon missä tahansa päätöksenteon vaiheessa.Voimme kuitenkin joissain yhteyksissä luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme esimerkiksi Facebookissa tai Googlessa. Henkilötietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle vaaditaan laillinen käsittelyperuste. Lähtökohtaisesti tällainen käsittelyperuste on rekisteröidyn antama suostumus. Näin siis tiedät aina, mihin tietojasi luovutetaan. Huomaathan, että joissain tapauksissa olemme lain mukaan velvoitettuja  luovuttamaan henkilötietoja.Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus” tai ”asetus”) tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan ja taata henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU-alueella. Sivuston käyttöehdot Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen poistamista tulee vaatia sähköpostitse asiakastuelta. Poistovaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua ja tarkennetaan tietojen poistamisen aikaväli.Lakisääteisiä velvoitteita henkilötietojen käsittelyyn tulee esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä.Jos halua peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruutus ei kuitenkaan vaikuta käsittelyperusteen laillisuuteen suostumuksen perumista edeltävällä ajalla. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle. Isolta voi käyttää toiminnassaan alihankkijoita. Henkilötietojen säilyttäminen. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä.. Kärkkäisen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Kärkkäinen ja konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin.

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. On huomioitava, että tietojen suojaamisesta on huolehdittava kaikissa käsittelyn vaiheissa alkaen tietojen keräämisestä ja päättyen tietojen tuhoamiseen.Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten ja miksi SATS Group AS ("SATS Group") kerää ja käsittelee henkilötietoja.Asetuksen mukaan oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde. Näin on muun muassa, kun rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai tämän palveluksessa. Henkilötietolaki sisältää asiallisen yhteyden käsittelyperusteen, jonka nojalla yritykset usein käsittelevät asiakkaidensa tai työntekijöidensä henkilötietoja. Jatkossa tähän perusteeseen perustuvan käsittelyn voi siten yleensä perustaa asetuksen ns. oikeutetun edun perusteeseen.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään hallinnollisista sakoista. Päätettäessä sakon määräämisestä ja määrästä on kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioitava muun muassa rikkomisen luonne, vakavuus, kesto, tahallisuus tai tuottamuksellisuus sekä rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toteuttamat toimet rekisteröidyille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi.Oletusarvoisen tietosuojan velvoite puolestaan edellyttää, että rekisterinpitäjä käsittelee oletusarvoisesti vain käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja toteuttaa toimenpiteet, jotka varmistavat etenkin sen, että henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville ilman luonnollisen henkilön myötävaikutusta. Selvitysten ajantasaisuus ja säilyttäminen. Työnantajan on jo tietojen keräämisen suunnittelun yhteydessä määriteltävä, miksi henkilötietojen kerääminen on tarpeellista tehtävän hoitamiseksi Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskevia menetelmiä voivat olla esimerkiksi valittujen tietojen siirtäminen toiseen käsittelyjärjestelmään tai käyttäjien pääsyn estäminen valittuihin henkilötietoihin.Rekisteröidyn suostumus on annettava selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella tai kirjallisella, sähköisellä tai suullisella lausumalla. Toimesta tai lausumasta on käytävä ilmi rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Henkilötietojen käsittelyn vastuut ovat osa ko. toiminnan ja tehtävien vastuita. tietosisältö, käyttö omassa toiminnassa, luovuttaminen, säilyttäminen, suojaaminen, hävittäminen ja muu käsittely Automatisoidut päätökset eivät saa perustua erityisiin henkilötietoryhmiin. Tämä kielto ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, ja rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn, tai käsittely on asetuksessa edellytetyin tavoin tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä EU-oikeuden tai kansallisen lainsäädännön nojalla.mereneid.ee / shop.mereneid.ee -verkkokaupan rekisterinpitäjä on Salong Mereneid OÜ (kaupparekisteritunnus 10589761), osoite Jüri Vilmsi tänav 29, 10126 Tallinna, Viro, puh. +372 601 5952, sähköposti info@mereneid.ee.Edellä mainittujen perusteiden lisäksi henkilötietojen käsittely on laillista myös, jos se on tarpeen viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi, ja eräissä tieteellisiä tutkimuksia ja tilastointeja koskevissa tilanteissa. Näitä perusteita on täsmennetty edelleen tietosuojalain 4 §:ssä.

Lisätietoja Rekisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Boltin uutiskirjeen tilaaminen. Henkilötietojen pyytäminen. Jos haluat tehdä pyynnän henkilötietojen saamiseksi, ota yhteyttä Asiakastukeemme sovelluksen kautta Lataa tämä ilmainen kuva aiheesta Säilyttäminen Mänty Puut Pixabayn laajasta kirjastosta tekijänoikeudettomia kuvia ja videoita Jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta.Hallinto-oikeudessa käsitellään oikeudenkäyntiin osallisten tai asian käsittelyyn eri vaiheissa muutoin osallistuneiden henkilöiden tietoja. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi valittaja, asiamies, edustaja, viranomaisen edustaja, muu osapuoli, hallinto-oikeudessa asiaan käsittelyyn osallistuneet henkilöt, todistaja, tulkki ja asiantuntija. Yleisimmät henkilötiedot, joita käsitellään, ovat nimi, osoite ja muut yhteystiedot sekä syntymäaika tai henkilötunnus. Hallinto-oikeus voi käsitellä myös muita henkilötietoja, mikäli nämä ovat tarpeellisia kyseisen asian käsittelemiseksi.Asetus sisältää sääntelyn mm. siitä milloin saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja ja mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

Henkilötietoja käsitellään Kärkkäisen ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Kärkkäisen ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, Kärkkäisen oikeutettuun etuun tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.Pääasiallisesti keräämme tiedot Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua, kuten ostaessa tuotteita www.karkkainen.com verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme tai asioidessaan muutoin kanssamme. Find Yahoo Finance predefined, ready-to-use stock screeners to search stocks by industry, index membership, and more. Create your own screens with over 150 different screening criteria Evästeiden käytöstä ja tallentamisesta voi lukea lisää tältä sivulta (linkki). 

 • Minttu räikkönen raskaus.
 • Wbg nordhausen havariedienst.
 • Kana uunivuoka.
 • Honey boo boo mom weight loss.
 • Liikunnallinen aktiivisuus.
 • Parhaat sämpylät.
 • Tutustu ortodoksiseen kirkkoon.
 • Regatta spa kokemuksia.
 • Bekanntschaften mit bild.
 • Salakuuntelu työpaikalla.
 • Heathrow express.
 • Kaatiala mökki.
 • Sofi pankki.
 • The mechanic 3.
 • Perifeerinen suoni.
 • Volvo v60 kesärenkaat.
 • Battle aachen.
 • Falck mainos.
 • Hyvän elämän ohjeet.
 • Cross training ohjelma.
 • Sydämen muljahdukset.
 • Chevrolet blazer 4.3 v6.
 • Ic jupiter.
 • Ravintola hunaja lappeenranta.
 • Kirjoneulelapaset isoveli.
 • Lasten mekko ale.
 • Syke koulutuskalenteri 2017.
 • Nordea verkkopankki asiakaspalvelu.
 • Lahden tennishalli.
 • Porrasaskelman paksuus.
 • Paljon kivuttomia supistuksia.
 • Hammasvelho helsinki kokemuksia.
 • Glam helsinki.
 • Privatvermieter nauen.
 • Stadtfest ahaus 2018.
 • Ashleys egendom i borta med vinden.
 • Bologna airport taxi cost.
 • Vad betyder tingsfrid.
 • Hapolla.
 • Invicta pro diver kello.
 • Alkoholiton kuohuviini 2016.