Home

Trafikslagsövergripande

Maritimt mingel med Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot M, vice ordförande Trafikutskottet, som talar på temat Därför måste transportpolitiken vara trafikslagsövergripande transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr. 2016/17:101) Region Uppsala har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län. Uppdraget kom 23 mars 2017 Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr - varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel. Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och 136 mdr upphandla ett trafikslagsövergripande väderskydds-koncept som ska hålla över tid. 2 Bakgrund 3 Syfte med projekttävlingen Trafikförvaltningen vill med tävlingen som metod få fram innovativa och realiserbara koncept för utform-ning och tillverkning av nya väderskydd för den samti-da och tidlösa hållplatsen. Genom tävlingen utveckla

Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande - Regeringen

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik.. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter... Göteborg. 3 dagar sedan

Video:

(PDF) Trafikslagsövergripande databas för god-stransporter

 1. Blocket är Sveriges största marknadsplats. Nissan Qashqai Tekna Design Pack 160 hk Auto
 2. Patrik Benrick, Trafikverket region väst, programledare samverkansprogrammet Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg Kristina Bäck Jensen , Trafikkontoret Göteborgs.
 3. istration, 2010: Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan (The Swedish Transport Ad
 4. Hur är det att jobba på Trafikverket? Läs företagsrecensioner från nuvarande och tidigare anställda samt ansök till lediga tjänster
 5. Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods 2015. Västerås stad. Läst 30 mars 2020
 6. Länstransportplan. Region Värmland ansvarar för att ta fram en länstransportplan för Värmlands län. Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen
 7. Trafikslagsövergripande Öppna. Visa mer/dölj. Trafikslagsövergripande

Regeringen fattade i juni 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018—2029 [1] Trafikverket (2011) Höjda banavgifter och deras effekter i ett trafikslagsövergripande perspektiv. Publikation: 2011: 080. [2] Nash, C., Sansom, T., and Matthews, M. (2001).. Transportstyrelsen ansvarar i ett trafikslagsövergripande perspektiv för samordning av det statliga trafiksäkerhetsarbetet, samt har särskilt ansvar för krav på infrastruktur

Almedalen 2015-06-29 - Därför måste transportpolitiken vara

Trafikslagsövergripande databas för Semantic Schola

 1. Ansvar för lastsäkringAnalys med två nya perspektiv• Trafikslagsövergripande perspektiv• Europeiskt perspektiv2011‐10‐252
 2. ska transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningar vårt samhälle står inför.  Sverige siktar på att 2045 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Till 2030 ska utsläppen från inrikes transporter, utom flyg,
 3. Höjda banavgifter och deras effekter i ett trafikslagsövergripande perspektiv, Trafikverket. 2011:080
 4. Skogens Transporter—En Trafikslagsövergripande Kartläggning; (The Transports of the Forest—An Intermodal Survey); Trafikanalys: Stockholm, Sweden, 2015
 5. I dag är nya dagen för det nya Trafikverket. Vägverket och Banverket gick i graven igår samt att vissa delar av andra transportmyndigheter har slagits ihop till ett trafikslagsövergripande Trafikverk
 6. Först när det finns en övergripande gemensam problembild, går det att föra trafikslagsövergripande diskussioner och börja samverka förutsättningslöst kring lösningar

Aktuell forskning - Trafikverke

Trafikförvaltningen har för avsikt att av vinnaren göra en upphandling av tillverkningshandlingar för väderskydd som ska kunna nyttjas trafikslagsövergripande. Tävlingsuppgiften Arrangö förberedande steg för val av åtgärder och ska vara trafikslagsövergripande. I åtgärdsvalsstudien ingår därför även de väg- och järnvägsanslutningar som finns i Södertälje mellan hamnen och E4/Västra stambanan. Åtgärdsvalsstudien har initierats av att farleden bitvis är trång me

Catrin Lammgård - Google विद्वान उद्धर

 1. Som enhetschef för Trafikslagsövergripande Funktioner har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp enhetens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen
 2. ska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas
 3. trafikslagsövergripande och innehåller åtgärder för det gränsöverskridande transportsystemet. De åtgärder som föreslås baseras på brister som identifierats i en underliggande systemanalys för regionen samt motsvarande planeringsunderlag. Trafikstrategin - del av ett sammanhan
 4. med ett trafikslagsövergripande perspektiv inom transportpolitiken. Tidigare hade de sektorsinriktade myndigheterna Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket inom sina respektive myndigheter ansvarat för såväl planering som utveckling och drift av de olika trafikslagen järnväg, väg, flyg och sjöfart. Me
 5. trafikslagsövergripande och gälla vid resa med tåg, tunnelbana, spårvagn och buss. Kollektivtrafikresenärernas rättigheter stärks och tydliggörs i förhållande till nuvarande
 6. ↑ «Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods 2015» (em sueco). Comuna de Västerås, 2025. Consultado em 8 de fevereiro de 2020
 7. Du är här: Startsidan / Om Nationella Viltolycksrådet / Samarbetsparter / Trafikverket Trafikverket. Trafikverket Den 1 april 2010 startade en ny myndighet, Trafikverket, med uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt

Västerås - Wikipédia, a enciclopédia livr

 1. Table of contents. For environmental and energy reasons, there is an increasing interest in intermodal road-rail transports among transport planners in governments and industry. However, their planning..
 2. trafikslagsövergripande . Sverige står inför en kraftig utbyggnad av vindkraften. Riksdagens planeringsram är att det år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh el per år, varav 20 TWh från vindkraft på land. Behoven av transporter för vindkraftsutbyggnaden måste beaktas redan i den tidiga samhällsplaneringen
 3. Transportstyrelsen är trafikslagsövergripande och arbetar med luftfarts-, järnvägs-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Transportstyrelsen utformar regler och ger tillstånd, till exempel flygcertifikat. De kontrollerar även hur reglerna efterlevs. Är du t ex journalist och undrar över säkerhetsregler, incidenter.
 4. trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Länsplaneupprättarna fick samtidigt i uppdrag att för respektive län upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur. Förslagen till länsplaner ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2017
 5. Contribution of Working Group III to the Fourth Assess-ment Report of the IPCC. Johansson, H., Eklöf, H., Karlsson, L. (2010). Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan

[Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket] 1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik.. Trafikslagsövergripande databas för godstransporter Report, 2005 Många anser att nuvarande statistikproduktionen inom godstransportområdet inte är tillräcklig för att tillgodose alla intressenters olika behov och en komplettering av den officiella statistiken har diskuterats under en låg tid

• Rapport: Utveckling av samhällsekonomiska metoder. och verktyg - Trafikslagsövergripande plan utifrån. erfarenheter av åtgärdsplaneringen (revision 2012). 5 2011-12-20 Trafikslagsövergripande databas för godstransporter-en förstudie för SIKA/Samgodsgruppen och Sveriges Transportindustriförbund. D Andersson, J Woxenius, J Flodén, C Lammgård, B Saxin VTI har sedan länge en omfattande kunskap om de effekter och kostnader som uppstår när transportsystemet används och den kunskapen utgör en god grund för trafikslagsövergripande analyser. Det kan handla om att ta fram underlag för styrmedelsbeslut eller att utreda vilka faktorer som medför önskade effekter på makronivå - till. diga funktions- och hänsynsmålen, fyrstegsprincipen, samt ett trafikslagsövergripande synsätt. Förutsättningarna för att möte ett ökat bostadsbyggande genom statliga infra-strukturåtgärder, bör också vägas in. Åtgärder som kan möta transportefterfrågan och va Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg Milstolpar fram till 2022 2018 2019-2020 2020-2022 1. Årsskiftet 2020/21: Hisingsbrons lyftbara del läggs på plats => Öppning för sjöfarten måste ske Programmet initieras och sjösätts Programmet levererar version 1.0 2. Kvartal 2-3, 2021: Hisingsbron öppnar för trafi

PPT - Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

Var är visionerna för framtidens transporter

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Näringsdepartementet avseende Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Sidan kommer att uppdateras med fler remissvar, sista svarsdatum är den 30 november 2017. På gång för Trafikverket. • Mål och indikatorer: klimat- luft- buller -biologisk mångfald. • Trafikslagsövergripande planeringsunderlag klimat Regeringen fattade i juni 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018-2029. Där ingår medfinansiering av spårväg syd enligt..

Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter - dags att göra enVägmärken - transportstyrelsenTransporter och infrastruktur - Regeringen

Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med regioner och kommuner ska verket svara för en samlad,.. Vi får inte heller glömma hur viktigt det är med konkurrens. En återreglering känns fel och är inte lösningen. Vi måste komma fram med trafikslagsövergripande lösningar och optimera verksamheten Arbetsgruppen har bekantat sig med den modell som an-vänds i Sverige för utarbetande av den nationella trafikslagsövergripande planen och de förfaranden som används i Finland för att utarbeta.. Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029, beslut om byggstarter 2018-2020, beslut om förberedelse för byggstarter..

Enhetschef Trafikslagsövergripande Funktioner LinkedI

Session 5_1 Jan-Evert Rådhström

Klicka på forskningområdena nedan för att ta del av några satsningar Trafikverket gör. Det finns både forskning som bidrar till att transportsystemet förnyas och projekt som kan förbättra dagens system. Trafikverket beskriver i Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för be-gränsad klimatpåverkan myndighetens arbete med att begränsa transportsek-torns klimatpåverkan under de kommande åren 2011-2014. Definition av hållbarhet Hållbarhet och hållbar utveckling definieras i sin ursprungliga källa (Brundt Förbättringspotential finns dock. Riksrevisionen pekar till exempel på behovet av att arbeta ännu mer trafikslagsövergripande i ÅVS:erna och att se steg 2- och 3-åtgärder som likvärdiga..

Trafikverket (2013), Trafikslagsövergripande effekter av höjda banavgifter Bilaga 3 till rapport: Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta, delredovisning 2013-05-24, Trafikverket, Stockholm.. Programmen ska vara långsiktiga och trafikslagsövergripande och har därmed nära koppling till det regionala tillväxtarbetet i allmänhet och den regionala utvecklingsstrategin i synnerhet. I Relaterad information finns en länk till Boverkets kunskapsunderlag om samordnad planering för bebyggelse och transporter Det ska vara trafikslagsövergripande och utgå från ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik som berör det egna länet och som benämns regional kollektivtrafik enligt lagstiftningen. Det är all kollektivtrafik inom länet men också trafik so Med detta mål som utgångspunkt ska en trafikslagsövergripande planering genomföras, där kollektivtrafik med stort utbud och resande prioriteras

Vägmärken

Trafikverket föreslår: Fyrspår Sthlm-Uppsala SVT Nyhete

Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. Markanvändningen för nulägesscenariot, som beskriver antal boende och arbetsplatser i olika delar.. Transportstyrelsen ansvarar i ett trafikslagsövergripande perspektiv för samordning av det statliga trafiksäkerhetsarbetet, samt har särskilt ansvar för krav på infrastruktur[1] Trafikverket, 2012: Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet m.m., fra http..

Ett trafikslagsövergripande synsätt • Ett tydligare kundperspektiv • Stärkt regional förankring • En effektivare organisation • Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen 2.. 2020-03-24, Bilaga - Remisshandlingar Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg (pdf) 2020-03-24, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun (pdf) 2020-03-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019 (pdf) 2020-03-24, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019 (pdf Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt behöver finnas vid genomförandet av inriktningen i kommunens trafikstrategi. Huddinge kommun ska verka för ett tryggt, säkert och funktionellt transportsystem för dagens och framtidens befolkning

2009. Trafikslagsövergripande databas för godstransporter-en förstudie för SIKA/Samgodsgruppen och Sveriges Transportindustriförbund Projektet syftar till att utveckla och implementera ett nytt miljöanalysverktyg för godstransporter, omfattande en trafikslagsövergripande miljödatabas och ett internetbaserat kalkylverktyg.. Sök bland alla lediga jobb. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transport-infrastrukturen för perioden 2018-2029

Trafikplanerare - jobb i Gävle - Trafikverket - StepSton

I dag presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018 till 2029. I myndighetens förslag ingår bland. ‒ Arbeta trafikslagsövergripande ‒ Men: behov av att förankra ÅVS-processen med politiker för att öka genomslaget Dra nytta av andra drivkrafter för förändring ‒ Vägprojekt som blir dyrare än beräknat → chans att ompröva fattade beslu

Kundtjänst Förarprov: 0771-17 18 19 måndag–onsdag, fredag kl. 8.00–16.00torsdag kl. 8.45–16.00 (dygnet runt för avbokning) trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025 (N2012/6395/TE). Planen bygger på Regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning. Förslaget har tagits fram i samverkan med kommuner, näringsliv, regionala företrädare och andra myndigheter Trafikslagsövergripande databas för godstransporter

Den nationella ITS konferensen 2010 - IBM Sverige - THINK Blogge

Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transport-infrastrukturen för 2018-2029. Bl.a. ska järnvägen rustas upp, moderniseras och byggas ut. Totalt 125 miljarder kronor skall satsas på förbättrad järnvägsstandard och 193 miljarder kronor skall användas till ny Trafikslagsövergripande. Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet. Samverkan i regelgivningsprocessen: teori och praktik Förstudien har haft ett trafikslagsövergripande perspektiv, vilket innebär att lösningar som bygger på såväl buss- som spårtrafik har analyserats. Förstudien har tagits fram i kontakt med Danderyds kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Sigtuna kommun, Stockholm Nordost, Trafikverket Regeringens uttalande från presskonferensen på Rosenbad den 4:e juni ger en övergripande beskrivning: Den nuvarande nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av.. Regeringen har gett Trafikverket klartecken att förbereda en byggstart av Norrbotniabanan, Dåva-Skellefteå mellan åren 2023-2025. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande planen för infrastruktur, 2018-2029 att föreslå vilka objekt som bör få byggstart år 1-3 2020-2022 samt vilka objekt som bör få förberedas för.

Hej Ulla-Stina! Vad är TEN-T? - Mälardalsrådet

Bygg om Trollhätte kanal - Posts Faceboo

Samverkan ska ske trafikslagsövergripande och beakta hela transportsystemet. Den ska också bidra till att effektivisera innovationsprocessen i transportsystemet Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande.. Enhetschef Trafikslagsövergripande Funktioner Välkommen att söka jobb hos oss som Enhetschef Trafikslagsövergripande Funktioner. Trafikverket, Borlänge, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Malmö.. Det är et arbete som kräver stora investerings- och underhållsanslag, en tydlig trafikslagsövergripande helhetssyn, rätt utnyttjande av alla trafikslag, mål, strategier och.. Mer pengar till cykling nödvändigt #cykling #cykla https://www.dropbox.com/s/i5v5u35ofj1xiz4/N2017-05430-TIF%20Yttrande över%20remiss%20av%20nationell%20trafikslagsövergripande%20plan..

Sustainabl

Kontaktcenter: 0771-921 921måndag–fredag kl. 8.00–16.00(För trafikinformation och akuta fel som kräver omedelbar åtgärd, har vi öppet dygnet runt.) TRV01 är Trafikverkets operativa it-miljö för järnvägsnära och trafikslagsövergripande it-lösningar. IT-miljön är separerad från Trafikverkets administrativa och kontorsnära it-miljö. Ansvar Du förbinder dig att läsa nedanstående text om ansvar, regelverk och Trafikverkets gällande riktlinjer • Trafikslagsövergripande planering ger ökad effektivitet och bidrar till miljöoptimering • Samordnade statliga beställarfunktioner bör ge ökad effektivitet • Samordnad administration inom samtliga transportmyndigheter ger ökad effektivitet • Den regionala närvaron -en ingång Legal professionals not elsewhere classified Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt

en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för väg 72. Viktigt att paketera brister utifrån trafikslag och funktion. 1 miljon kr Trafiksäkerhet Hösten 2020 Produktionsförberedande skede Plats eller sträcka Typ av åtgärd Kostnad Åtgärdsområde i länsplan/ nationell plan Genom-förande Väg 72,. PROGRAM FÖR TRAFIKSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTUR FÖR GODS 2015. Västerås stad. Läst 30 mars 2020. [8] Totalt antal övernattningar fördelat per region. Tillväxtverket. Publicerad 7 okt 2019. Läst 30 mars 2020. [9] Om Göteborgs hamn. Göteborgs hamn. Läst 30 mars 2020. Dela. Tweeta M4Traffic fungerar även som projektledare för stora, ofta trafikslagsövergripande projekt, som t.ex. åtgärdsvalsstudier eller som delprojektledare avseende trafikanalyser inom stora komplexa projekt I dag överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft by - Issu

framåt). I det arbetet utarbetades ett trafikslagsövergripande nationellt prioriterat nät av tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Järnvägen utgjorde stommen i nätet och det sammanfaller till stor del med TEN-nätet enligt Europaparlamentet Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen

Utredningen framförde att för att i högre grad än vad som varit fallet kunna tillämpa ett trafikslagsövergripande synsätt och ett systemperspektiv på transportsektorns krisberedskap och.. Sjöfartsverkets svar på översiktsplaner skickas vidare till Trafikverket för att där vägas in i trafikslagsövergripande yttranden. Detaljplaneärenden, bygglovsärenden och miljöbalksärenden besvaras direkt av Sjöfartsverket, med kopia till Trafikverket, samt av Trafikverket när det gäller strategiska frågor Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för..

Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset - PDF Free

Parlamentet erinrar om att frågan om trafikslagsövergripande transporter också alltid bör undersökas. Parlamentet rekommenderar att förhöjda biljettpriser på gränsöverskridande sträckor ska avskaffas.. Regeringen avser att under våren 2018 besluta om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018—2029 baserat på de ekonomiska ramar riksdagen..

 • Move kuntotesti.
 • Osakuntoutustuki kokemuksia.
 • Ahvenanmaa pääsiäisenä.
 • Kuramatto 150 cm leveä.
 • Hämeenlinnan terveyskeskus hammashoitola.
 • Armas catering tampere.
 • Viro suomi nations league liput.
 • Ei löydy naista.
 • Salo golf.
 • Motocaddy sähkökärry.
 • Porihalli kuntosali.
 • Pesukoneen linkous kova ääni.
 • Krookus englanniksi.
 • Windows 7 usb asennus.
 • Emma patsas historia.
 • Accuweather amsterdam.
 • Jore marjaranta tunteisiin.
 • Tom petty singles.
 • Thyroxin ja kalium.
 • Vegetarische rezepte.
 • Häävalokuvaus kuopio.
 • Soutuseura espoo.
 • Coldplayn martin.
 • Keltaiset kynnet kynsilakasta.
 • Kasvatustiede avoin yliopisto jyväskylä.
 • Uudenmaan sydänlapset.
 • Jopo kampi musta.
 • Värillinen hiuslakka.
 • Aikuisluistelu turku.
 • Kastikkeen suurustaminen ilman vehnäjauhoja.
 • Vanamo runo.
 • Flirt 4 stadler.
 • Lisäkilpirauhasen kasvaimen oireet.
 • Forza motorsport 7 wikipedia.
 • Posti.saunalahti.fi ei toimi.
 • Badoo kundenservice.
 • Kauppalehti rss.
 • Loppiaisen perinneruoat.
 • Legends of tomorrow jaksot.
 • A million ways to die in the west full movie.
 • Fasaanin metsästys hinta.